Извештај поверенику за информације од јавног значаја за 2014.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Расински управни округ
Број:919-021-00004/2014-01
Датум:08.01.2015.године
К Р У Ш Е В А Ц

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
-господин Родољуб Шабић
Б Е О Г Р А Д
Булевар Краља Александра 15

Предмет: Годишњи извештај на основу члана 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС” бр. 120/04, 54/07 и 104/09 и 36/10).

На основу цитиране одредбе закона извештавамо Вас о активностима Расинског управног округа за период од 01.01.2014.г. до 31.12. 2014. године, у вези примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС” бр. 120/04, 54/07 и 104/09 и 36/10), кao и Закона о заштити података о личности (“Сл.гласник. РС” бр. 97/08, 104/09, 68/12 и 107/12).

1. Сходно Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа Информатор Расинског управног округа је ажуриран сваког месеца у извештајној години.
Информатор је објављен на сајту Расинског управног округа www://rasinski.okrug.gov.rs. Код Управе за заједничке послове републичких органа резервисан је домен и адреса гласи. http://rasinski.okrug.gov.rs.

На наведеној интернет презентацији поред свих неопходних информација о Стручној служби, надлежностима, вестима информатора, раду Савета округа, странке могу преузети и све обрасце неопходне за остваривање права у поступцима који се воде пред инспекцијама министарстава која су своје послове организовала при Расинском управном округу, као и обрасце неопходне за тражење информација од јавног значаја. (у плану рада за 2015 годину је и постављање образаца на е-портал Управе.)

2. У извештајном периоду Стручна служба Расинског управног округа није имала ни један захтев за приступ информацијама од јавног значаја.

3. У Погледу имплементације Закона о заштити података о личности, Стручна служба сходно члану 48. наведеног закона и у складу са Уредбом о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података у Централни регистар збирки података повереника на дан подношења извештаја има уписане следеће збирке података: кадровска евиденција; евиденција о платама и накнадама зарада, евиденција о накнадама за превоз на рад и са рада, евиденција о исплаћеним јубиларним наградама и евиденција о присутности на раду.
У прилогу информатор о раду стручне службе у електронском облику

Припремио
Шеф Одсека општих послова РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Дејан Јовац

НАЧЕЛНИК
Бранислав Весић