Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01.01.2014. do 31.12.2014.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
Broj: 919-00-1/15-01
05.01.2015. god.
Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
-gosp. Đorđu Stepanoviću-

PREDMET: Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014. god.

Vaš broj: 021-02-312/2014-04

I
A) Broj i struktura zaposlenih:

Broj i struktura zaposlenih:
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga sistematizovano je ukupno 10 radnih mesta:

– dva radna mesta u zvanju savetnika 2 (jedan državni službenik)
– dva radna mesta u zvanju referenta 3 (tri državna službenika)
– tri radna mesta u IV vrsti radnih mesta nameštenika 4 (četiri nameštenika)

Sistematizovano je i radno mesto načelnika rasinskog upravnog okruga (status funkcionera od stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi)

Nazivi radnih mesta su: šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za obradu finansijske dokumentacije, (izvršilačka radna mesta) radno mesto za kancelarijske poslove i daktilograf-operater (nameštenička radna mesta). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici).

U 2014. godini došlo je do smanjenja broja zaposlenih za dva nameštenika (vozač i daktilograf operater), jedno lice je penzionisano a drugom je radni odnos prestao na osnovu otkaza ugovora o radu od strane zaposlenog. Na osnovu saglasnosti Komisije Vlade Republike Srbije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje 51 broj: 112-11503/2014 od 01 oktobra 2014. godine i u skladu sa važećim Kadrovskim planom za 2014 godinu, dana 16.12.2014 godine izvršeno je popunjavanje namešteničkog radnog mesta (vozač), tako da Stručna služba počev od 16.12.2014 godine broji devet izvršilaca.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom (po aktuelnom pravilniku – sistematizaciji).

Stručnom službom rukovodi načelnik. Ovu dužnost od 01. 12. 2012. godiine, obavlja diplomirani ekonomista Branislav Vesić

U izveštajnom periodu, u pisarnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga -evidentirano je predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga) i to:
G/ PREGLED INSPEKCIJSKIH SLUŽBI I BROJA ZAVEDENIH PREDMETA PREMA SLUŽBAMA U 2013 GODINI
Stanje na dan 31. 12. 2014. godine

1. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA – INSPEKTORAT ZA RAD, ODELjENjE INSPEKCIJE SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU
Odeljenje inspekcije rada, Odeljenje inspekcije rada, okružna područna jedinica sa sedištem u Kruševcu, Ukupno zaposleno 8 državnih službenika. Oznaka organa 389, ukupno 2534 zavedenih predmeta od čega po klasivikacionim oznakama materije:
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
117    414
021    848
155    244
162    433
163    325
164    267

2. MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Sanitarna inspekcija- ukupno 8 zapošljenih sa sedištem u Kruševcu
– ukupno zavedenih 2269 predmeta
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
53    2196
512    73

2.2 Zdravstvena isnpekcija –jedan izvršilac-zdravstveni inspektor ukupno 311
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
50    188
361    48
072    75

3. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
3.1 UPRAVA ZA VETERINU Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave za veterinu , Ukupno 9 izvršilaca
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
323    3661

3.2    Ukupno UPRAVA ZA ZA ZAŠTITU BILjA Odsek fitosanitarne inspekcije 6 (šest) izvršilaca.
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
321    2080

3.3    POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA Ukupno 3 tri izvšrilaca.
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
320    763

3.4    UPRAVA ZA ŠUMARSTVO- Ukupno 2 izvršilaca- šumarsko-lovna isnpektora
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
322    623

3.5 INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE.
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
501    136

4    MINISTARTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE–jedan izvršilac – upravni inspektor ukupno 98 predmeta
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
038    66
070    32

5    MINISTARSTVO GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
jedan izvršilac – inspektor za drumski saobraćaj.
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
347    57

6    MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, Ukupno 8 zaposlenih izvršilaca.
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
614    88

7. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA
TRŽIŠNA INSPEKCIJA Ukupno zaposlenih – 11 izvršilaca tržišnih inspektora.
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
334    1466
TURISTIČKA INSPEKCIJA -Ukupno 3 izvršilaca – turistička inspektora
Klasifikaciona oznaka     Broj predmeta
332    424

Počev od 01. 01. 2014. , zaključno sa 31. 12. 2014. godine u pisarnici Rasinskog upravnog okruga zavedeno je ukupno 14. 510 ¬¬¬predmeta
Tokom 2014. godine, do dana podnošenja izveštaja arhivirano je 11. 823 predmeta. Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 2. 113 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 100 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i 01 – državni organi. Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu načelnika i Saveta rasinskog upravnog okruga ovde spada i izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 285 naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom. Ekspedovano je 8322 pošiljki i izvršen prijem 4511.

Takođe, Stručna služba obezbeđuje sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova.

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou. .
Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima
Stručna služba Rasinskog upravnog okruga na dan izrade analize opslužuje ukupno 60 izvršilaca.
II
Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu
Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni poslovi:
Obavljeno je redovno – godišnje, ocenjivanje zaposlenih službenika i nameštenika, dostavljen izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja. Inicirani su postupci nabavki pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2014. godinu. Izrađeni su Izveštaji o radu Službe i Saveta, kao i čitav niz pratećih pravilnika . Sačinjen je finansijki plan za period 2015-17 godina. Služba, takođe obavlja poslove zaštite zdravlja na radu.

Pružana je stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga (sedam sednica Saveta: zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka),

Savet je pre svega razmatrao pitanja iz nadležnosti a shodno Zakonu o državnoj upravi. Prevashodno rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija (usvajanje informacija i planova rada, donošenje Odluka o unapređenju uslova za rad, smeštajnih uslova, razmena informacija o aktuelnoj problematici, ali i iniciranje konkretnih akcija u domenu inspekcijskog nadzora). Razmetrane su i teme, inicijative i zaključci od šireg društvenog značaja ( formiranje Agencije za regionalni razvoj, problematika regionalnog vodosnabdevanja, upravljanja otpadom…).

U toku 2014. godine održano je ukupno 12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške). 1) Na kolegijumima su razmatrane tekuće i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova. Ovo je od ogromnog značaja jer načelnici Okruga još uvek od ministarstava ne dobijaju godišnje niti periodične planove rada, što je preduslov za kvalitetno vršenje nadležnosti. 2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci (pre svega u pogledu održavanja opreme, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila) 3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi.

Stručna služba pruža stručnu i tehničku potporu Okružnom štabu za vanredne situacije. U toku 2014. godine održano je ukupno 3 redovne sednice štaba. Takođe a za vreme trajanje vanredne situacije sednice su održavane svakodnevno, te su sačinjavani odgovarajući zapisnici i izveštaji (od 15. 05. 2014 do 23. 05. 2014 godine-ukupno devet vanrednih sednica).

Stručna služba obavlja i poslove zaštite tajnih podataka u skladu sa zakonom i shodno tome obezbeđena je odgovarajuća oprema.

U pogledu ocenjivanja državnih službenika primenjuje se model kvartalnog praćenja rezultata rada.
Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godini: planiranje izvršenja budžeta i kvota za izvšetajni period, izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; i; čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga, dostavljanje izveštaja Centralnoj kadrovskoj evidenciji; rad u programu –registar zaposlenih pri Upravi za trezor.

Izvršena su poboljšanja na sajtu Rasinskog upravnog okruga, uvođenjem novih sadržaja i linkova shodnu nalozima Uprave za digitalnu reformu.

Izvršena je delimična obnova opreme u pisarnici: zamena dva računara kao i krečenje dela prostorija u upravnoj zgradi.
Stručna služba pomenute poslove obavlja u zgradi koje je u vlasništvu grada Kruševca (ul. Balkanska 63), a odlukom skupštine grada je ustupljena Rasinskom upravnom okrugu na trajno korišćenje
Stanje opremljenosti stručne službe je zadovoljavajuće (izuzetak se odnosi na zastarelo službeno vozilo namenjeno prevozu načelnika okruga), uslovi u kojima obavlja zadatke su zadovoljavajući. Broj zaposlenih izvršilaca u Stručnoj službi je optimalan.

Pripremio
Šef Odseka za opšte poslove
DEJAN JOVAC

RASINSKI UPRAVNI OKRUG
NAČELNIK
Branislav Vesić