Izveštaj o radu Stručne službe, period 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
Broj: 919 – 00 – 3/12 – 01
06. 01. 2012. god.
Kruševac

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
– gosp. Đorđu Stepanoviću –

PREDMET: Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011. god.

I
A) Broj i struktura zaposlenih:

Broj i struktura zaposlenih:
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga od 29. 12. 2009. godine broj 01 – 149/09 – 19, na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost sistematizovano, zaposleno i raspoređeno je:

– dva radna mesta u zvanju savetnika 2 (jedan državni službenik)
– dva radna mesta u zvanju referenta 3 (tri državna službenika)
– tri radna mesta u IV vrsti radnih mesta nameštenika 4 (četiri nameštenika)

Nazivi radnih mesta su: šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za obradu finansijske dokumentacije, (izvršilačka radna mesta) radno mesto za kancelarijske poslove i daktilograf – operater (nameštenička radna mesta). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom.

Stručnom službom rukovodi načelnik Upravnog okruga, čije radno mesto razvrstano u petu grupu položaja. Ovu dužnost obavlja dipl. mašinski inženjer Dragutin Veljković.

U izveštajnom periodu, Stručna služba obradila je:
– evidentirano je 15.926 predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga).Od ovog broja (formiranih u 2011. godini) arhivirano je 9303 predmeta. Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 2.623 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Ekspedovano je 5213 preporučenih pošiljki i izvršen prijem 3736. Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 78 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i 01 – državni organi.
Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu Saveta rasinskog upravnog okruga (Održano šest sednica). Takođe ovde spada i izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 482 naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom. Takođe, Stručna služba obezbeđuje sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova.

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou. Izuzetak predstavlja stari softver za rad pisarnice (preuzet od Uprave za zajedničke poslove republičkih organa), koji je nesumljivo zastareo i čija je zamena planirana u 2012. godini.

Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima (svi radnici Stručne službe upravnog okruga, uključeni su, u izveštajnom periodu u pojedine oblike stručnog usavršavanja, shodno vrstama poslova koje obavljaju.)

B. DETAŠIRANI IZVRŠIOCI – MINISTARSTVA
2.3. PODRUČNE JEDINICE MINISTARSTVA SA BROJEM EVIDENTIRANIH PREDMETA U 2011. GODINI

1.    MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE TRGOVINE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
SEKTOR TRŽIŠNE INSPEKCIJE – Ukupno zaposlenih 11 izvršilaca tržišnih, 8 sa sedištem u Kruševcu
Ukupno evidentiranih predmeta u 2011. godini 1034
1.1    UPRAVA ZA VETERINU
1.1.1    Zdravstvena zaštita i dobrobit životinja
1.1.2    Zdravstvena ispravnost namirnica i izvozni objekti –Šef veterinarske inspekcije – jedan izvršilac ukupno zapošljeno 11 izvršilaca, 8 sa sedištem u Kruševcu.
Ukupno evidentirano predmeta u 2011. godini 4841

1.2    UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA – 6 izvršilaca
Ukupno evidentirano predmeta u 2011. godini 2658
1.3    SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR sada generalni inspektorat – 5 izvršilaca
Ukupno evidentirano predmeta u 2011. godini 864

1.4    SEKTOR ZA ŠUMARSTVO– dva izvršioca
Ukupno evidentirano predmeta u 2011. godini 515

2. MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
1.5    SEKTOR TURISTIČKE INSPEKCIJE – Ukupno 4 zaposlenih sa sedištem u Kruševcu.
Ukupno evidentirano predmeta u 2011. godini 503

2.    MINISTARSTVO RADA – INSPEKTORAT ZA RAD
– Ukupno zaposleno 8 izvršilaca inspektora rada i zaštite na radu sa sedištem u Kruševcu.
Ukupno evidentirano predmeta u 2011. godini 2036 predmeta

3.    MINISTARSTVO ZDRAVLjA
3.1 Sanitarna inspekcija – ukupno 8 zapošljenih 5 izvršilaca sa sedištem u Kruševcu
Ukupno evidentirano predmeta u 2011. godini 2736
3.2 zdravstveni inspektor sa sedištem u Kruševcu
Ukupno evidentirano predmeta u 2011. godini 282

4.    MINISTARTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU – jedan izvršilac – upravni inspektor. Ukupno 47 primljena predmeta u 2011. godini.
5.    MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA
– Jedan izvršilac – inspektor za parne kotlove (sedište u Beogradu)

6.    MINISTARSTVO ZA NAUKU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – dva izvrišioca – ekološka inspektora.sa sedištem u Kruševcu.
Ukupno evidentirano predmeta u 2011. godini 150
8. MINISTARSTVO PROSVETE – Školska Uprava sa sedištem u Kruševcu, sa 8 zaposlenih .
Ukupno evidentirano predmeta u 2011. godini 162
9. MINISTARSTVO INFRASTRUKTURE –inspektor za drumski saobraćaj
Ukupno zavedeno predmeta u 2011. godini 98

Stručna služba Rasinskog upravnog okruga na dan izrade analize opslužuje ukupno 69 izvršilaca.

II
Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu

Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni poslovi:
Početak godine obeležili su sledeće poslovi: Obavljeno je redovno – godišnje, ocenjivanje zaposlenih službenika i nameštenika. Sačinjen je informator o radu stručne službe, dostavljen izveštaj Povereniku – gosp. Šabiću. Inicirani su postupci javnih nabavki malih vrednosti, pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2011. godinu. Izrađeni su Izveštaji o radu Službe i Saveta , Nacrti kadrovskog, kao Plana izvršenja budžeta za prvi kvartal 2011. godine.

Dalje, pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga (ukupno šest sednica saveta: zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka), poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja (izvršen upis u Centralni registar poverenika za informacije od javnog značaja više (pet) zbirki podatak a i da se Informator o radu ažurira najmanje jednom mesečno) Izvršena su poboljšanja na sajtu Rasinskog upravnog okruga, uvođenjem novih sadržaja i linkova (link – veza sa opštinama mogućnosti da posetilac postavi pitanje a sve ovo u skladu sa instrukcijama Uprave za digitalnu agendu RS;

U pogledu ocenjivanja državnih službenika primenjuje se model kvartalnog praćenja rezultata rada.

Drugu polovinu godine obeležile su pre svega aktivnosti: utvrđen je parafiran i ekspedovan predlog finansijskog plana za pripremu Budžeta za period 2012 godine do 2014. godine, kao i nacrt Kadrovskog plana Stručne službe Rasinskog upravnog okruga.

U skladu za Zakonom o zaštiti od požara izrađena su Pravila zaštite, kao i plan evakuacije.
Aktivnosti na poslovima popisa imovine i ekvivalenata kao i izrada godišnjih izveštaja, redovni godišnji kolegijumi sa rezimiranjem rezultata i utvrđivanjem predloga i planova za 2012. godinu.

Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godin: planiranje izvršenja budžeta i kvota za izvšetajni period , izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; i; čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga,

Pored navedenih po značaju vanredni su pravni i materijalni poslovi vezani za obezbeđenje smeštajnih uslova detaširanim izvršiocima. kao i samoj stručnoj službi.

Ovo se pre svega odnosi na investicione aktivnosti u samoj zgradi – sedištu:
1. Izvršena je delimična rekonstrukcija sekundarne električne instalacije i to: čitav prvi sprat (nova instalacija) i zamena GTO (glavnog razvodnog ormara) zajedno sa ostalim korisnicima zgrade;
2. Okrečene su sve zajedničke i posebne prostorije u sedištu Okruga.
3. Ugovoreni su i avansirani radovi na rekonstrukciji sekundarne toplovodne instalacije (rekonstrukcija glavne podstanice)

U skladu sa finansijskim mogućnostima izvršeno je opremanje same stručne službe opremom , zamena dela dotrajale kompjuterske opreme, pre svega nabavka i aktiviranje novih štampača daktilo – birou pisarnice . Dalje, svim radnim stanicama obezbeđen je legalni antivirusni softver, kao i pristup internetu (svim inspektorima) Inspekcijskim službama u sedištu ali i izvan sedišta je u granicama mogućnosti i ovlašćenja radilo se na unapređenju uslova za rad (obezbeđen besplatan parking na čitavoj teritoriji Okruga).

U toku 2012. godine a po prethodno pribavljenoj saglasnoti Direkcije za imovinu Republike Srbije, otuđeno je tri služena vozila koja su bila van upotrebe i knjigovodstveno otpisana. Na otuđenje, usled nedostataka zainteresovanih kupaca čeka još pet vozila (sa obezbeđenom saglasnošću Direkcije).

III
Za svakog zaposlenog a u skladu sa postojećim opštim aktima kojima se uređuje ocenjivanje zaposlenih, u toku je definisanje radnih ciljevalj za period ocenjivanja 01. 01 – 31. 12. 2012. godine. U toku je i postupak izrade izveštaja o ocenjivanju za 2011. godinu, za sve zaposlene.

Pripremio
Šef Odseka za opšte poslove
DEJAN JOVAC

NAČELNIK RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
DRAGUTIN VELjKOVIĆ