Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2016. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-2/2017-01

05.01.2017

Крушевац

 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Бирчанинова 6.

11 000 Београд

ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ЗА 2016 ГОДИНУ

I

Савет Расинског управног округа чине поред, начелника Расинског управног округа,  градоначелник града Крушевца Драги Несторовић  председниик општине Варварин Војкан Павић, председник општине Ћићевац  Златан Кркић, председник општине Александровац Југослав Стајковац, председник  општине Трстеник Александар Ћирић и председник општине Брус Милутин Јеличић.

Од 01. 01. 2016. године  до 31. 12. 2016. године, Савет расинског управног округа одржао је укупно седам  седница Савета, на којим је донето 17 закључака. Одржано је и неколико неформалних састанака који нису имали каратер Савета на којима је покренуто више  иницијатива.

АКТИВНОСТИ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2016

КРОЗ РАЗМАТРАНИ ДНЕВНИ РЕД ПО СЕДНИЦАМА И ЗАКЉУЧЦИМА.

У наставку текста приказана је активност савета Расинског управног округа хронолошки, кроз преглед тема које су биле централне тачке дневног реда, најважнијих усвојених закључака, као и кроз реализацију истих.

  1. Седница Савета одржана 26.02. 2016. године

Теме:

-Разматрање и усвајање извештаја о раду Савета Расинског управног округа за 2016. годину;

-Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа са освртом на степен реализације пројекта изградње Регионалног система водоснабдевања;

-Републичке инспекцијске службе, положај, услови за рад  и степен сарадње са јединицама локалне самоуправе;

-Проблематика управљања комуналним отпадом у Расинском управном округу.

Закључак:

без одлагања  контактирати општине потписнице Протокола о приступању закључењу Споразума о заједничком – Регионалном управљању комуналним отпадом у Расинском округу (потписнице: Град Крушевац, општине Варварин, Ћићевац, Александровац, Брус и Рековац) заведено под бројем 404-266 од 17. 06. 2014. године у градској управи Града Крушевца, ради добијања потрвде да исте као потписници и партнери остају у потписаном споразуму.

  1. Седница Савета одржана 19.04. 2016. године

Тема:

-Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа са освртом на степен реализације пројекта изградње Регионалног система водоснабдевања

    Закључено је да нема сметњи да се крене са испирањем цевовода до Маскара,

 Закључено је да се одмах а најкасније до сутра  формира радна група са задатком доношења динамичког плана пуштања воде у магистралне цевоводе. (ЈКП ,,Водовод,, и ЈП ,,Западна Морава,,

  1. Седница Савета одржана 29.06. 2016. године

Тема

-мере и активности на спречавању, сузбијању и искорењивању нодуларног дерматитиса: ,, болести квргаве коже“ код говеда.

Закључци

У циљу спречавања, сузбијања и искорењивања  заразне болести код  крава ,,нодуларног дерматитиса,,  обавезују се локалне самоуправе на територији Расинског управног округа да у складу са  чланом 46. Закона о ветеринарству (,,Службени Гласник“ РС бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012),  без одлагања:

– формирају/организују зоохигијенску службу;

– организују  транспорт (обезбеде адекватна превозна средства) за евентуални превоз   лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој;

–  одреде локацију/локације за хумано уништавање (укопавање) лешева животиња  код сузбијања ове заразне болести, на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.

  1. Седница Савета одржана 20.07. 2016. године

Тема:

-Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа са освртом на степен реализације пројекта изградње Регионалног система водоснабдевања.

     Закључци:

-ЈП ,,Водовод,, Крушевац и ЈП ,,Западна Морава,, Варварин најкасније до петка 22. 07. 2016. године да утврде кадровске и материјалне захтеве заједничког стручно оперативног тима који ће бити задужен за испирање магистралног цевовода.

Стручно-оперативним тимом руководиће стручно лице ЈП ,,Водовод,, Крушевац.  Кадровске захтеве са потребним бројем и квалификационом структуром, најкасније до петка 22. 07. 2016, до краја радног времена доставити без одлагања локалним самоуправама Ћићевац и Варварин ради релизације.

  1. Седница Савета одржана 02.09. 2016. године

Тема

-Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа са освртом на степен реализације пројекта изградње Регионалног система водоснабдевања.

Закључак:

-наставити са активностима на испирању регионалног цевовода деоница Шанац-Маскаре.

 

  1. Седница Савета одржана 19. 10.2016 године

Теме:

-Имплементација Закона о озакоњењу објеката на територији Расинског управног округа;

-Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа са освртом на степен реализације пројекта изградње Регионалног система водоснабдевања;

-Републичке инспекцијске службе, сарадња са јединицама локалне самоуправе и другим државним органима, са посебним освртом на проблематику сузбијања нелегалног промета дувана;

Закључци:

-локалне самоуправе Расинског управног округа ће  интензивирати активности дефинисане чланом 6. став 6 закона а у циљу окончања пописа нелегално изграђених објеката пре 27. новембра 2016. године.

-овлашћује се начелник Расинског управног округа да се у име Савета округа обрати министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ради добијања повратне информације у вези  наплате  услуга Катастра непокретности у поступку озакоњења објекта (шта сте наплаћује, колико и да ли је исто у свим локалним самоуправама одн. филијалама Републичког геодетског завода).

-Обавезује се ЈКП ,,Водовод,, Крушевац да у року од месец дана припреми Нацрт међуопштинског договора о водоснабдевању, као и пратећих уговора и документације.

– обавезују се локалне самоуправе Расинског управног округа  да без одлагања омогуће  стварање услова за примену члана 54. став 6. Закона о трговини и упуте комуналне инспекторе на полагање посебног стручног испита за тржишног инспектора.

 

  1. Седница Савета одржана 12. 12.2016 године

Теме:

Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа са освртом на степен реализације пројекта изградње Регионалног система водоснабдевања;

-Имплементација Закона о озакоњењу објеката на територији Расинског управног округа;

-Информација о увођењу дуалног образовања у средње школе расинског управног округа;

-Систем за брзу дојаву бујичних поплава

По свакој тачци дневног реда донет је одговарајући закључак којим се прихвата информација.

Резиме: Теме о којима се на седницама савета Расинског управног округа расправљало, донети закључци и степен имеплементације истих могу  се поделити у две групе.

Пре свега то су теме које су у директној надлежности Савета  према Закону  о државној управи. Савет је више пута разматрао рад и услове рада подручних организационих јединица – инспекција (примена новог закона о инспекцијском надзору, усвајање информација и планова рада, доношење Одлука о унапређењу услова за рад, смештајних услова, размена информација о актуелној проблематици, али и иницирање конкретних акција у домену инспекцијског надзора). Али и више од тога. Округ се труди да на својим седницама и састанцима постане спона  са другим државним органима.  Заједничким радом и решавањем конкретних питања,  унапређена  је сарадња,  са министарсвима и  институцијама као и локалним самоуправама на територији Округа.

У другој групи су теме, иницијативе и закључци од ширег друштвеног значаја (, проблематика регионалног водоснабдевања, као доминантно питање у раду Савета у 2016. години,). Имплеменатација поменутог закључка: 31.12.2016 године предат је на управљање регионални водовод (фактички вода је пуштена у секундарне мреже водовода у Сталаћу и Ћићевцу), тако да је овај пројекат који траје готово 3 деценије приведен крају (магистрални водовод је у функцији). Преостаје наравно још читав низ техничких и правних питања (одржавање магистралног водовода, питање уређења цене, места испоруке итд).

У раду Савета у 2016. години основни принципи били су: принцип концензуса и једногласности, максимално уважавање потреба локалних заједница,  те је по оцени овог начелниика а на основу присутва и учешћа у раду чланова Савета постигнут висок степен сарадње са председницима свих општина и града Крушевца и градоначелником града Крушевца.

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Уопштено говорећи у 2017 години пре свега планира се подизање степена сарадње и координације у раду државних органа и локалних самоуправа. Ово нарочито имајући у виду читав низ законских решења којима су пренешене одређене надлежности у делокруг локалних самоуправа.

У другој групи планираних активности  су теме  из домена социјалних питања, стварања општих услова за подизање  привредних активности, последично  запослености, као и питања из домена заштите животне средине-управљања отпадом, као и  имплементације других иницијатива Владе Републике Србије и ресорних министарстава (озакоњење, електронска управа…)

Такође планиране активности односе се и на подизање координације између самог Савета округа и других окружних  и републичких (државних) институција и тела (пре свега Окружног штаба за ванредне ситуације, Регионалне привредне коморе, Пореске управе, Полицијске управе, Националне службе за запошљавање а посебно републичког координационог тела за инспекцијске послове).

Такође, планирају се и следеће активности; наставити са праксом позивања представника извршне власти на седнице савета те у рад истог укључити и народне посланике.

II

Koлегијуми са начелницима унутрашњих организационих јединица министарстава

У току 2016. године одржано је укупно 12 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке).  Сви руководиоци присуствују и узимају активно учешће у раду, те је уверење да је са истима постигнут висок степен сарадње.

1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова.

2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци. (Општи утисак је да је, изузев застарелог возног парка, опремљеност опремом на задовољавајућем нивоу и да је пословни простор који користе унутрашње организационе јединице на задовољавајућем нивоу).

3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби (обезбеђивање базе података привредних субјеката од стране АПР-а, обезбеђивање асистенција МУП-а за потребе вршења инспекцијског надзора када је то неопходно, паркинг простора…)

Најзначајнији проблеми дефинисани на колегијумима:

-услови за рад: проблеми у одржавању опреме  пре свега у погледу одржавања, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила). Предложено је више пута да се општим актом а из разлога целисходности дефинише обавеза округа да као раније врши и ове заједничке послове (поправка опреме, службених возила,  набавке резервних делова), На овај начин биле би  постигнуте  значајне уштеде.

-кадровска проблематика у појединим унутрашњим организационим јединицама. Услед природног одлива кадрова поједине области надзора остале су у потпуности непокривене (непостојање водног инспектора, инспектора за пољопривредно земљиште, заштита животне средине), а поједине унутрашње организационе јединице раде на граници функционалности (ветеринарска инспекција). Из наведених разлога неопходно је јачање наведених инспекцијских служби и начелник округа ће у 2017. години инсистирати на попуни и кадровском јачању.

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

БРАНИСЛАВ ВЕСИЋ