Решење о одређивању лица за заштиту података о личности у Стручној служби Расинског управног округа

Република   Србија

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:919-121-000011-1/2021-01

14. јанурар 2021. године

КРУШЕВАЦ

 

На основу члана 56. Закона о заштити података о личности (,,Службени Гласник РС“ бр. 87/19),  140. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, 94/2017 и 95/2018), члана 41. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 101/2007 101/2007, 95/2010 и 99/2014, 30/2018 начелник Расинског  управног округа  доноси:

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

  1. Одређује се Дејан Јовац, шеф Одсека општих послова у Стручној служби Расинског управног округа (мејл okrug@mts.rs ; контакт телефон 037 441 190; 065 995 2223) за лице за заштиту података о личности у Стручној служби Расинског управног округа.
  2. Лице из става 1. овог решење има обавезу да:

 

-информише и даје мишљења руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде  о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;

-прати примену Закона о заштити података о личности, других закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача које се односе на заштиту подата о личнсти, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле;

-даје мишљења, када се то затражи, о процени утицаја обраде за заштиту података о личнсти и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54. Закона о заштити података о личности;

-сарађује и саветује се са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у веиз са питањиам коса се односе на обраду, укључујући и обавештавње и прибављање мишљења из члана 55. Закона о заштити података о линости;

-чува тајност, поверљивост података до којих дође у извршавању обавеза и води рачуно о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим, околности и сврху обраде;

обавља и друге послове и извршава обавезе које се односе на заштиту података о личности.

 

               3. Лице за заштиту података  о личности је независно у извршавању својих обавеза

За обављање обавеза лицу одређеном за заштиту продатак о личнои ће бити обезбеђена неопходна средства за  извршавање обавеза, приступ подацима о лични и радњама обраде, као и његово стручно усавршавање.

               4. Решење о одређивању лица за  заштиту података о личности доставити Поверенику за информације од јавног значаја;

               5. Решење објавити на огласној табли и Web презентацији Расинског управног округа.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Правни основ за доношње решења о одређивању лица за заштиту података о личности у Стручној служби Расинског управног округа садржан је у одредбама члана 56. Закона о заштити података о личности (,,Службени Гласник РС“ бр. 87/19), којим је прописано да је  руковалац  прдатака дужан да одреди лице за заштиту података о личности.

            Разлог за доношење овог решења не потреба  да се у складу са Законом о заштити података о личности, одреди лице за заштиту податак о личнсти када се обрада врши од стране органа власти.

            У складу са чланом 56 . став. 9. Закона о заштити података о личности решење о одређивању лица за заштиту података о личности се објављује на Огласној табли Расинског управног округа, web презентацији Расинског  управног округа и дoставља поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба Жалбеној комисији Владе, а преко ове Стручне службе, у року од осам дана од дана пријема решења.

Доставити:

  1. Запосленом;
  2. Поверенику;
  3. За огласну таблу и web страницу;
  4. а/а

 

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Бранислав Весић