Rešenje o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga

Republika   Srbija

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Broj:919-121-000011-1/2021-01

14. janurar 2021. godine

KRUŠEVAC

 

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni Glasnik RS“ br. 87/19),  140. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009 i 99/2014, 94/2017 i 95/2018), člana 41. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/2005, 101/2007 101/2007, 95/2010 i 99/2014, 30/2018 načelnik Rasinskog  upravnog okruga  donosi:

 

R E Š E Nj E

 

  1. Određuje se Dejan Jovac, šef Odseka opštih poslova u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga (mejl okrug@mts.rs ; kontakt telefon 037 441 190; 065 995 2223) za lice za zaštitu podataka o ličnosti u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga.
  2. Lice iz stava 1. ovog rešenje ima obavezu da:

 

-informiše i daje mišljenja rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade  o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;

-prati primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, drugih zakona i internih propisa rukovaoca ili obrađivača koje se odnose na zaštitu podata o ličnsti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole;

-daje mišljenja, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade za zaštitu podataka o ličnsti i prati postupanje po toj proceni, u skladu sa članom 54. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

-sarađuje i savetuje se sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u veiz sa pitanjiam kosa se odnose na obradu, uključujući i obaveštavnje i pribavljanje mišljenja iz člana 55. Zakona o zaštiti podataka o linosti;

-čuva tajnost, poverljivost podataka do kojih dođe u izvršavanju obaveza i vodi računo o riziku koji se odnosi na radnje obrade, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade;

obavlja i druge poslove i izvršava obaveze koje se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.

 

               3. Lice za zaštitu podataka  o ličnosti je nezavisno u izvršavanju svojih obaveza

Za obavljanje obaveza licu određenom za zaštitu prodatak o ličnoi će biti obezbeđena neophodna sredstva za  izvršavanje obaveza, pristup podacima o lični i radnjama obrade, kao i njegovo stručno usavršavanje.

               4. Rešenje o određivanju lica za  zaštitu podataka o ličnosti dostaviti Povereniku za informacije od javnog značaja;

               5. Rešenje objaviti na oglasnoj tabli i Web prezentaciji Rasinskog upravnog okruga.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Pravni osnov za donošnje rešenja o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga sadržan je u odredbama člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni Glasnik RS“ br. 87/19), kojim je propisano da je  rukovalac  prdataka dužan da odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti.

            Razlog za donošenje ovog rešenja ne potreba  da se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, odredi lice za zaštitu podatak o ličnsti kada se obrada vrši od strane organa vlasti.

            U skladu sa članom 56 . stav. 9. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti rešenje o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti se objavljuje na Oglasnoj tabli Rasinskog upravnog okruga, web prezentaciji Rasinskog  upravnog okruga i dostavlja povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Na osnovu svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu rešenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja može se podneti žalba Žalbenoj komisiji Vlade, a preko ove Stručne službe, u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Dostaviti:

  1. Zaposlenom;
  2. Povereniku;
  3. Za oglasnu tablu i web stranicu;
  4. a/a

 

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Branislav Vesić