U Rasinskom upravnom okrugu održan sastanak Okružnog štaba za vanredne situacije

Povodom 1. marta,  Svetskog dana civilne zaštite, u Rasinskom  upravnom  okrugu održan je sastanak Okružnog štaba za vanredne situacije.

Prema međunarodnim standardima, civilna zaštita predstavlja organizovan odgovor države na opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu. Ona predstavlja celovit sistem i najširi oblik organizovanja, pripremanja i učešća stanovništva u humanitarnim aktivnostima i zadacima zaštite i spasavanja.

Štab

Civilna zaštita u Republici Srbiji, posle više od dve decenije ponovo dobija na značaju i intenzivno se radi na njenom jačanju. Usled čestih pojava vanrednih situacija,  država prepoznaje značaj i ulogu civilne zaštite za uspostavljanje pravovremenog i efikasanog odgovora na sve izazove i opasnosti.

U Sektoru za vanredne situacije civilnoj zaštiti se poklanja velika pažnja. Sektor je nosilac izrade Nacionalne procene ugroženosti i Nacionalnog plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama u okviru kojeg se planiraju, organizuju i realizuju sve mere i zadaci civilne zaštite kao što su: evakuacija, sklanjanje, zbrinjavanje, prva pomoć i medicinska pomoć, RHB zaštita, zaštita od požara, spasavanje od poplava, na vodi i pod vodom, asanacija i poslovi uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava. U toku je formiranje specijalizovanih jedinica civilne zaštite, koje će biti dobro opremljene i obučene za najsloženije poslove zaštite i spasavanja. Civilna zaštita se organizuje i planira i na nivou jedinica lokalne samouprave, organa državne uprave i privrednih društava. U toku je proces formiranja jedinica civilne zaštite opšte namene i poverenika civilne zaštite po naseljenim mestima u svim gradovima i opštinama.