Извештај о раду Стручне службе Расинског управног округа за период од 01. 01. 2019. до 31.12. 2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-00-4/20-01

08.01. 2020 год.

Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2019. до 31.12. 2019. год

I

Број и структура запослених:

По прибављању сагласности  Владе Републике Србије  – закључкак број  110-3789/2019 од 18. 04. 2019. године начелник Расинског управног округа  је донео Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Расинског управног округа. Дана 06. 05. 2019. службеници и намештеници су одговарајућим решењима распоређени на одговарајућа радна места.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа  систематизовано је укупно  9 радних места:

  • два радна места у звању саветника                           2  (један државни службеник
  • једно  радно место у звању референта                     3  (три   државна службеника)
  • три  радна места у IV врсти  радних
  • места намештеника                                                      3 (три    намештеника)

Систематизовано је и радно место начелника расинског управног округа (статус функционера од ступања на снагу измена и допуна Закона о државној управи)

Називи радних места су:  шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за канцеларијске послове (извршилачка радна места) и дактилограф-оператер (намештеничко радно место). Сви поменути део су унутрашње организационе јединице – Одсека за опште и заједничке послове. Актуелним актом  административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници). Сва систематизована радна места су попуњена.

Стручна служба броји девет извршилаца (заједно са начелником Расинског управног округа-радно место функционера).

Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два  лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом (по актуелном правилнику – систематизацији).

Стручном службом руководи начелник. Ову дужност од 01.12.2012. годиине,  обавља диплoмирани економиста Бранислав Весић.

У извештајном периоду, у писарници Стручне службе Расинског управног округа – евидентирано  је предмета (заведено у писарници Округа) и то:

ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ И  БРОЈА ЗАВЕДЕНИХ  ПРЕДМЕТА  ПРЕМА  СЛУЖБАМА У 2019 ГОДИНИ

Стање на дан 31. 12. 2019. годин

  1. МИНИСТАРСТВО  ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА  И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД, ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА СЕДИШТЕМ У КРУШЕВЦУ

Одељење инспекције рада, Одељење инспекције рада, окружна подручна јединица са седиштем у Крушевцу, Укупно запослено 7 државних службеника.  Ознака органа 389, укупно 3.798 заведених предмета  од чега по класивикационим ознакама материје:

Класификациона ознака Број предмета
117 46
021 1214
155 232
162 1246
163 866
164 192

 

2. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 Санитарна инспекција- укупно 4 запослених  са седиштем у Крушевцу

– укупно заведених 1387 предмета

Класификациона ознака Број предмета
53 1155
512 232

 

  1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ   Одељења за инспекцијске послове Управе за ветерину, укупно 7 извршилаца

Класификациона ознака Број предмета
323 2543

 

  • Укупно УПРАВА ЗА  ЗА ЗАШТИТУ БИЉА  Одсек фитосанитарне инспекције 6  (шест)  извршилаца.
Класификациона ознака Број предмета
321 1419

 

  • ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА Укупно 4 извшрилаца.
Класификациона ознака Број предмета
320 754

 

  • УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО – 569 Укупно 2 извршилаца- шумарско-ловна иснпектора
Класификациона ознака Број предмета
322 515
324 54

 

 

4. МИНИСТАРТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ – један извршилац – управни инспектор укупно 175 предмета

Класификациона ознака Број предмета
038 117
070 58

 

5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Школска управа са седиштем у Крушевцу, укупно 8 запослених извршилаца.

Класификациона ознака Број предмета
614 153

 

Просветна инспекција

Класификациона ознака Број предмета
614 4

 

6. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА  Укупно запослених – извршилаца тржишних инспектора.

Класификациона ознака Број предмета
334 753

ТУРИСТИЧКА  ИНСПЕКЦИЈА  -Укупно 2 извршилаца – туристичка инспектора

Класификациона ознака Број предмета
332 275

 

Почев од 01. 01. 2019., закључно са 31. 12. 2019. године у писарници Расинског управног округа  заведено је укупно 11.812 ­­­предмета. Од заведених предмета у 2019. тој години архивирано је 6163  предмета а укупно је архивирано (и предмети из претходних година)  13930 предмета, извршена је укупно 2376 допуна предмета.    Поред наведеног дактило биро Стручне службе израдио је (материјализовао) укупно 2176 предмета (израда аката – решења, записници, извештаји…). Поред наведеног у Стручној служби, а за потребе начелника заведено је и обрађено 67 предмета са класификационом ознаком 00 и  01 – државни органи. Стручна служба је у претходном периоду пружала стручну и техничку помоћ у раду начелника и  Савета расинског управног округа овде спада и  израда одговарајућих аката у вези са пружањем услуга од стране Округа, израда одговарајућих правилника, извештаја, нацрта кадровских планова У оквиру материјално – финансијских послова, квантитативно у извештајном периоду, израђено је и реализовано 318  налога за плаћање са преузетом обавезом. Експедовано је 7199 пошиљки  и извршен пријем 3692.

 

Економска

Класификација

О П И С

Планирана    и утрошена средства из буџета  за  2019
     
411 Плате и додаци запослених 6564         6540
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1126         1.121
413 Накнаде у натури 9                  8
414 Социјална давања запосленима 103               68
415 Накнаде за запослене 327                286
416 Јубиларне награде 1                   –
421 Стални трошкови 2860             2464   
422 Трошкови путовања  50                   11
423 Услуге по уговору 502              495
425 Текуће попоравке и одржавање 700              697
426 Материјал 1103                1091
512 Машине и опрема 100                 98
482 Порези таксе 15                    9

Такође,  Стручна служба  обезбеђује   све услове (и финансира трошак) који омогућавају несметан рад организационих јединица са седиштем у Округу. Почев, од материјала, обезбеђења поштанских (укључујући фиксну телефонију), енергетских, комуналних, све до просторних услова.

Материјална опремљеност стручне службе је на задовољавајућем нивоу.

Стручна служба има изузетан ниво сарадње са Управом за трезор министарства финансија и са Службом за управљање кадровима.

Стручна служба Расинског управног округа на дан израде анализе опслужује укупно 51  извршиоца.

 

II

Најзначајније активости у извештајном периоду

Поред редовних активности предвиђених постојећим општим актима а у досадашњем тексту непоменутих у извештајном периоду планирани су и обављени следећи редовни  послови:

Обављено је редовно – годишње, оцењивање запослених службеника и намештеника, те сходно изменама Закона утврђени  су радни циљеви органа и донети други неопходни акти који претходе вредновању циљева и компетанција.  Иницирани су поступци  набавки пошто је претходно донет План јавних набавки за 2019. годину.  Израђени су Извештаји о раду Службе и Савета, као и читав низ пратећих правилника  . Сачињен је финансијски план за период 2020-22 година као и кадровски план. Служба, такође обавља послове заштите здравља на раду.

Пружана је стручна  и техничка потпора начелнику Управног округа и Савету управног округа (седам седница Савета: записници, информације за медије, протокол, израда и експедовање закључака).

У току 2019. године одржано је укупно 12 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава (о чему су сачињене одговарајуће службене белешке). 1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова. 2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци (пре свега у погледу одржавања опреме, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила) 3) На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби, али и послова поверених локалним самоуправама.

Стручна служба пружа  стручну и техничку потпору Окружном штабу за ванредне ситуације. У току 2019. године одржано је укупно 4 редовне седнице штаба. Сачињена су одговарајућа планска акта и извештаји.

Стручна служба обавља и послове заштите тајних података у складу са законом и сходно томе обезбеђена је одговарајућа опрема.

У погледу оцењивања државних службеника у 2019 години, примењен  је  модел кварталног праћења резултата рада те су почетком исте донета одговарајућа решења. Ступањем на снагу измена и допуна Закона о државним службеницима и намештеницима створени су услови за измену модела оцењивања кроз вредновање рада.

Остали послови са континуираним обављањем у извештајној години:   планирање извршења буџета и квота за извештајни период, израда одговарајућих захтева за промену у апропријацији и промени квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контрола података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; и;  чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа, достављање извештаја Централној кадровској евиденцији; рад у програму –регистар запослених при  Управи за трезор.

Извршена је набавка  дела намештаја (радне столице)  као и репарација постојећег (столови и ормари), у Писарници Стручне службе Расинског управног округа.

Извршена је набавка и инсталација  једног компјутера – радне станице Настављени су радови на адаптацији заједничких просторија  (хола управне  зграде), извршена је замена главних улазних врата.

Стручна служба поменуте послове обавља у згради које је у власништву града Крушевца (ул. Балканска 63), а одлуком скупштине града је уступљена Расинском управном округу  на трајно коришћење.

Стање опремљености стручне службе је задовољавајуће (изузетак се односи на застарело службено возило намењено координацији инспекцијског надзора и  превозу начелника округа), услови у којима обавља задатке су задовољавајући. Број запослених извршилаца у Стручној служби је оптималан.

Планиране активности: у 2020. тој години планира се подизање нивоа вршења услуга Стручне службе. У погледу опреме, планира се покретање процедуре замене застарелог службеног возила. У погледу радова на одржавању објекта, планирано је кречење свих просторија које користе инспектори  и завршетак радова на заједничким просторијама.

Планиране су активности на имплементацији система фискалног управљања и  контроле у Округу, почев од доношења годишњег плана рада, специфицирања свих пословних активности до доношења читавог низа процедура у циљу стандардизације рада.

Коначно Стручна служба кроз праћење и примену прописа, непрестано усавршавање запослених планира да адекватно пропрати и примени све очекиване измене општих аката (увођење новог апликативног софтвера за планирање и извршење буџета, прилагођавање постојећег правилника о организацији и систематизацији радиних места у Стручној служби сходно Каталогу радних места, проширење услуга на порталу Е-услуга, као и увођење елемената електронске писарнице, све у складу са захтевима министарства. Посебна пажња биће посвећена обукама у организацији Академије за јавну управу које имају за циљ унапређења компетенција запослених.

 

Припремио                                                                                                                            РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Шеф Одсека за опште послове                                                                                                          НАЧЕЛНИК

ДЕЈАН ЈОВАЦ                                                                                                                                      Бранислав Весић