Izveštaj povereniku za informacije od javnog značaja za 2014.

REPUBLIKA SRBIJA
Rasinski upravni okrug
Broj:919-021-00004/2014-01
Datum:08.01.2015.godine
K R U Š E V A C

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
-gospodin Rodoljub Šabić
B E O G R A D
Bulevar Kralja Aleksandra 15

Predmet: Godišnji izveštaj na osnovu člana 43. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik RS” br. 120/04, 54/07 i 104/09 i 36/10).

Na osnovu citirane odredbe zakona izveštavamo Vas o aktivnostima Rasinskog upravnog okruga za period od 01.01.2014.g. do 31.12. 2014. godine, u vezi primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik RS” br. 120/04, 54/07 i 104/09 i 36/10), kao i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik. RS” br. 97/08, 104/09, 68/12 i 107/12).

1. Shodno Uputstvu za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa Informator Rasinskog upravnog okruga je ažuriran svakog meseca u izveštajnoj godini.
Informator je objavljen na sajtu Rasinskog upravnog okruga www://rasinski.okrug.gov.rs. Kod Uprave za zajedničke poslove republičkih organa rezervisan je domen i adresa glasi. http://rasinski.okrug.gov.rs.

Na navedenoj internet prezentaciji pored svih neophodnih informacija o Stručnoj službi, nadležnostima, vestima informatora, radu Saveta okruga, stranke mogu preuzeti i sve obrasce neophodne za ostvarivanje prava u postupcima koji se vode pred inspekcijama ministarstava koja su svoje poslove organizovala pri Rasinskom upravnom okrugu, kao i obrasce neophodne za traženje informacija od javnog značaja. (u planu rada za 2015 godinu je i postavljanje obrazaca na e-portal Uprave.)

2. U izveštajnom periodu Stručna služba Rasinskog upravnog okruga nije imala ni jedan zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

3. U Pogledu implementacije Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Stručna služba shodno članu 48. navedenog zakona i u skladu sa Uredbom o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka u Centralni registar zbirki podataka poverenika na dan podnošenja izveštaja ima upisane sledeće zbirke podataka: kadrovska evidencija; evidencija o platama i naknadama zarada, evidencija o naknadama za prevoz na rad i sa rada, evidencija o isplaćenim jubilarnim nagradama i evidencija o prisutnosti na radu.
U prilogu informator o radu stručne službe u elektronskom obliku

Pripremio
Šef Odseka opštih poslova RASINSKI UPRAVNI OKRUG
Dejan Jovac

NAČELNIK
Branislav Vesić