Извештај поверенику за информације од јавног значаја за 2011.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
919-021-6/2012-01
10. 01. 2012. год.
Крушевац.

ПОВЕРЕНИКУ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
-господину Шабићу-

Предмет: годишњи извештај на основу члана 43 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени Гласник РС бр. 120/04, 54/07 и 104/09 и 36/10).

На основу поменутог члана извештавамо Вас о активностима у 2011. години а у циљу примене закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, као и Закона о заштити података о личности.

Од дана израде и објављивања информатора о раду Стручне службе Расинског управног округа складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (“Службени Гласник РС” број 68), исти се ажурира најмање једном месечно

2. Почетком 2012. године, резервисан је домен и постављена интернет страница Расинског управног округа. Адреса странице – сајта Округа је: www://rasinski.okrug.gov.rs. На поменутој интернет презентацији поред свих неопходних информација о стручним службама, надлежностима, вестима, инфорамтора, раду Савета округа, странке могу преузети и све обрасце неопходне за остваривање права у поступцима који се воде пред инспекцијама и службама Расинског управног округа.

3. У извештајном периоду Стручна није имала захтева за приступ информацијама.

У Погледу имплементације Закона о заштити података о личности, Стручна служба је схтодно члану 48. поменутог закона и у складу са Уредбом о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података у Централни регистар збирки података повереника пријавила (уписала) поред збирке података– кадровска евиденција Стручне службе Расинског управног округа, још и следеће збирке – евиденције података (евиденција о пристности на раду, евиденција о платама и накнадама зарада, евиденција о накнадама за превоз на рад и са рада, евиденција о накнадама за службена путовања), тако да Округ сада има укупно пет пријављених збирки података.

С поштовањем.

Припремио
Шеф Одсека општих послова
Дејан ЈовацНАЧЕЛНИК РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ