ПЛАН РАДА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РАСИНСКОГ  УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2024. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број 000017857 2024 41120 000 000 020 092

04.01.2024. године

Крушевац

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РАСИНСКОГ  УПРАВНОГ ОКРУГА

ЗА 2024. ГОДИНУ

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

37000 Крушевац

Ул.Балканска 63

 

Тел:             037/429 795

Факс:          037/439 962

E-mail:       rasinskiokrug@mts.rs

 

Облик организовања:                      ДРЖАВНИ ОРГАН

Назив подгрупе:                               Помоћни послови за функционисање државе

Шифра делатности:                         8411

ПИБ:                                                     104199906

Шифра буџетског корисника:      41120

 

II ДЕЛОКРУГ  РАДА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Расински  управни округ је образован Уредбом о управним окрузима која је објављена у «Службеном гласнику РС» бр. 15/2006 и представља подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје. Подручје Расинског округа чине град Крушевац и пет општина: Брус, Александровац, Трстеник, Варварин и Ћићевац.

Стручна служба Расинског  управног округа обавља послове којима се обезбеђује стручна и техничка потпора начелнику управног округа у обављању његових дужности  и послова који су заједнички за све окружне подручне јединице органа државне управе.

У Стручној служби Округа обављају се послови који се односе на:

– остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе; пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама и подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а  образоване за подручје шире или уже од  подручја Управног округа; пружање стручне и административно техничке подршке Савету Управног округа; управне послове у вези радноправног статуса државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима и намештеницима; припрему Нацрта кадровског плана, планирање кадрова и анализу испуњености кадровског плана; обуку, оцењивање и напредовање државних службеника; припрему аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима и намештеницима; развој кадрова и предлагање мера за унапређење развоја кадрова; послове пружања информација од јавног значаја; послове заштите података о личности; припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Округа; послови припреме пословника о раду Савета управног округа; планирање и наменско трошење средстава за рад Округа; израду нацрта финансијског плана; израду плана јавних набавки; послове организовања и реализације поступака јавних набавки; контролу финансијских и рачуноводствених података; књиговодствене послове; послове у вези са наменским трошењем средстава који се односе на реализацију пројеката; руковање опремом Округа; прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених; унос података у Регистар запослених; подношење пореских пријава; послове безбедности и здравља на раду и   противпожарне заштите; састављање анализа, извештаја и информација; набавку, чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедицију предмета; дактилографскe пословe и пословe умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора, превоза и друге послове од значаја за рад Поморавског управног округа.

– текуће одржавање и обезбеђивање пословног простора, отклањање мањих кварова на електро-инсталацијама; замену прекидача, утикача, сијалица и неонских светиљки;

– и друге послове од значаја за рад управног округа.

У 2024. години планиране су следеће активности:

Из информатичке области:

 1. Током 2024. године вршиће се послови реконструкције и изградње локалних рачунарских мрежа које одржава Округ у складу са потребама инспекцијских органа.
 2. Редовно одржавање и унапређење web сајта Округа. Побољшање и увођење нових сервиса.
 3. Даље побољшање постојећих сервиса и увођење нових ради унапређења рада корисника у мрежи.
 4. Редовна подршка корисницима по питању антивирусне заштите у мрежи Округа.
 5. Пружање информатичке и техничке помоћи корисницима у случају проблема са радом мреже, рачунарске опреме и интернет сервиса.
 6. Координација и праћење одржавања рачунарске опреме на основу склопљених уговора о одржавању са сервисним фирмама.
 7. Техничка подршка функционисању заједничких електронских сервиса: е-инспетор, писарница у складу са постојећом нормативом и могућнстима.
 8. Обезбеђивање редовног одржавања инсталиране опреме и уређаја.
 9. Сходно постојећој Уредби о електронској писарници и прописним роковима планирано је и обезбеђење, посредством надлежне владине службе, као и активација Портала електронска  писарница као е евентуална набавка неопходне,  пратеће опреме.

Из области финансијско – материјалних послова:

 1. Сачињавање Нацрта финансијског плана Округа и усаглашавање са Планом набавки Округа.
 2. У складу са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника систему о извршењу буџета  („Службени гласник РС“, бр. 83/10,   53/12, 20/14, 88/16 и 110/17), као и Финансијског плана Округа за 2023. годину,   од првог до петог у месецу   планирање    квоте за наредни и следећа два месеца. На основу одобрених квота од стране Министарства финансија – Управе за трезор,   планирање   извршења доспелих обавеза, односно плаћање доспелих рачуна.  Планирано је извршење буџета за 2024 годину у 100 – процентном износу у односу финансијски план и Закон о буџету за 2024. годину.
 3. Приликом обраде рачуноводствене документације утврђивање суштинске и рачунске исправности документације која се, након потврде да је услуга извршена у складу са уговором или роба примљена, уноси у апликацију за преузимање обавеза.
 4. Припремање документације за обрачун зарада запослених што подразумева  припрему документације зарада за редован рад за 9 запослених; припрему документације за обрачун накнада за боловања и друга одсуства; припрему документације за обрачун прековременог рада за запослене који су тај рад остварили и приправности; припрему документације за уплату превоза за долазак и одлазак с посла за 8 запослених; контролу путних налога и исплату дневница и путних трошкова   службених путовања у земљи и   иностранству; остале уплате и исплате – солидарне помоћи (у 2024. години).  Рад у порталу ,,Искра,,. Рад у порталу СЕФ
 5. У складу са одобреним квотама и уз одобрење начелника Округа, припремање захтева за плаћање преузетих обавеза у информациони систем СПИРИ – Управа за трезор. План   је да у току 2024. године обради најмање исти број фактура, пореских пријава и потврда о просеку примања као у 2023. години.
 6. Једном месечно, радити  ажурирање регистра запослених у Округу, до 07-ог у месецу, где се база података достављена из Управе за трезор допуњава финансијским подацима везано за исплате које извршава Округ (зараде лица ангажованих на привременим и повременим пословима, солидарне помоћи, дневнице за службена путовања).
 7. Упоређивање сваке пристигле фактуре са оном која је унета у СЕФ и само ако су подаци потпуно идентични, измиривање фактуре. У случају да добављач није унео фактуру у СЕФ, или је унео различит податак, буџетски корисник је дужан да га обавести о томе, да захтева унос фактуре или корекцију фактуре у СЕФ-у. Буџетски корисник не сме да измири фактуру ако подаци у СЕФ-у нису идентични онима на фактури. Поступање у складу са Законским променама које ступају на снагу у текућој години.
 8. У складу са Правилником о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије  попуњени Прилог 1 у excel формату и скенирани Прилог 1 са печатом и потписом одговорног лица достављати Министарству финансија електронским путем до 15. у месецу за претходни месец. Рад у порталу Искра
 9. Издавање потврде о оствареном промету по одређеним уговорима или за одређени период за потребе учешћа на тендерима.  Одсек даје податак о томе, док начелник Округа  својим потписом оверава  те потврде.
 10. Књижење свих пословних промена и то: – улазних докумената: фактуре за материјал , фактуре за услуге, фактуре за основна средства, фактуре за ситан инвентар, фактуре за грађевинске радове који су ослобођени ПДВ-а по члану 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност, фактуре за регистрације и таксе;- извода: извод 01 – приходи буџета  ;

  – нефинансијске имовине у сталним средствима: пријем основних средстава по фактури, амортизација основних средстава, расход основних средстава;

  – обавеза по основу расхода за запослене: плате, боловања , уговори о делу, помоћ у случају смрти, солидарна, дневнице у земљи, привремени и повремени послови    и превоз запослених;

 11.  Вођење књиге улазних фактура.
 12.  Усаглашавање помоћних евиденција са главном књигом и са дневником;
 13.  Усаглашавање картице добављача од којих Округ набавља робу са  књиговодственом евиденцијом; праћење уговора и њихово извршавање, по времену и средствима;
 14. Израда Обрасца 5 – Извештај о извршењу буџета и усаглашавање са евиденцијом Управе за трезор;
 15. Израда завршног рачуна за 2023. годину.
 16. Евиденција основних средстава и ситног инвентара Округа;  усаглашавање књиговодственог стања основних средстава и ситног инвентара са финансијским књиговодством; сортирање и одлагање документације; контактирање са сарадницима по питању имовине републичких органа; усаглашавање књиговодственог стања основних средстава и ситног инвентара са стањем утврђеним годишњим пописом; израда обрачуна амортизације основних средстава; штампање пописних листа; књижење разлике вишкова и мањкова по годишњем попису.
 17. У складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 33/15), обрада свих пописних листа нефинансијске имовине Округа (за основна средства, ситан инвентар и потрошни материјал), и свођење књиговодственог стања на стварно стање утврђено пописом на дан 31.12.2023.године;
 18.  Сагласно одредбама Правилника о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије („Службени гласник РС”, број 65/14), до 28.02.2022. године доставити Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије Образац СВИ 1 (Извештај о структури и вредности непокретне имовине у својини Републике Србије) и Oбразац СВИ 2 (Извештај о структури и вредности покретне имовине Републике Србије на дан 31.12.2023. године), у складу са правилником који прописује стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем;
 19. На основу Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини, до 28.02.2024. године за сваку непокретност појединачно Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије достави НЕП обрасце – евиденција непокретности. Такође, уз достављање НЕП образаца Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије потребно је доставити  Збирни извештај о непокретностима (ЗОС образац);
 20. израда кварталних извештаја и достављање Министарству финансија – Управи за трезор Извештаје о извршењу буџета – Образац 5.

Из области правних послова:

 1. У 2024. години план   је да редовне послове који не могу да се планирају квантитативно (израда решења из делокруга рада Одсека, израда извештаја и уговора из домена рада Одсека  , вођење разних евиденција, обављање административних и др. послова, израда извештаја о повредама на раду, подношење захтева осигуравајућем друштву за накнаду штете у вези осигурања имовине и запослених,) завршава благовремено, квалитетно и ефикасно у задатим роковима.
 2. Планира се израда Нацрта кадровског плана у складу са предлогом Закона о буџету; израда Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; израда решења и других аката из области рада и радних односа (израда решења за приправност; израда решења и уговора о раду о заснивању радног односа на одређено и неодређено време;; израда решења о плаћеном и неплаћеном одсуству; јубиларним наградама, напредовању запослених,  израда записника и  решења о солидарној помоћи као и израда дописа и обавештења из области радних односа и др.); послови спровођења поступка  вредновања (прегледи циљева и извештаја о вредновању; анализа вредновања за СУК); вођење кадровских и других евиденција; евиденције у складу са Заштитом података о личности; израда статистичких и других извештаја (статистички преглед структуре запослених и достава тих података Служби за управљање кадровима, обављање стручних и других послова за запослене (израда потврда и попуњавање образаца), као и из области здравственог, пензијског и инвалидског осигурања (електронске пријаве и одјаве кроз Центрaлни регистар обавезног социjалног осигурања) и остваривања других права из радног односа и други послови из делокруга рада Одсека.
 3. Планирано је праћење и анализа оспособљености људских ресурса Округа; израда програма стручног образовања и усавршавања државних службеника; праћење реализације програма стручног усавршавања државних службеника (пријава запослених за обуке у сарадњи са Националном академијом за јавну управу) и вођење евиденције стручног усавршавања државних службеника и намештеника у Округу. Планирано је да сви запослених државни службеницу у 2024.тој години имају барем по једну обуку у организацији Националне академије.

Из области јавних набавки:

 1. Сачинини и на порталу Јавних набавки објавити извештај о спровођењу набавки за 2023. годину сходно законским обавезама евидентирати поједичанке уговоре на Порталу;
 2. Израда плана јавних набавки мале вредности и плана набававки на које се закон не примењује,
 3. У Домену спровођења централизованих јавних набавки вршити одговарајућа ажурирања на Порталу УЗЗПРО, закључити по објављивању Оквирних споразума, све појединачне уговоре;
 4. Реализација поступака, праћење уговорних обавеза и поступање сходно Правилнику и  Закону о набавкама. Приоритет је потпуна имплементација Централизованих набавки.

Очекивани резултати су да наведени планови буду у потпуности реализовани и да задовоље захтеване потребе уз пуно поштовање Закона о јавним набавкама и подзаконских аката донетих на основу Закона.

Из области канцеларијског пословања:

 1. План рада писарнице Округа је следећи: Пре свега потпуна имплементација пројекта Е-писарница
 • пријем поште;
 • сигнирање и завођење поште;
 • евидентирање, завођење и пуштање предмета у рад,
 • вођење интерне доставне књиге
 • здружење и допуна накнадно приспелих поднесака;
 • архивирање предмета;
 • израда архивских књига за 2024. годину;
 • сређивање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала ( 2013. година);
 • подношење одговарајућих извештаја.

Планирано је да писарница изврши завођење приближно истог броја сопствених предмета као у 2023 години., као и приближно исти броја примљених и експедованих пошиљки. Планиран је и приближно исти број архивираних предмета као у 2023. тој години.

Из области текућег одржавања:

 

 1. Реконстукција тоалета на првом спрату, расинског управног округа (замена плочица и санитарија), као и дотрајале и неисправен водоводне и канализацине инсталације у тоалетима;
 2. поправка делова намештаја и ентеријера, набавка намештаја и друге канцеларијске опрем , набавка грбова, застава и натписа и других добара,
 3. Реконсгтрукицај сале за састанке Расинског управног округа (реконструкција пода, зидарско-фармабрски радови)
 4. Редовно чишћење пословних просторија, сала   и осталог техничког простора, полирање намештаја, одржавање подних и зидних површина, прање тепиха, прање прозора, дезинфекција, дератизација, дезинсекција и други послови области хитних интервенција и налога инспекцијских органа (чишћења и отапања снега, уклањање последица изливања воде.);
 5. Текуће одржавања инсталација и опреме обухвата периодичне прегледе и редовне сервисе:
 • 1 разводног ормана,
 • 1 телефонске централе
 • противпожарних апарата и хидранта

Из области Превоза:

 1. Превоз корисника вршити у складу са Уредбом о начину коришћења службених возила са једним моторним возилом које је додељено Округу:
 • Издавање  путних налога   и израда месечних Извештаја о утрошку горива и пређеној километражи;
 • Редовно одржавање и сервисирање, издавање налога за оправку возила, регистрација и осигурање возила;
 • Контрола трошкова коришћења ТАГ уређаја за пролаз аутопутевима Србије;
 • Упућивање возача на претходне и периодичне лекарске прегледе;

Из области одржавања хигијене:             

 1. дневно одржавање хигијене;
 2. уређење зелене површине испред зграде

Из области рада фотокопирнице:

 1. достављање извештаја о броју урађених копија на фотокопирима, а ради извршења уговора за одржавање опреме;
 2. умножавање материјала на   фотокопир апаратима.

Из области рада дактилобироа:

 1.  ажурно куцање и прекуцавање текстова, израђивање табела, пријем меилова и помоћ корисницима информационог система на уносу података.

Из области подршке начелнику Округа и Савету Округа:

 1. Пружање стручне и техниче подршке раду Савета управног округа (најмање шест седница у 2024.тој години и пружање подршке раду радних тела формираних од стране савета; позиви, записници, закључци… као и стручне подршке свим састанцима које начелник округа одржава са другим државним органима, недржавним субјектима и организацијама.
 2. Пружање стручне и техничке подршке одржавању колегијума начелника Округа са руководиоцима унутрашњих подручних јединица; планирано је 12 колегијума, као и састанцима ванредне природе који немају карактер колегијума, те подржке у односу на сарадњу са Координационом комисијом Владе Републике Србије,
 3. Пружање стручне и техничке подршке, вођење одговарајућих евиденција у домену рада Окружног штаба за ванредне ситуације чији је командант начелник Расинског управног округа.

Припремио:

Шеф Одсека општих послова

Дејан Јовац

 

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Иван Анђелић