Usluge – zahtev za pristupanje informaciji od javnog značaja

PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Stručne službe, može se podneti:
• u pisanoj formi na adresu: Rasinski upravni okrug Balkanska 63; 37 000 Kruševac
• elektronskom poštom, e-mail rasinskiokrug@open.telekom.rs ,
• usmeno, na zapisnik u Stručnoj Službi Okruga, na pomenutoj adresi kod lica ovlašćenog za postupanje po zahtevu (Dejan Jovac) u kancelariji broj 15

Za pristup informacijama, ne vrši se naknada troškova.

Zahtev za pristup informacijama može podneti svako.

U zahtevu ne mora biti naveden razlog traženja informacija.

Pravo se može ostvariti uvidom u dokument, kopiranjem istog ili obezbeđenjem elektronske kopija dokumenta.

Stručna služba može naplatiti jedino troškove umnožavanja materijala i upućivanja kopije u visini stvarnih troškova.

Stručna služba je dužna da postupi po zahtevu bez odlaganja u roku od 48 časova, izuzetno 20 odnosno 40 dana kada je to predviđeno zakonom.

Stručna služba će rešenjem odbiti zahtev ukoliko postoje razlozi definisani zakonom.

Podnosilac ima pravo žalbe u slučaju da organi ne udovolji zahtevu, odnosno ne donese odgovarajuće rešenje kojim se zahtev odbija. Pravo žalbe postoji i u slučaju kada Služba donese zaključak kojim se zahtev odbacuje kao neuredan.

Bitno je da se u zahtevu jasno navede koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj. što precizniji opis informacije, zatim naziv organa i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije

OBRAZAC ZAHTEVA ZA PRISTUPANjE INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

PODACI O VRSTAMA INFORMACIJA KOJE RASINSKI OKRUG POSEDUJE

1) Informacije u vezi sa primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, izražene tj. sadržane u:

Saopštenjima i informacijama Načelnika okruga prikazana na stranicama veb sajta Okruga, adresa: , http://rasinski.okrug.gov.rs
• Izveštaji o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga, koji se dostavljaju ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Čuvaju se u Stručnoj službi RUO.
• Izveštaji o Radu Stručne službe Rasinskog upravnog okruga, koji se dostavljaju ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i čuvaju se u Stručnoj službi RUO. Analize o radu objavljene su na internet prezentaciji RUO.

• Zapisnici sa sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga.

• Zaključeni ugovori, dopisi građana, dokumentacija o javnim nabavkama, dokumentacija o izvršenim plaćanjima, dokumenta o zaposlenima, dokumentacija o sprovedenim konkursima, peredstavke stranaka u postupku.


2) Informacije vezane za rad Stručne Službe Okruga, odobreni budžet i njegovo izvršenje, organizaciju, zaposlene i dr. predstavljene su tač. U ovom Informatoru.

INFORMACIJE KOJE OKRUG STAVLjA NA UVID

Sve informacij iz ovog informatora kojima Služba raspolaže, a koje su nastale u radu ili u vezi sa radom Okruga, biće saopštene tražiocu informacije, ili će mu se staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju ili mu izdati kopiju dokumenta u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, osim kada su se, prema ovom zakonu, stekli uslovi za isključenje ili ograničenje od slobodnog pristupa informacije od javnog značaja, kao npr. informacija o ličnim podacima tražioca informacije, tj. žalioca (npr. adresa stanovanja i drugi podaci za kontakt), a čijim odavanjem bi se povredilo pravo na privatnost određenog lica ili druge informacije takvog karaktera.