ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2020 ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-11/2021-01

15.01.2021

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Бирчанинова 6.

11 000 Београд

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2020 ГОДИНУ


I

Савет Расинског управног округа поред начелника Расинског управног округа Бранислава Весића чине и  градоначелница Града Крушевца, Јасмина Палуровић,   председнице и председник општина Расинског управног округа: Милена Турк, председница  општине Трстеник, др Валентина Милосављевић, председница општине Брус; др Виолета Лутовац Ђурђевић, председница општине Варварин  др Мирјана Кркић, председница општине  Ћићевац и председник  општине Александровац, др Мирко Михајловић.

Од 01. 01. 2020. године  је до 31 12. 2020 године, Савет  расинског управног округа одржао је укупно четири редовних  седница Савета (редовних, непосредних у складу са објективним околностима које је условљавала епидемиолошка ситуација током готово читаве извештајне године). Одржано је и неколико неформалних састанака који нису имали каратер Савета на којима је покренуто више  иницијатива (нарочито у домену спровођења мера из домена заштите и спречавања ширења болести Ковид-19, о чему ће бити више речи у одељку 3. овог извшетаја).

АКТИВНОСТИ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2020

КРОЗ РАЗМАТРАНИ ДНЕВНИ РЕД ПО СЕДНИЦАМА И ЗАКЉУЧЦИМА

 

У наставку текста приказана је активност савета Расинског управног округа хронолошки, кроз преглед тема које су биле централне тачке дневног реда, најважнијих усвојених закључака, као и кроз реализацију истих.

-82. Седница Савета Расинског управног округа  одржана 27.02.2020. године

седници су поред чланова Савета присуствовали и: потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић са сарадницима, директор Канцеларије KfW у Републици Србији, Арне Гос, представници Министарства заштите животне средине.

Једина тачка дневног реда била је:

  1. потписивање Међуопшинског споразума о заједничком управљању комуналним отпадом

Потписан је    Споразум  о заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом између Града Крушевца, општина: Брус, Блаце, Александровац, Ћићевац и Варварин. Текст споразума утврђен је на 81. седници

У оквиру депоније у Крушевцу, која ће бити регионална, биће обједињени прикупљање и третман комуналног отпада  за  шест локалних самоуправа Расинског и Топличког округа, које заједно имају око 200.000 становника: Крушевац, Брус, Александровац, Варварин и Ћићевац (Расински) и Блаце (Топлички округ). Почетак извођења радова на овом пројекту очекује се средином 2021. године.

Укупно 33 милиона евра обезбеђено је уз подршку KfW за финансирање прве фазе изградње објеката регионалног управљања комуналним отпадом за регион Крушевца и Врања, од чега је 11 милиона евра вредност донације, а 22 милиона евра зајам под повољним условима.

У наставку седнице биле  је речи и изградњи  и постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу (до краја извештајног периода окончано и погон пуштен у рад), као и у Блацу и Брусу (договорено убрзање активности на изради пројектне документације и међуопштинског споразума – до краја извештајног периода утврђен је Нацрт текста међуопштинског споразума).

-83. Седница Савета Расинског управног округа  одржана 18.06.2020. године

  1. потписивање уговора о закупу непокретности у јавној својини за обављање апотекарске здравствене делатности  на примарном нивоу.

Дана 18. 06.2020. године су потписани Уговори о закупу непокретности које су у јавној својини Града и општина Расинског округа – за обављање апотекарске здравствене делатности на примарном нивоу.

Уговоре су потписали градоначелница Града  Крушевца, председници  свих општина Расинског округа и представник Апотекарске установе „Др Макс“.

Пре поменутог акта потписан је  Уговор о концесији за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа између Града Крушевца, Апотекарске установе и Апотекарске установе „Др Макс“ Београд на период од 15 година.

-84. Седница Савета Расинског управног округа  одржана 16.09.2020. године

 ТЕМЕ:

  1. Конституисање Савета Расинског управног округа и упознавање чланова са општим актима којима је уређен састав и начин рада Савета;
  1. Актуелна епидемиолошка ситуација у Расинском управном округу;
  1. Реализација текућих пројеката на регионалном нивоу, са пројекцијама за 2021. годину.

У оквиру друге тачке дневног реда:

  1. Усвојен је извештај Живице Смиљковић, начелнице републичке санитарне инспекције ( везано за вршење надзора над применом мера од стране привредних субјеката и друштвених организација, затим доношења решења којим се утврђени контактни са зараженима који се  стављају под здравствени надзор, све до акција у координацији са другим државним и органима локалних самоуправа.
  1. Усвојен је извештај Зорана Асковића, начелника Школске управе Крушевац;

(у вези припреме зграда и просторија за почетак школске године и пријем ученика  као и у погледу обезбењења  неопходне заштитне опреме и хигијенских средстава. Такође је и дистрибуција заштитних средстава

Усвојен је  извештај Александра Лазаревића, начелника Одељења за ванредне ситуације Овом приликом указано је на нова општа акта – инструкције које је донео Републички штаб за ванредне ситуације Инструкције се односе на:

-Начин увођења и укидања ванредног стања у локалним самоуправама;

-подношење захтева за енергентима;

-подношење захтева за ангажовањем војске.

У оквиру треће  тачке: реализација текућих пројеката на регионалном нивоу, са пројекцијама за 2021. годину, члановима је презентован писани извештај о одржани седницама Савета округа у 2019 и првој половини 2020. године, са хронолошким приказом тема о које су биле предмет дневног реда и хронолошким приказом усвојених закључака.

Председавајући је упознао присутне са реализованим активностима и пројектима (регионални водовод, Одељење трговниског суда, Агенција за регионални развој….), као и пројектима од значаја за више локалних самоуправа који су у току и у чијој реализацији Савет даје допринос.

Константован је да се као приоритет од највишег значаја подвлачи пројекат изградње аутопута Е761 – ,,Моравски коридор“ , као и пројекти из домена управљања чврстим комуналним отпадом и управљања отпадним водама. У  погледу сва три поменута пројекта формирана радна су тела на нивоу Округа, па је од присутних чланова затражено да, ради отклањања формалих недостатака прегледају састав ,  евентуално ревидирају и Расински округ обавеста о саставу радних тела:

-чланови и заменици Радног тела за координацију активности на изградњи  аутопута Е761;

-чланови и заменици  Регионалне радне групе за реализацију пројетка управљања чврстим комуналним отпадом (све локалне самоуправе);

-чланови и заменици Регионалне радне групе за заштиту и одрживо коришћење акумулације: ,,Ћелије“(општине Брус и Блаце).

 

  1. Седница Савета Расинског управног округа одржана 17.11.2020. године

     ТЕМА:

  1. Актуелна епидемиолошка ситуација у Расинском управном округу;

Константовано је да су  ступиле на снагу измене и допуне Закона о заштити становништва од заразних болести којима се проширу овлашћења и обавезе локаних самоуправа у домену вршења надзора над применом Закона нарочито инспекцијских комуналнх служби и комуналне милиције. Такође сходно Упутству о методологији  и координацији рада начелника управних округа извршена је анализа реализације планских докумената (недељних планова), начин извештавања инспекцијскх служби и јединица локалних самоуправа.

Савет је константовао да је тренутно најсложеније  епидемиолошко стање је у општинама Александровац и Трстеник, (на територији ових општина је проглашена  ванредна ситуација) где је неопходно предузети појачане мере контроле и надзора над прописаним одлукама, у циљу контроле и сузбијања епидемије и што оптималнијег очувања здравља становништва у постојећим условима.

 

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

 Уопштено говорећи у 2021 години пре свега планира се подизање степена сарадње и координације у раду државних органа и локалних самоуправа. Ово нарочито имајући у виду читав низ законских решења којима су пренешене одређене надлежности у делокруг локалних самоуправа.

У другој групи планираних активности  су теме  из домена социјалних питања, стварања општих услова за подизање  привредних активности, последично  запослености, као и питања из домена заштите животне средине-управљања отпадом, као и  имплементације других иницијатива Владе Републике Србије и ресорних министарстава (електронска управа, изградња саобраћајне инфраструктуре, обављање поверених послова…).

Такође планиране активности односе се и на подизање координације између самог Савета округа и других окружних  и републичких (државних) институција и тела (пре свега Окружног штаба за ванредне ситуације), Регионалне привредне коморе, Пореске управе, Полицијске управе, Националне службе за запошљавање а посебно републичког координационог тела за инспекцијске послове.

Такође, планирају се и следеће активности; наставити са праксом позивања представника извршне власти на седнице савета те у рад истог  и у 2021 години укључити  како народне посланике, тако и представнике извршне власти.

 

II

Koлегијуми са начелницима унутрашњих организационих јединица министарстава

У току 2020. године одржано је укупно 12 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава (део колегијума због епидемиолшке ситације одржан је телефонским путем).  Сви руководиоци присуствују и узимају активно учешће у раду, те је уверење да је са истима постигнут висок степен сарадње.

1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова.

2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци. (Општи утисак је да је , опремљеност опремом на задовољавајућем нивоу и да је пословни простор који користе унутрашње организационе јединице на задовољавајућем нивоу).

3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби (обезбеђивање базе података привредних субјеката од стране АПР-а, обезбеђивање асистенција МУП-а за потребе вршења инспекцијског надзора када је то неопходно, паркинг простора, адаптација заједничкх просторија првенствено тоалета).

 

Најзначајнији проблеми дефинисани на колегијумима:

-кадровска проблематика у појединим унутрашњим организационим јединицама. Услед природног одлива кадрова поједине области надзора остале су у потпуности непокривене (непостојање водног инспектора, инспектора за пољопривредно земљиште, заштита животне средине, здравственог инспектора, за саобраћај), а поједине унутрашње организационе јединице раде на граници функционалности (туристичка инспекција и донекле инспекција рада ). Из наведених разлога неопходно је јачање наведених инспекцијских служби и начелник округа ће у 2021. години инсистирати на наставку  попуне и кадровском јачању. Од посебног значаја је неповољна старосна структура инспектора, (у извештајној години пензионисано је петоро инспектора) која као проблем изискује неодложно решавање. (Постоје веома битни позитивни помаци у виду првих окончаних  конкурса за новозапошљавање у извештајној години (пољопривредна, санитарна, ветеринарска-новопримљено укупно пет извшилаца).

 

III

АКТИВНОСТИ НА СУЗБИЈАЊУ ШИРЕЊА ВИРУСА КОВИД-19

 

Проблематика активности на сузбијању ширења висура Ковид – 19 налази своје место у овом извештају као доминантна тема у 2020-тој години, тема којом су се заједнички бавили и начелник Округа (као председавајући Савета Округа и као комантант Окружног штаба за ванредне ситуације). Одржан је читав низ састанака како са председницима општина Расинског управног округа (нису имали карактер седнице Савета), тако и са члановима Окружног штаба за ВС ( као ванредне седнице штаба), тако и са руководиоцима инспекцијских служби (у циљу припреме недељних планова координације).

Први састанак са председницима општина, као и први писани акт датира  од 16.03. 2020. године  и пре свега садржи прве препоруке локалним самоуправама  у вези:

– отварања call centarа у локални самоуправама  са 24-ро часовним дежурством, чији је циљ информисање најстаријих суграђана о начинима и пружању помоћи у ванредном стању.

–  Обавезивања   Службе Месних заједница да у сарадњи са Центром за социјални Рад изврше  евиденитрање и обилазак  старих, болесних и немоћних лица  којима ће у наредним бити потребна помоће (достава хране, набавка лекова и слично)..

-Налагања  свим директорима јавних, јавно комуналних предузећа, установа и других субјеката чији је оснивач локалне самоупраав , да одмах усвоје Мере за спречавање настанка и ширења инфекције изазване корона вирусом код запослених и корисника услуга јавних услуга.

Дана 18.03. 2020. године одражана је и прва ванредна седница Окружног штаба за Ванредне ситуације. На истој су између осталог усвојени и закључци:

-Усклађивање  постојеће одлуке штабова у погледу рада и радног времена угоститељских објеката и локала са Одлуком Владе Републике Србије од 17. 03. 2020. године, којом је  ограничено кретање грађана после 20.оо часова.

– Преиспитивање  нормативне могућности потпуног затварања угоститељских и сличних објеката (кладионице, казина и др.).

– Препоручено је  Националној  служби за запошљање да одмах утврди спискове свих лица која могу бити ангажована  за вршење послова од јавног интереса а налазе се на евиденцији Националне службе за запошљавање (здравствени радници и друга стручна лица за обављање послова од виталног значаја за заједницу).

-Налажено је   свим директорима и руководиоцима јавних  служби, јавно – комуналних предузећа и установа на територији Расинског управног округа да одмах усвоје Мере и оперативне планове за спречавање настанка и ширења инфекције изазване  корона вирусом; рок одмах;

-Наложено је свим субјектима из тачка 4. овог закључка да одмах одреде координатора  који ће бити задужен за пуну примену и спровођење  мера на нивоу конкретног предузећа, установе и организације;

Укупно је, закључно са 12. 11. 2020 године одржано десет ванредних седница Окружног штаба за Ванредне ситуације. Поред, наведених, иницијалних закључака на седницама се превасхдно редовно разматрала актуелна епидемиолошка ситуација и ценио степен примене прописаних мера,  разматрала употреба људства и средстава Војске Србије, проблематика заштите и дезинфекције великих здравствених  и објеката социјалне заштите; потребе локалних самоуправа за маскама и  осталим заштитним средствима о чему је донет читав низ закључака те сачињени одговарајући записници.

Сходно Упутству о методологији Координационе комисије за инспекцијски надзор о методологији и координацији рада начелника управних округа и јединица локалних самоуправа на сузбијању ширења вируса Ковид-19  од 26. 10. 2020. године, дана 27. 10. 2020 .године, са градоначелницом Града Крушевца, председницама/ком општина Расинског управног округа, представицима републичких инспекција и Муп-а одржан је иницијални састанак у циљу дефинисања методологије за израду недељних планова надзора, одређивања лица задужених за контакт и координацију при органима и локалним самоуправама те начином достављања дневних и недељних извштаја. Прве дневне извештаје Округ је добио и проследио Комисији дана 28. 10. 2020. године. Први недељни план координасаног надзора сходно прописаном Упутству сачињен је 30. 10. 2020 .године.  и од тог дана до окончања извештајног периода сачињено је девет недељних планова Координисаног надзора. Такође почев од поменутог дана до окончања извештајног периода Координационој комисији се без изузетка свакоденвно и недељно достављају извештаји на прописаним обрасцима.

 

Извештај сачинио

Шеф Одсека општих послова

Дејан Јовац

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Бранислав Весић