Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2017.godinu

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-2/2017-01

04.01.2017

Kruševac

 MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 Birčaninova 6.

11 000 Beograd

 

IZVEŠTAJ O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2017 GODINU

 I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine pored, načelnika Rasinskog upravnog okruga,  gradonačelnica grada Kruševca Jasmina Palurović (od 25. 12. 2017.god;  do 21. 10.2017. godine, dužnost gradonačelnika obavljao je Dragi Nestorović),  predsednik opštine Varvarin Vojkan Pavić, predsednik opštine Ćićevac  Zlatan Krkić, predsednik opštine Aleksandrovac Jugoslav Stajkovac, predsednik  opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i predsednik opštine Brus Milutin Jeličić.

Od 01. 01. 2017. godine  do 31. 12. 2017. godine, Savet rasinskog upravnog okruga održao je ukupno šest sednica Saveta, na kojim je doneto 13 zaključaka. Održano je i nekoliko neformalnih sastanaka koji nisu imali karater Saveta na kojima je pokrenuto više  inicijativa.

      AKTIVNOSTI SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2017

KROZ RAZMATRANI DNEVNI RED PO SEDNICAMA I ZAKLjUČCIMA.

U nastavku teksta prikazana je aktivnost saveta Rasinskog upravnog okruga hronološki, kroz pregled tema koje su bile centralne tačke dnevnog reda, najvažnijih usvojenih zaključaka, kao i kroz realizaciju istih.

 1. Sednica Saveta održana 13.02. 2017. godine

Teme: Razmatranje mogućnosti za unapređenje investicionog i poslovnog ambijenta  i korišćenje sredstava namenjenih za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

Sednici Saveta prisustvovali su članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku – Narodne skupštine Republike Srbije.

U radu sednice su učestvovali i  Stevanović Dragan, državni sekretar u Ministarstvu privrede i Backović Slađana, direktorka  Fonda za razvoj Republike Srbije Sednica je rezultirala  javnim pozivom preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima da uzmu učešća u realizaciji fondova, mehanizamama i sredstava namnjenih za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

    64. Sednica Saveta održana 28.03. 2017. godine

Tema: Sprovođenja mera populacine politike u Republici Srbiji.

Sednici su, pored predstavnika Saveta Rasinskog upravnog okruga  prisustvovali Slađana Popović, Đura Prtljaga i Ana Čepzanović. članovi  Kabineta  ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku gđe Slavice Đukić Dejanović.

Članovi Saveta uputili su poziv svim lokalnim samoupravama Rasinskog upravog okruga da apliciraju na javni poziv Kabineta ministra bez portfelja zaduženog  za demografiju i populacionu politiku za finasiranje pilot projekata podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji.

 1. Sednica Saveta održana 05.05. 2017. godine

Teme:

 1. Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga: razmatranje Predloga međuopštinskog dogovora o proširenju, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema vodosnabdevanja ,,Rasina“.
 2. Železnička infrastruktura na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa posebnim akcentom na organizovanje, regulisanje saobraćaja i održavanje pruge Kruševac-Kraljevo.
 1. Aktivnosti sistema protivrgradne zaštite na teritoriji Rasisnskog upravnog okruga
 1. Aktivne mere zapošljavanja sa posebnim akcentom na donošenje i implementaciju lokalnih planova zapošljavanja.

Zaključci:

A) Lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga konstantuju da su  postojećim međuopštinski dogovorom  o proširenju, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema vodosnabdevanja ,,RASINA,, od 23. 12.2009. godine, na zadovoljavajući način uređeni osnovni odnosi svih strana potpisnica i da ga ne treba menjati.

Problematika metodologije određivanja  cene za isporučenu vodu, održavanje regionalnog cevovoda i druga pitanja koja nisu uređena pomenutim Dogovorom, biće uređena pojedinačnim ugovorima o vodosnabdevanju između JKP ,,Vodovod“ i i lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga.

Potrebno je bez odlaganja pristupiti razmatranju predloga pojedinačnih ugovora o vodosnabdevanju između JKP ,,Vodovod“ Kruševac i lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga, koji je sačinilo pomenuto javno preduzeće.

Obavezuje se JP ,,Morava“ Varvarin, da preduzme sve mere u cilju blagovremenog  dobijanja upotrebne dozvole za magistralne  cevovode, svakako pre proteka roka probnog rada.

B) Lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga zainteresovane su da regionalna pruga Kruševac-Kraljevo, koja prolazi preko teritorija opštine Trstenik i Grada Kruševca i dalje ostanu u eksploataciji.

Eventualno učešće u finasiranju dela troškova  upravljanja železničkom infrastrukturom  u direktnoj je  vezi sa  zakonskim i  finansijskim mogućnostima grada Kruševca i opštine Trstenik   kao i odlukama lokalnih samouprava kroz čiju teritoriju takođe prolazi pomenuta pružna trasa (grad Kraljevo, opština Vrnjačka Banja),,. O učešću u finansiranju dela  troškova upravljanja železničkom infrastrukturom, postupku pregovaranja sa preduzećem: ,,Infrastrukture  železnice  Srbije kao i svim  elementima  eventulanog  ugovornog  odnosa izjasniće se nadležni    organi opštine Trstenik i Grada Kruševca.

 1. Sednica Saveta održana 16.08. 2017. godine

Teme:

Sprovođenje druge faze implementacije Zakona o ozakonjenju objekata – donošenje inspekcijskih rešenja o rušenju nezakonito izgrađenih objekata.

Razvoj socijalnog preduzetništva u Rasinskom upravnom okrugu-informacija Agencije za regionalni razvoj Rasinskog upravnog okruga;

Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga inicijative predsednika opština Aleksandrovac i Varvarin;

Zaključci:

Potrebno je preduzeti  sve mere iz okvira nadležnosti kako bi se postupak donošenja inspekcijskih rešenja, kao druga faza u procesu ozakonjenja objekata maksimalno ubrzao.

Potrebno je da opština Trstenik prosledi Rasinskom upravnom okrugu svu korespodenciju na temu hitne sanacije desne obale reke Zapadne Morave u reonu naseljenog mesta Počekovina radi otklanjanja neposredne opasnosti – prekida magistralnog gasovoda. a da potom Okrug, bez odlaganja, uputi apel: direktoru JP Srbija Vode; direktoru Direkcije za vode Republike Srbije; Republičkom štabu za vanredne situacije i JP Srbijagas.

    67. Sednica Saveta održana 26.09. 2017. godine

Tema:

Razvoj zadrugarstva kroz Program podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Srbije.

Sednici Saveta kao gosti ,pored ministra bez portfelja zaduženog za pitanja regionalnog razvoja Milana Krkobabića Sastanku  prisustvovali i  članovi Odbora za selo SANU Branislav Gulan i Risto Kostov, predsednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihailović.  Na sednici je bilo reći o  realizaciji Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Srbije, kroz učešće države u ekonomsko – finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga u 2017.godini.

 1. Sednica Saveta održana 28. 11.2017 godine

Teme:

 1. Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga
 2. Implementacija Zakona  o ozakonjenju i Zakona o stanovanju i održavanju zgrada
 3. Pripremne Aktivnosti pred prestojeću zimsku sezonu.

Zaključci:

Postupak donošenja inspekcijskih rešenja, je potrebno ubrzati i  privoditi ga kraju,  kako bi se stvorili preduslovi za ubrzanjem treće faze koja podrazumeva donošenje rešenja.

Inicira se  proces upisa u  Registar stambenih zajednica u opštinama Varvarin i Ćićevac , lokalim samouprava koje imaju mali broj stambenih zgrada.

Rezime: Teme o kojima se na sednicama saveta Rasinskog upravnog okruga raspravljalo, doneti zaključci i stepen imeplementacije istih mogu  se podeliti u dve grupe.

Pre svega to su teme koje su u direktnoj nadležnosti Saveta  prema Zakonu  o državnoj upravi. Savet je više puta razmatrao rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija (primena novog zakona o inspekcijskom nadzoru, usvajanje informacija i planova rada, donošenje Odluka o unapređenju uslova za rad, smeštajnih uslova, razmena informacija o aktuelnoj problematici, ali i iniciranje konkretnih akcija u domenu inspekcijskog nadzora). Ali i više od toga. Okrug se trudi da na svojim sednicama i sastancima postane spona  sa drugim državnim organima.  Zajedničkim radom i rešavanjem konkretnih pitanja,  unapređena  je saradnja,  sa ministarsvima i  institucijama kao i lokalnim samoupravama na teritoriji Okruga.

U drugoj grupi su teme, inicijative i zaključci od šireg društvenog značaja (, problematika regionalnog vodosnabdevanja i proces ozakonjenja, kao dominantna pitanja u radu Saveta u 2017. godini,).

U radu Saveta u 2017. godini osnovni principi bili su: princip koncenzusa i jednoglasnosti, maksimalno uvažavanje potreba lokalnih zajednica,  te je po oceni ovog načelniika a na osnovu prisutva i učešća u radu članova Saveta postignut visok stepen saradnje sa predsednicima svih opština i grada Kruševca i gradonačelnikom grada Kruševca.

NAJZNAČAJNIJE PLANIRANE AKTIVNOSTI

Uopšteno govoreći u 2018 godini pre svega planira se podizanje stepena saradnje i koordinacije u radu državnih organa i lokalnih samouprava. Ovo naročito imajući u vidu čitav niz zakonskih rešenja kojima su prenešene određene nadležnosti u delokrug lokalnih samouprava.

U drugoj grupi planiranih aktivnosti  su teme  iz domena socijalnih pitanja, stvaranja opštih uslova za podizanje  privrednih aktivnosti, posledično  zaposlenosti, kao i pitanja iz domena zaštite životne sredine-upravljanja otpadom, kao i  implementacije drugih inicijativa Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava (upis u registar stambenih zgrada, ozakonjenje, elektronska uprava, obavljanje poverenih poslova…).

Takođe planirane aktivnosti odnose se i na podizanje koordinacije između samog Saveta okruga i drugih okružnih  i republičkih (državnih) institucija i tela (pre svega Okružnog štaba za vanredne situacije, Regionalne privredne komore, Poreske uprave, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje a posebno republičkog koordinacionog tela za inspekcijske poslove).

Takođe, planiraju se i sledeće aktivnosti; nastaviti sa praksom pozivanja predstavnika izvršne vlasti na sednice saveta te u rad istog  i u 2018 godini uključiti  kako narodne poslanike, tako i predstavnike izvršen vlasti.

II

 Kolegijumi sa načelnicima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava

U toku 2017. godine održano je ukupno 12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške).  Svi rukovodioci prisustvuju i uzimaju aktivno učešće u radu, te je uverenje da je sa istima postignut visok stepen saradnje.

1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova.

2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci. (Opšti utisak je da je, izuzev zastarelog voznog parka, opremljenost opremom na zadovoljavajućem nivou i da je poslovni prostor koji koriste unutrašnje organizacione jedinice na zadovoljavajućem nivou).

3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi (obezbeđivanje baze podataka privrednih subjekata od strane APR-a, obezbeđivanje asistencija MUP-a za potrebe vršenja inspekcijskog nadzora kada je to neophodno, parking prostora…)

Najznačajniji problemi definisani na kolegijumima:

-uslovi za rad: problemi u održavanju opreme  pre svega u pogledu održavanja, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila). Predloženo je više puta da se opštim aktom a iz razloga celishodnosti definiše obaveza okruga da kao ranije vrši i ove zajedničke poslove (popravka opreme, službenih vozila,  nabavke rezervnih delova), Na ovaj način bile bi  postignute  značajne uštede.

-kadrovska problematika u pojedinim unutrašnjim organizacionim jedinicama. Usled prirodnog odliva kadrova pojedine oblasti nadzora ostale su u potpunosti nepokrivene (nepostojanje vodnog inspektora, inspektora za poljoprivredno zemljište, zaštita životne sredine), a pojedine unutrašnje organizacione jedinice rade na granici funkcionalnosti (veterinarska inspekcija). Iz navedenih razloga neophodno je jačanje navedenih inspekcijskih službi i načelnik okruga će u 2018. godini insistirati na popuni i kadrovskom jačanju.

 

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

BRANISLAV VESIĆ