Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2016. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-2/2017-01

05.01.2017

Kruševac

 MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE

I LOKALNE SAMOUPRAVE

 Birčaninova 6.

11 000 Beograd

IZVEŠTAJ

O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

ZA 2016 GODINU

I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine pored, načelnika Rasinskog upravnog okruga,  gradonačelnik grada Kruševca Dragi Nestorović  predsedniik opštine Varvarin Vojkan Pavić, predsednik opštine Ćićevac  Zlatan Krkić, predsednik opštine Aleksandrovac Jugoslav Stajkovac, predsednik  opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i predsednik opštine Brus Milutin Jeličić.

Od 01. 01. 2016. godine  do 31. 12. 2016. godine, Savet rasinskog upravnog okruga održao je ukupno sedam  sednica Saveta, na kojim je doneto 17 zaključaka. Održano je i nekoliko neformalnih sastanaka koji nisu imali karater Saveta na kojima je pokrenuto više  inicijativa.

AKTIVNOSTI SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2016

KROZ RAZMATRANI DNEVNI RED PO SEDNICAMA I ZAKLjUČCIMA.

U nastavku teksta prikazana je aktivnost saveta Rasinskog upravnog okruga hronološki, kroz pregled tema koje su bile centralne tačke dnevnog reda, najvažnijih usvojenih zaključaka, kao i kroz realizaciju istih.

  1. Sednica Saveta održana 26.02. 2016. godine

Teme:

-Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2016. godinu;

-Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa osvrtom na stepen realizacije projekta izgradnje Regionalnog sistema vodosnabdevanja;

-Republičke inspekcijske službe, položaj, uslovi za rad  i stepen saradnje sa jedinicama lokalne samouprave;

-Problematika upravljanja komunalnim otpadom u Rasinskom upravnom okrugu.

Zaključak:

bez odlaganja  kontaktirati opštine potpisnice Protokola o pristupanju zaključenju Sporazuma o zajedničkom – Regionalnom upravljanju komunalnim otpadom u Rasinskom okrugu (potpisnice: Grad Kruševac, opštine Varvarin, Ćićevac, Aleksandrovac, Brus i Rekovac) zavedeno pod brojem 404-266 od 17. 06. 2014. godine u gradskoj upravi Grada Kruševca, radi dobijanja potrvde da iste kao potpisnici i partneri ostaju u potpisanom sporazumu.

  1. Sednica Saveta održana 19.04. 2016. godine

Tema:

-Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa osvrtom na stepen realizacije projekta izgradnje Regionalnog sistema vodosnabdevanja

    Zaključeno je da nema smetnji da se krene sa ispiranjem cevovoda do Maskara,

 Zaključeno je da se odmah a najkasnije do sutra  formira radna grupa sa zadatkom donošenja dinamičkog plana puštanja vode u magistralne cevovode. (JKP ,,Vodovod,, i JP ,,Zapadna Morava,,

  1. Sednica Saveta održana 29.06. 2016. godine

Tema

-mere i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju i iskorenjivanju nodularnog dermatitisa: ,, bolesti kvrgave kože“ kod goveda.

Zaključci

U cilju sprečavanja, suzbijanja i iskorenjivanja  zarazne bolesti kod  krava ,,nodularnog dermatitisa,,  obavezuju se lokalne samouprave na teritoriji Rasinskog upravnog okruga da u skladu sa  članom 46. Zakona o veterinarstvu (,,Službeni Glasnik“ RS br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012),  bez odlaganja:

– formiraju/organizuju zoohigijensku službu;

– organizuju  transport (obezbede adekvatna prevozna sredstva) za eventualni prevoz   leševa životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj;

–  odrede lokaciju/lokacije za humano uništavanje (ukopavanje) leševa životinja  kod suzbijanja ove zarazne bolesti, na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu.

  1. Sednica Saveta održana 20.07. 2016. godine

Tema:

-Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa osvrtom na stepen realizacije projekta izgradnje Regionalnog sistema vodosnabdevanja.

     Zaključci:

-JP ,,Vodovod,, Kruševac i JP ,,Zapadna Morava,, Varvarin najkasnije do petka 22. 07. 2016. godine da utvrde kadrovske i materijalne zahteve zajedničkog stručno operativnog tima koji će biti zadužen za ispiranje magistralnog cevovoda.

Stručno-operativnim timom rukovodiće stručno lice JP ,,Vodovod,, Kruševac.  Kadrovske zahteve sa potrebnim brojem i kvalifikacionom strukturom, najkasnije do petka 22. 07. 2016, do kraja radnog vremena dostaviti bez odlaganja lokalnim samoupravama Ćićevac i Varvarin radi relizacije.

  1. Sednica Saveta održana 02.09. 2016. godine

Tema

-Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa osvrtom na stepen realizacije projekta izgradnje Regionalnog sistema vodosnabdevanja.

Zaključak:

-nastaviti sa aktivnostima na ispiranju regionalnog cevovoda deonica Šanac-Maskare.

 

  1. Sednica Saveta održana 19. 10.2016 godine

Teme:

-Implementacija Zakona o ozakonjenju objekata na teritoriji Rasinskog upravnog okruga;

-Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa osvrtom na stepen realizacije projekta izgradnje Regionalnog sistema vodosnabdevanja;

-Republičke inspekcijske službe, saradnja sa jedinicama lokalne samouprave i drugim državnim organima, sa posebnim osvrtom na problematiku suzbijanja nelegalnog prometa duvana;

Zaključci:

-lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga će  intenzivirati aktivnosti definisane članom 6. stav 6 zakona a u cilju okončanja popisa nelegalno izgrađenih objekata pre 27. novembra 2016. godine.

-ovlašćuje se načelnik Rasinskog upravnog okruga da se u ime Saveta okruga obrati ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture radi dobijanja povratne informacije u vezi  naplate  usluga Katastra nepokretnosti u postupku ozakonjenja objekta (šta ste naplaćuje, koliko i da li je isto u svim lokalnim samoupravama odn. filijalama Republičkog geodetskog zavoda).

-Obavezuje se JKP ,,Vodovod,, Kruševac da u roku od mesec dana pripremi Nacrt međuopštinskog dogovora o vodosnabdevanju, kao i pratećih ugovora i dokumentacije.

– obavezuju se lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga  da bez odlaganja omoguće  stvaranje uslova za primenu člana 54. stav 6. Zakona o trgovini i upute komunalne inspektore na polaganje posebnog stručnog ispita za tržišnog inspektora.

 

  1. Sednica Saveta održana 12. 12.2016 godine

Teme:

Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa osvrtom na stepen realizacije projekta izgradnje Regionalnog sistema vodosnabdevanja;

-Implementacija Zakona o ozakonjenju objekata na teritoriji Rasinskog upravnog okruga;

-Informacija o uvođenju dualnog obrazovanja u srednje škole rasinskog upravnog okruga;

-Sistem za brzu dojavu bujičnih poplava

Po svakoj tačci dnevnog reda donet je odgovarajući zaključak kojim se prihvata informacija.

Rezime: Teme o kojima se na sednicama saveta Rasinskog upravnog okruga raspravljalo, doneti zaključci i stepen imeplementacije istih mogu  se podeliti u dve grupe.

Pre svega to su teme koje su u direktnoj nadležnosti Saveta  prema Zakonu  o državnoj upravi. Savet je više puta razmatrao rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija (primena novog zakona o inspekcijskom nadzoru, usvajanje informacija i planova rada, donošenje Odluka o unapređenju uslova za rad, smeštajnih uslova, razmena informacija o aktuelnoj problematici, ali i iniciranje konkretnih akcija u domenu inspekcijskog nadzora). Ali i više od toga. Okrug se trudi da na svojim sednicama i sastancima postane spona  sa drugim državnim organima.  Zajedničkim radom i rešavanjem konkretnih pitanja,  unapređena  je saradnja,  sa ministarsvima i  institucijama kao i lokalnim samoupravama na teritoriji Okruga.

U drugoj grupi su teme, inicijative i zaključci od šireg društvenog značaja (, problematika regionalnog vodosnabdevanja, kao dominantno pitanje u radu Saveta u 2016. godini,). Implemenatacija pomenutog zaključka: 31.12.2016 godine predat je na upravljanje regionalni vodovod (faktički voda je puštena u sekundarne mreže vodovoda u Stalaću i Ćićevcu), tako da je ovaj projekat koji traje gotovo 3 decenije priveden kraju (magistralni vodovod je u funkciji). Preostaje naravno još čitav niz tehničkih i pravnih pitanja (održavanje magistralnog vodovoda, pitanje uređenja cene, mesta isporuke itd).

U radu Saveta u 2016. godini osnovni principi bili su: princip koncenzusa i jednoglasnosti, maksimalno uvažavanje potreba lokalnih zajednica,  te je po oceni ovog načelniika a na osnovu prisutva i učešća u radu članova Saveta postignut visok stepen saradnje sa predsednicima svih opština i grada Kruševca i gradonačelnikom grada Kruševca.

NAJZNAČAJNIJE PLANIRANE AKTIVNOSTI

Uopšteno govoreći u 2017 godini pre svega planira se podizanje stepena saradnje i koordinacije u radu državnih organa i lokalnih samouprava. Ovo naročito imajući u vidu čitav niz zakonskih rešenja kojima su prenešene određene nadležnosti u delokrug lokalnih samouprava.

U drugoj grupi planiranih aktivnosti  su teme  iz domena socijalnih pitanja, stvaranja opštih uslova za podizanje  privrednih aktivnosti, posledično  zaposlenosti, kao i pitanja iz domena zaštite životne sredine-upravljanja otpadom, kao i  implementacije drugih inicijativa Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava (ozakonjenje, elektronska uprava…)

Takođe planirane aktivnosti odnose se i na podizanje koordinacije između samog Saveta okruga i drugih okružnih  i republičkih (državnih) institucija i tela (pre svega Okružnog štaba za vanredne situacije, Regionalne privredne komore, Poreske uprave, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje a posebno republičkog koordinacionog tela za inspekcijske poslove).

Takođe, planiraju se i sledeće aktivnosti; nastaviti sa praksom pozivanja predstavnika izvršne vlasti na sednice saveta te u rad istog uključiti i narodne poslanike.

II

Kolegijumi sa načelnicima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava

U toku 2016. godine održano je ukupno 12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške).  Svi rukovodioci prisustvuju i uzimaju aktivno učešće u radu, te je uverenje da je sa istima postignut visok stepen saradnje.

1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova.

2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci. (Opšti utisak je da je, izuzev zastarelog voznog parka, opremljenost opremom na zadovoljavajućem nivou i da je poslovni prostor koji koriste unutrašnje organizacione jedinice na zadovoljavajućem nivou).

3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi (obezbeđivanje baze podataka privrednih subjekata od strane APR-a, obezbeđivanje asistencija MUP-a za potrebe vršenja inspekcijskog nadzora kada je to neophodno, parking prostora…)

Najznačajniji problemi definisani na kolegijumima:

-uslovi za rad: problemi u održavanju opreme  pre svega u pogledu održavanja, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila). Predloženo je više puta da se opštim aktom a iz razloga celishodnosti definiše obaveza okruga da kao ranije vrši i ove zajedničke poslove (popravka opreme, službenih vozila,  nabavke rezervnih delova), Na ovaj način bile bi  postignute  značajne uštede.

-kadrovska problematika u pojedinim unutrašnjim organizacionim jedinicama. Usled prirodnog odliva kadrova pojedine oblasti nadzora ostale su u potpunosti nepokrivene (nepostojanje vodnog inspektora, inspektora za poljoprivredno zemljište, zaštita životne sredine), a pojedine unutrašnje organizacione jedinice rade na granici funkcionalnosti (veterinarska inspekcija). Iz navedenih razloga neophodno je jačanje navedenih inspekcijskih službi i načelnik okruga će u 2017. godini insistirati na popuni i kadrovskom jačanju.

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

BRANISLAV VESIĆ