Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01.01.2014. до 31.12.2014.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 919-00-1/15-01
05.01.2015. год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-госп. Ђорђу Степановићу-

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2014. до 31. 12. 2014. год.

Ваш број: 021-02-312/2014-04

I
А) Број и структура запослених:

Број и структура запослених:
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа систематизовано је укупно 10 радних места:

– два радна места у звању саветника 2 (један државни службеник)
– два радна места у звању референта 3 (три државна службеника)
– три радна места у IV врсти радних места намештеника 4 (четири намештеника)

Систематизовано је и радно место начелника расинског управног округа (статус функционера од ступања на снагу измена и допуна Закона о државној управи)

Називи радних места су: шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за обраду финансијске документације, (извршилачка радна места) радно место за канцеларијске послове и дактилограф-оператер (намештеничка радна места). Сви поменути део су унутрашње организационе јединице – Одсека за опште и заједничке послове. Актуелним актом административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници).

У 2014. години дошло је до смањења броја запослених за два намештеника (возач и дактилограф оператер), једно лице је пензионисано а другом је радни однос престао на основу отказа уговора о раду од стране запосленог. На основу сагласности Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 број: 112-11503/2014 од 01 октобра 2014. године и у складу са важећим Кадровским планом за 2014 годину, дана 16.12.2014 године извршено је попуњавање намештеничког радног места (возач), тако да Стручна служба почев од 16.12.2014 године броји девет извршилаца.

Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом (по актуелном правилнику – систематизацији).

Стручном службом руководи начелник. Ову дужност од 01. 12. 2012. годиине, обавља диплoмирани економиста Бранислав Весић

У извештајном периоду, у писарници Стручне службе Расинског управног округа -евидентирано је предмета (заведено у писарници Округа) и то:
Г/ ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ И БРОЈА ЗАВЕДЕНИХ ПРЕДМЕТА ПРЕМА СЛУЖБАМА У 2013 ГОДИНИ
Стање на дан 31. 12. 2014. године

1. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД, ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА СЕДИШТЕМ У КРУШЕВЦУ
Одељење инспекције рада, Одељење инспекције рада, окружна подручна јединица са седиштем у Крушевцу, Укупно запослено 8 државних службеника. Ознака органа 389, укупно 2534 заведених предмета од чега по класивикационим ознакама материје:
Класификациона ознака     Број предмета
117    414
021    848
155    244
162    433
163    325
164    267

2. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Санитарна инспекција- укупно 8 запошљених са седиштем у Крушевцу
– укупно заведених 2269 предмета
Класификациона ознака     Број предмета
53    2196
512    73

2.2 Здравствена иснпекција –један извршилац-здравствени инспектор укупно 311
Класификациона ознака     Број предмета
50    188
361    48
072    75

3. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
3.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ Одељења за инспекцијске послове Управе за ветерину , Укупно 9 извршилаца
Класификациона ознака     Број предмета
323    3661

3.2    Укупно УПРАВА ЗА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА Одсек фитосанитарне инспекције 6 (шест) извршилаца.
Класификациона ознака     Број предмета
321    2080

3.3    ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА Укупно 3 три извшрилаца.
Класификациона ознака     Број предмета
320    763

3.4    УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО- Укупно 2 извршилаца- шумарско-ловна иснпектора
Класификациона ознака     Број предмета
322    623

3.5 ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
Класификациона ознака     Број предмета
501    136

4    МИНИСТАРТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ–један извршилац – управни инспектор укупно 98 предмета
Класификациона ознака     Број предмета
038    66
070    32

5    МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНЕ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
један извршилац – инспектор за друмски саобраћај.
Класификациона ознака     Број предмета
347    57

6    МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Школска управа са седиштем у Крушевцу, Укупно 8 запослених извршилаца.
Класификациона ознака     Број предмета
614    88

7. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА Укупно запослених – 11 извршилаца тржишних инспектора.
Класификациона ознака     Број предмета
334    1466
ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА -Укупно 3 извршилаца – туристичка инспектора
Класификациона ознака     Број предмета
332    424

Почев од 01. 01. 2014. , закључно са 31. 12. 2014. године у писарници Расинског управног округа заведено је укупно 14. 510 ¬¬¬предмета
Током 2014. године, до дана подношења извештаја архивирано је 11. 823 предмета. Поред наведеног дактило биро Стручне службе израдио је (материјализовао) укупно 2. 113 предмета (израда аката – решења, записници, извештаји…). Поред наведеног у Стручној служби, а за потребе начелника заведено је и обрађено 100 предмета са класификационом ознаком 00 и 01 – државни органи. Стручна служба је у претходном периоду пружала стручну и техничку помоћ у раду начелника и Савета расинског управног округа овде спада и израда одговарајућих аката у вези са пружањем услуга од стране Округа, израда одговарајућих правилника, извештаја, нацрта кадровских планова У оквиру материјално – финансијских послова, квантитативно у извештајном периоду, израђено је и реализовано 285 налога за плаћање са преузетом обавезом. Експедовано је 8322 пошиљки и извршен пријем 4511.

Такође, Стручна служба обезбеђује све услове (и финансира трошак) који омогућавају несметан рад организационих јединица са седиштем у Округу. Почев, од материјала, обезбеђења поштанских (укључујући фиксну телефонију), енергетских, комуналних, све до просторних услова.

Материјална опремљеност стручне службе је на задовољавајућем нивоу. .
Стручна служба има изузетан ниво сарадње са Управом за трезор министарства финансија и са Службом за управљање кадровима
Стручна служба Расинског управног округа на дан израде анализе опслужује укупно 60 извршилаца.
II
Најзначајније активости у извештајном периоду
Поред редовних активности предвиђених постојећим општим актима а у досадашњем тексту непоменутих у извештајном периоду планирани су и обављени следећи редовни послови:
Обављено је редовно – годишње, оцењивање запослених службеника и намештеника, достављен извештај Поверенику за информације од јавног значаја. Иницирани су поступци набавки пошто је претходно донет План јавних набавки за 2014. годину. Израђени су Извештаји о раду Службе и Савета, као и читав низ пратећих правилника . Сачињен је финансијки план за период 2015-17 година. Служба, такође обавља послове заштите здравља на раду.

Пружана је стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и Савету управног округа (седам седница Савета: записници, информације за медије, протокол, израда и експедовање закључака),

Савет је пре свега разматрао питања из надлежности а сходно Закону о државној управи. Превасходно рад и услове рада подручних организационих јединица – инспекција (усвајање информација и планова рада, доношење Одлука о унапређењу услова за рад, смештајних услова, размена информација о актуелној проблематици, али и иницирање конкретних акција у домену инспекцијског надзора). Разметране су и теме, иницијативе и закључци од ширег друштвеног значаја ( формирање Агенције за регионални развој, проблематика регионалног водоснабдевања, управљања отпадом…).

У току 2014. године одржано је укупно 12 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке). 1) На колегијумима су разматране текуће и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова. Ово је од огромног значаја јер начелници Округа још увек од министарстава не добијају годишње нити периодичне планове рада, што је предуслов за квалитетно вршење надлежности. 2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци (пре свега у погледу одржавања опреме, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила) 3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби.

Стручна служба пружа стручну и техничку потпору Окружном штабу за ванредне ситуације. У току 2014. године одржано је укупно 3 редовне седнице штаба. Такође а за време трајање ванредне ситуације седнице су одржаване свакодневно, те су сачињавани одговарајући записници и извештаји (од 15. 05. 2014 до 23. 05. 2014 године-укупно девет ванредних седница).

Стручна служба обавља и послове заштите тајних података у складу са законом и сходно томе обезбеђена је одговарајућа опрема.

У погледу оцењивања државних службеника примењује се модел кварталног праћења резултата рада.
Остали послови са континуираним обављањем у извештајној години: планирање извршења буџета и квота за извшетајни период, израда одговарајућих захтева за промену у апропријацији и промени квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контрола података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; и; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара; и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа, достављање извештаја Централној кадровској евиденцији; рад у програму –регистар запослених при Управи за трезор.

Извршена су побољшања на сајту Расинског управног округа, увођењем нових садржаја и линкова сходну налозима Управе за дигиталну реформу.

Извршена је делимична обнова опреме у писарници: замена два рачунара као и кречење дела просторија у управној згради.
Стручна служба поменуте послове обавља у згради које је у власништву града Крушевца (ул. Балканска 63), а одлуком скупштине града је уступљена Расинском управном округу на трајно коришћење
Стање опремљености стручне службе је задовољавајуће (изузетак се односи на застарело службено возило намењено превозу начелника округа), услови у којима обавља задатке су задовољавајући. Број запослених извршилаца у Стручној служби је оптималан.

Припремио
Шеф Одсека за опште послове
ДЕЈАН ЈОВАЦ

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
НАЧЕЛНИК
Бранислав Весић