Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2017.годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-2/2017-01

04.01.2017

Крушевац

 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Бирчанинова 6.

11 000 Београд

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2017 ГОДИНУ

 I

Савет Расинског управног округа чине поред, начелника Расинског управног округа,  градоначелница града Крушевца Јасмина Палуровић (од 25. 12. 2017.год;  до 21. 10.2017. године, дужност градоначелника обављао је Драги Несторовић),  председник општине Варварин Војкан Павић, председник општине Ћићевац  Златан Кркић, председник општине Александровац Југослав Стајковац, председник  општине Трстеник Александар Ћирић и председник општине Брус Милутин Јеличић.

Од 01. 01. 2017. године  до 31. 12. 2017. године, Савет расинског управног округа одржао је укупно шест седница Савета, на којим је донето 13 закључака. Одржано је и неколико неформалних састанака који нису имали каратер Савета на којима је покренуто више  иницијатива.

      АКТИВНОСТИ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2017

КРОЗ РАЗМАТРАНИ ДНЕВНИ РЕД ПО СЕДНИЦАМА И ЗАКЉУЧЦИМА.

У наставку текста приказана је активност савета Расинског управног округа хронолошки, кроз преглед тема које су биле централне тачке дневног реда, најважнијих усвојених закључака, као и кроз реализацију истих.

 1. Седница Савета одржана 13.02. 2017. године

Теме: Разматрање могућности за унапређење инвестиционог и пословног амбијента  и коришћење средстава намењених за подстицај развоја малих и средњих предузећа и предузетништва

Седници Савета присуствовали су чланови Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику – Народне скупштине Републике Србије.

У раду седнице су учествовали и  Стевановић Драган, државни секретар у Министарству привреде и Бацковић Слађана, директорка  Фонда за развој Републике Србије Седница је резултирала  јавним позивом предузетницима, малим и средњим предузећима да узму учешћа у реализацији фондова, механизамама и средстава намњених за подстицај развоја малих и средњих предузећа и предузетништва.

    64. Седница Савета одржана 28.03. 2017. године

Тема: Спровођења мера популацине политике у Републици Србији.

Седници су, поред представника Савета Расинског управног округа  присуствовали Слађана Поповић, Ђура Пртљага и Ана Чепзановић. чланови  Кабинета  министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику гђе Славице Ђукић Дејановић.

Чланови Савета упутили су позив свим локалним самоуправама Расинског управог округа да аплицирају на јавни позив Кабинета министра без портфеља задуженог  за демографију и популациону политику за финасирање пилот пројеката подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији.

 1. Седница Савета одржана 05.05. 2017. године

Теме:

 1. Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа: разматрање Предлога међуопштинског договора о проширењу, управљању и коришћењу регионалног система водоснабдевања ,,Расина“.
 2. Железничка инфраструктура на територији Расинског управног округа са посебним акцентом на организовање, регулисање саобраћаја и одржавање пруге Крушевац-Краљево.
 1. Активности система противрградне заштите на територији Расиснског управног округа
 1. Активне мере запошљавања са посебним акцентом на доношење и имплементацију локалних планова запошљавања.

Закључци:

А) Локалне самоуправе Расинског управног округа константују да су  постојећим међуопштински договором  о проширењу, управљању и коришћењу регионалног система водоснабдевања ,,РАСИНА,, од 23. 12.2009. године, на задовољавајући начин уређени основни односи свих страна потписница и да га не треба мењати.

Проблематика методологије одређивања  цене за испоручену воду, одржавање регионалног цевовода и друга питања која нису уређена поменутим Договором, биће уређена појединачним уговорима о водоснабдевању између ЈКП ,,Водовод“ и и локалних самоуправа Расинског управног округа.

Потребно је без одлагања приступити разматрању предлога појединачних уговора о водоснабдевању између ЈКП ,,Водовод“ Крушевац и локалних самоуправа Расинског управног округа, који је сачинило поменуто јавно предузеће.

Обавезује се ЈП ,,Морава“ Варварин, да предузме све мере у циљу благовременог  добијања употребне дозволе за магистралне  цевоводе, свакако пре протека рока пробног рада.

Б) Локалне самоуправе Расинског управног округа заинтересоване су да регионална пруга Крушевац-Краљево, која пролази преко територија општине Трстеник и Града Крушевца и даље остану у експлоатацији.

Евентуално учешће у финасирању дела трошкова  управљања железничком инфраструктуром  у директној је  вези са  законским и  финансијским могућностима града Крушевца и општине Трстеник   као и одлукама локалних самоуправа кроз чију територију такође пролази поменута пружна траса (град Краљево, општина Врњачка Бања),,. О учешћу у финансирању дела  трошкова управљања железничком инфраструктуром, поступку преговарања са предузећем: ,,Инфраструктуре  железнице  Србије као и свим  елементима  евентуланог  уговорног  односа изјасниће се надлежни    органи општине Трстеник и Града Крушевца.

 1. Седница Савета одржана 16.08. 2017. године

Теме:

Спровођење друге фазе имплементације Закона о озакоњењу објеката – доношење инспекцијских решења о рушењу незаконито изграђених објеката.

Развој социјалног предузетништва у Расинском управном округу-информација Агенције за регионални развој Расинског управног округа;

Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа иницијативе председника општина Александровац и Варварин;

Закључци:

Потребно је предузети  све мере из оквира надлежности како би се поступак доношења инспекцијских решења, као друга фаза у процесу озакоњења објеката максимално убрзао.

Потребно је да општина Трстеник проследи Расинском управном округу сву коресподенцију на тему хитне санације десне обале реке Западне Мораве у реону насељеног места Почековина ради отклањања непосредне опасности – прекида магистралног гасовода. а да потом Округ, без одлагања, упути апел: директору ЈП Србија Воде; директору Дирекције за воде Републике Србије; Републичком штабу за ванредне ситуације и ЈП Србијагас.

    67. Седница Савета одржана 26.09. 2017. године

Тема:

Развој задругарства кроз Програм подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја Србије.

Седници Савета као гости ,поред министра без портфеља задуженог за питања регионалног развоја Милана Кркобабића Састанку  присуствовали и  чланови Одбора за село САНУ Бранислав Гулан и Ристо Костов, председник Задружног савеза Србије Никола Михаиловић.  На седници је било рећи о  реализацији Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја Србије, кроз учешће државе у економско – финансијским подстицајима за оснивање нових задруга у 2017.години.

 1. Седница Савета одржана 28. 11.2017 године

Теме:

 1. Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа
 2. Имплементација Закона  о озакоњењу и Закона о становању и одржавању зграда
 3. Припремне Активности пред престојећу зимску сезону.

Закључци:

Поступак доношења инспекцијских решења, је потребно убрзати и  приводити га крају,  како би се створили предуслови за убрзањем треће фазе која подразумева доношење решења.

Иницира се  процес уписа у  Регистар стамбених заједница у општинама Варварин и Ћићевац , локалим самоуправа које имају мали број стамбених зграда.

Резиме: Теме о којима се на седницама савета Расинског управног округа расправљало, донети закључци и степен имеплементације истих могу  се поделити у две групе.

Пре свега то су теме које су у директној надлежности Савета  према Закону  о државној управи. Савет је више пута разматрао рад и услове рада подручних организационих јединица – инспекција (примена новог закона о инспекцијском надзору, усвајање информација и планова рада, доношење Одлука о унапређењу услова за рад, смештајних услова, размена информација о актуелној проблематици, али и иницирање конкретних акција у домену инспекцијског надзора). Али и више од тога. Округ се труди да на својим седницама и састанцима постане спона  са другим државним органима.  Заједничким радом и решавањем конкретних питања,  унапређена  је сарадња,  са министарсвима и  институцијама као и локалним самоуправама на територији Округа.

У другој групи су теме, иницијативе и закључци од ширег друштвеног значаја (, проблематика регионалног водоснабдевања и процес озакоњења, као доминантна питања у раду Савета у 2017. години,).

У раду Савета у 2017. години основни принципи били су: принцип концензуса и једногласности, максимално уважавање потреба локалних заједница,  те је по оцени овог начелниика а на основу присутва и учешћа у раду чланова Савета постигнут висок степен сарадње са председницима свих општина и града Крушевца и градоначелником града Крушевца.

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Уопштено говорећи у 2018 години пре свега планира се подизање степена сарадње и координације у раду државних органа и локалних самоуправа. Ово нарочито имајући у виду читав низ законских решења којима су пренешене одређене надлежности у делокруг локалних самоуправа.

У другој групи планираних активности  су теме  из домена социјалних питања, стварања општих услова за подизање  привредних активности, последично  запослености, као и питања из домена заштите животне средине-управљања отпадом, као и  имплементације других иницијатива Владе Републике Србије и ресорних министарстава (упис у регистар стамбених зграда, озакоњење, електронска управа, обављање поверених послова…).

Такође планиране активности односе се и на подизање координације између самог Савета округа и других окружних  и републичких (државних) институција и тела (пре свега Окружног штаба за ванредне ситуације, Регионалне привредне коморе, Пореске управе, Полицијске управе, Националне службе за запошљавање а посебно републичког координационог тела за инспекцијске послове).

Такође, планирају се и следеће активности; наставити са праксом позивања представника извршне власти на седнице савета те у рад истог  и у 2018 години укључити  како народне посланике, тако и представнике извршен власти.

II

 Koлегијуми са начелницима унутрашњих организационих јединица министарстава

У току 2017. године одржано је укупно 12 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке).  Сви руководиоци присуствују и узимају активно учешће у раду, те је уверење да је са истима постигнут висок степен сарадње.

1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова.

2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци. (Општи утисак је да је, изузев застарелог возног парка, опремљеност опремом на задовољавајућем нивоу и да је пословни простор који користе унутрашње организационе јединице на задовољавајућем нивоу).

3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби (обезбеђивање базе података привредних субјеката од стране АПР-а, обезбеђивање асистенција МУП-а за потребе вршења инспекцијског надзора када је то неопходно, паркинг простора…)

Најзначајнији проблеми дефинисани на колегијумима:

-услови за рад: проблеми у одржавању опреме  пре свега у погледу одржавања, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила). Предложено је више пута да се општим актом а из разлога целисходности дефинише обавеза округа да као раније врши и ове заједничке послове (поправка опреме, службених возила,  набавке резервних делова), На овај начин биле би  постигнуте  значајне уштеде.

-кадровска проблематика у појединим унутрашњим организационим јединицама. Услед природног одлива кадрова поједине области надзора остале су у потпуности непокривене (непостојање водног инспектора, инспектора за пољопривредно земљиште, заштита животне средине), а поједине унутрашње организационе јединице раде на граници функционалности (ветеринарска инспекција). Из наведених разлога неопходно је јачање наведених инспекцијских служби и начелник округа ће у 2018. години инсистирати на попуни и кадровском јачању.

 

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

БРАНИСЛАВ ВЕСИЋ