Извештај о раду Стручне службе, период 01. 01. 2011. до 31. 12. 2011.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 919 – 00 – 3/12 – 01
06. 01. 2012. год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
– госп. Ђорђу Степановићу –

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2011. до 31. 12. 2011. год.

I
А) Број и структура запослених:

Број и структура запослених:
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа од 29. 12. 2009. године број 01 – 149/09 – 19, на који је Влада Републике Србије дала сагласност систематизовано, запослено и распоређено је:

– два радна места у звању саветника 2 (један државни службеник)
– два радна места у звању референта 3 (три државна службеника)
– три радна места у IV врсти радних места намештеника 4 (четири намештеника)

Називи радних места су: шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за обраду финансијске документације, (извршилачка радна места) радно место за канцеларијске послове и дактилограф – оператер (намештеничка радна места). Сви поменути део су унутрашње организационе јединице – Одсека за опште и заједничке послове. Актуелним актом административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници).

Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом.

Стручном службом руководи начелник Управног oкруга, чије радно место разврстано у пету групу положаја. Ову дужност обавља дипл. машински инжењер Драгутин Вељковић.

У извештајном периоду, Стручна служба обрадила је:
– евидентирано је 15.926 предмета (заведено у писарници Округа).Од овог броја (формираних у 2011. години) архивирано је 9303 предмета. Поред наведеног дактило биро Стручне службе израдио је (материјализовао) укупно 2.623 предмета (израда аката – решења, записници, извештаји…). Експедовано је 5213 препоручених пошиљки и извршен пријем 3736. Поред наведеног у Стручној служби, а за потребе начелника заведено је и обрађено 78 предмета са класификационом ознаком 00 и 01 – државни органи.
Стручна служба је у претходном периоду пружала стручну и техничку помоћ у раду Савета расинског управног округа (Одржано шест седница). Такође овде спада и израда одговарајућих аката у вези са пружањем услуга од стране Округа, израда одговарајућих правилника, извештаја, нацрта кадровских планова У оквиру материјално – финансијских послова, квантитативно у извештајном периоду, израђено је и реализовано 482 налога за плаћање са преузетом обавезом. Такође, Стручна служба обезбеђује све услове (и финансира трошак) који омогућавају несметан рад организационих јединица са седиштем у Округу. Почев, од материјала, обезбеђења поштанских (укључујући фиксну телефонију), енергетских, комуналних, све до просторних услова.

Материјална опремљеност стручне службе је на задовољавајућем нивоу. Изузетак представља стари софтвер за рад писарнице (преузет од Управе за заједничке послове републичких органа), који је несумљиво застарео и чија је замена планирана у 2012. години.

Стручна служба има изузетан ниво сарадње са Управом за трезор министарства финансија и са Службом за управљање кадровима (сви радници Стручне службе управног округа, укључени су, у извештајном периоду у поједине облике стручног усавршавања, сходно врстама послова које обављају.)

Б. ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – МИНИСТАРСТВА
2.3. ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТВА СА БРОЈЕМ ЕВИДЕНТИРАНИХ ПРЕДМЕТА У 2011. ГОДИНИ

1.    МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ТРГОВИНЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
СЕКТОР ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – Укупно запослених 11 извршилаца тржишних, 8 са седиштем у Крушевцу
Укупно евидентираних предмета у 2011. години 1034
1.1    УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
1.1.1    Здравствена заштита и добробит животиња
1.1.2    Здравствена исправност намирница и извозни објекти –Шеф ветеринарске инспекције – један извршилац укупно запошљено 11 извршилаца, 8 са седиштем у Крушевцу.
Укупно евидентирано предмета у 2011. години 4841

1.2    УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА – 6 извршилаца
Укупно евидентирано предмета у 2011. години 2658
1.3    СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР сада генерални инспекторат – 5 извршилаца
Укупно евидентирано предмета у 2011. години 864

1.4    СЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО– два извршиоца
Укупно евидентирано предмета у 2011. години 515

2. МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1.5    СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – Укупно 4 запослених са седиштем у Крушевцу.
Укупно евидентирано предмета у 2011. години 503

2.    МИНИСТАРСТВО РАДА – ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД
– Укупно запослено 8 извршилаца инспектора рада и заштите на раду са седиштем у Крушевцу.
Укупно евидентирано предмета у 2011. години 2036 предмета

3.    МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
3.1 Санитарна инспекција – укупно 8 запошљених 5 извршилаца са седиштем у Крушевцу
Укупно евидентирано предмета у 2011. години 2736
3.2 здравствени инспектор са седиштем у Крушевцу
Укупно евидентирано предмета у 2011. години 282

4.    МИНИСТАРТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ – један извршилац – управни инспектор. Укупно 47 примљена предмета у 2011. години.
5.    МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
– Један извршилац – инспектор за парне котлове (седиште у Београду)

6.    МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – два извришиоца – еколошка инспектора.са седиштем у Крушевцу.
Укупно евидентирано предмета у 2011. години 150
8. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ – Школска Управа са седиштем у Крушевцу, са 8 запослених .
Укупно евидентирано предмета у 2011. години 162
9. МИНИСТАРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЕ –инспектор за друмски саобраћај
Укупно заведено предмета у 2011. години 98

Стручна служба Расинског управног округа на дан израде анализе опслужује укупно 69 извршилаца.

II
Најзначајније активости у извештајном периоду

Поред редовних активности предвиђених постојећим општим актима а у досадашњем тексту непоменутих у извештајном периоду планирани су и обављени следећи редовни послови:
Почетак године обележили су следеће послови: Обављено је редовно – годишње, оцењивање запослених службеника и намештеника. Сачињен је информатор о раду стручне службе, достављен извештај Поверенику – госп. Шабићу. Иницирани су поступци јавних набавки малих вредности, пошто је претходно донет План јавних набавки за 2011. годину. Израђени су Извештаји о раду Службе и Савета , Нацрти кадровског, као Плана извршења буџета за први квартал 2011. године.

Даље, пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и Савету управног округа (укупно шест седница савета: записници, информације за медије, протокол, израда и експедовање закључака), послови којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја (извршен упис у Централни регистар повереника за информације од јавног значаја више (пет) збирки податак а и да се Информатор о раду ажурира најмање једном месечно) Извршена су побољшања на сајту Расинског управног округа, увођењем нових садржаја и линкова (линк – веза са општинама могућности да посетилац постави питање а све ово у складу са инструкцијама Управе за дигиталну агенду РС;

У погледу оцењивања државних службеника примењује се модел кварталног праћења резултата рада.

Другу половину године обележиле су пре свега активности: утврђен је парафиран и експедован предлог финансијског плана за припрему Буџета за период 2012 године до 2014. године, као и нацрт Кадровског плана Стручне службе Расинског управног округа.

У складу за Законом о заштити од пожара израђена су Правила заштите, као и план евакуације.
Активности на пословима пописа имовине и еквивалената као и израда годишњих извештаја, редовни годишњи колегијуми са резимирањем резултата и утврђивањем предлога и планова за 2012. годину.

Остали послови са континуираним обављањем у извештајној годин: планирање извршења буџета и квота за извшетајни период , израда одговарајућих захтева за промену у апропријацији и промени квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контрола података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; и; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара; и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа,

Поред наведених по значају ванредни су правни и материјални послови везани за обезбеђење смештајних услова деташираним извршиоцима. као и самој стручној служби.

Ово се пре свега односи на инвестиционе активности у самој згради – седишту:
1. Извршена је делимична реконструкција секундарне електричне инсталације и то: читав први спрат (нова инсталација) и замена ГТО (главног разводног ормара) заједно са осталим корисницима зграде;
2. Окречене су све заједничке и посебне просторије у седишту Округа.
3. Уговорени су и авансирани радови на реконструкцији секундарне топловодне инсталације (реконструкција главне подстанице)

У складу са финансијским могућностима извршено је опремање саме стручне службе опремом , замена дела дотрајале компјутерске опреме, пре свега набавка и активирање нових штампача дактило – бироу писарнице . Даље, свим радним станицама обезбеђен је легални антивирусни софтвер, као и приступ интернету (свим инспекторима) Инспекцијским службама у седишту али и изван седишта је у границама могућности и овлашћења радило се на унапређењу услова за рад (обезбеђен бесплатан паркинг на читавој територији Округа).

У току 2012. године а по претходно прибављеној сагласноти Дирекције за имовину Републике Србије, отуђено је три служена возила која су била ван употребе и књиговодствено отписана. На отуђење, услед недостатака заинтересованих купаца чека још пет возила (са обезбеђеном сагласношћу Дирекције).

III
За сваког запосленог а у складу са постојећим општим актима којима се уређује оцењивање запослених, у току је дефинисање радних циљеваљ за период оцењивања 01. 01 – 31. 12. 2012. године. У току је и поступак израде извештаја о оцењивању за 2011. годину, за све запослене.

Припремио
Шеф Одсека за опште послове
ДЕЈАН ЈОВАЦ

НАЧЕЛНИК РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ