Izveštaj povereniku za informacije od javnog značaja za 2011.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
919-021-6/2012-01
10. 01. 2012. god.
Kruševac.

POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
-gospodinu Šabiću-

Predmet: godišnji izveštaj na osnovu člana 43 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Službeni Glasnik RS br. 120/04, 54/07 i 104/09 i 36/10).

Na osnovu pomenutog člana izveštavamo Vas o aktivnostima u 2011. godini a u cilju primene zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Od dana izrade i objavljivanja informatora o radu Stručne službe Rasinskog upravnog okruga skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Službeni Glasnik RS” broj 68), isti se ažurira najmanje jednom mesečno

2. Početkom 2012. godine, rezervisan je domen i postavljena internet stranica Rasinskog upravnog okruga. Adresa stranice – sajta Okruga je: www://rasinski.okrug.gov.rs. Na pomenutoj internet prezentaciji pored svih neophodnih informacija o stručnim službama, nadležnostima, vestima, inforamtora, radu Saveta okruga, stranke mogu preuzeti i sve obrasce neophodne za ostvarivanje prava u postupcima koji se vode pred inspekcijama i službama Rasinskog upravnog okruga.

3. U izveštajnom periodu Stručna nije imala zahteva za pristup informacijama.

U Pogledu implementacije Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Stručna služba je shtodno članu 48. pomenutog zakona i u skladu sa Uredbom o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka u Centralni registar zbirki podataka poverenika prijavila (upisala) pored zbirke podataka– kadrovska evidencija Stručne službe Rasinskog upravnog okruga, još i sledeće zbirke – evidencije podataka (evidencija o pristnosti na radu, evidencija o platama i naknadama zarada, evidencija o naknadama za prevoz na rad i sa rada, evidencija o naknadama za službena putovanja), tako da Okrug sada ima ukupno pet prijavljenih zbirki podataka.

S poštovanjem.

Pripremio
Šef Odseka opštih poslova
Dejan JovacNAČELNIK RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
DRAGUTIN VELjKOVIĆ