Izveštaj o radu Stručne službe Rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2019. do 31.12. 2019. godine

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Broj:  919-00-4/20-01

08.01. 2020 god.

Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2019. do 31.12. 2019. god

I

Broj i struktura zaposlenih:

Po pribavljanju saglasnosti  Vlade Republike Srbije  – zaključkak broj  110-3789/2019 od 18. 04. 2019. godine načelnik Rasinskog upravnog okruga  je doneo Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga. Dana 06. 05. 2019. službenici i nameštenici su odgovarajućim rešenjima raspoređeni na odgovarajuća radna mesta.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga  sistematizovano je ukupno  9 radnih mesta:

  • dva radna mesta u zvanju savetnika                           2  (jedan državni službenik
  • jedno  radno mesto u zvanju referenta                     3  (tri   državna službenika)
  • tri  radna mesta u IV vrsti  radnih
  • mesta nameštenika                                                      3 (tri    nameštenika)

Sistematizovano je i radno mesto načelnika rasinskog upravnog okruga (status funkcionera od stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi)

Nazivi radnih mesta su:  šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za kancelarijske poslove (izvršilačka radna mesta) i daktilograf-operater (namešteničko radno mesto). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom  administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici). Sva sistematizovana radna mesta su popunjena.

Stručna služba broji devet izvršilaca (zajedno sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga-radno mesto funkcionera).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva  lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom (po aktuelnom pravilniku – sistematizaciji).

Stručnom službom rukovodi načelnik. Ovu dužnost od 01.12.2012. godiine,  obavlja diplomirani ekonomista Branislav Vesić.

U izveštajnom periodu, u pisarnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga – evidentirano  je predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga) i to:

PREGLED INSPEKCIJSKIH SLUŽBI I  BROJA ZAVEDENIH  PREDMETA  PREMA  SLUŽBAMA U 2019 GODINI

Stanje na dan 31. 12. 2019. godin

  1. MINISTARSTVO  ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA  I SOCIJALNA PITANjA – INSPEKTORAT ZA RAD, ODELjENjE INSPEKCIJE SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

Odeljenje inspekcije rada, Odeljenje inspekcije rada, okružna područna jedinica sa sedištem u Kruševcu, Ukupno zaposleno 7 državnih službenika.  Oznaka organa 389, ukupno 3.798 zavedenih predmeta  od čega po klasivikacionim oznakama materije:

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
117 46
021 1214
155 232
162 1246
163 866
164 192

 

2. MINISTARSTVO ZDRAVLjA

 Sanitarna inspekcija- ukupno 4 zaposlenih  sa sedištem u Kruševcu

– ukupno zavedenih 1387 predmeta

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
53 1155
512 232

 

  1. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

3.1 UPRAVA ZA VETERINU   Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave za veterinu, ukupno 7 izvršilaca

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
323 2543

 

  • Ukupno UPRAVA ZA  ZA ZAŠTITU BILjA  Odsek fitosanitarne inspekcije 6  (šest)  izvršilaca.
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
321 1419

 

  • POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA Ukupno 4 izvšrilaca.
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
320 754

 

  • UPRAVA ZA ŠUMARSTVO – 569 Ukupno 2 izvršilaca- šumarsko-lovna isnpektora
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
322 515
324 54

 

 

4. MINISTARTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE – jedan izvršilac – upravni inspektor ukupno 175 predmeta

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
038 117
070 58

 

5. MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, ukupno 8 zaposlenih izvršilaca.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
614 153

 

Prosvetna inspekcija

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
614 4

 

6. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

TRŽIŠNA INSPEKCIJA  Ukupno zaposlenih – izvršilaca tržišnih inspektora.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
334 753

TURISTIČKA  INSPEKCIJA  -Ukupno 2 izvršilaca – turistička inspektora

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
332 275

 

Počev od 01. 01. 2019., zaključno sa 31. 12. 2019. godine u pisarnici Rasinskog upravnog okruga  zavedeno je ukupno 11.812 ­­­predmeta. Od zavedenih predmeta u 2019. toj godini arhivirano je 6163  predmeta a ukupno je arhivirano (i predmeti iz prethodnih godina)  13930 predmeta, izvršena je ukupno 2376 dopuna predmeta.    Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 2176 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 67 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i  01 – državni organi. Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu načelnika i  Saveta rasinskog upravnog okruga ovde spada i  izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 318  naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom. Ekspedovano je 7199 pošiljki  i izvršen prijem 3692.

 

Ekonomska

Klasifikacija

O P I S

Planirana    i utrošena sredstva iz budžeta  za  2019
     
411 Plate i dodaci zaposlenih 6564         6540
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1126         1.121
413 Naknade u naturi 9                  8
414 Socijalna davanja zaposlenima 103               68
415 Naknade za zaposlene 327                286
416 Jubilarne nagrade 1                   –
421 Stalni troškovi 2860             2464   
422 Troškovi putovanja  50                   11
423 Usluge po ugovoru 502              495
425 Tekuće poporavke i održavanje 700              697
426 Materijal 1103                1091
512 Mašine i oprema 100                 98
482 Porezi takse 15                    9

Takođe,  Stručna služba  obezbeđuje   sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova.

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou.

Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima.

Stručna služba Rasinskog upravnog okruga na dan izrade analize opslužuje ukupno 51  izvršioca.

 

II

Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu

Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni  poslovi:

Obavljeno je redovno – godišnje, ocenjivanje zaposlenih službenika i nameštenika, te shodno izmenama Zakona utvrđeni  su radni ciljevi organa i doneti drugi neophodni akti koji prethode vrednovanju ciljeva i kompetancija.  Inicirani su postupci  nabavki pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2019. godinu.  Izrađeni su Izveštaji o radu Službe i Saveta, kao i čitav niz pratećih pravilnika  . Sačinjen je finansijski plan za period 2020-22 godina kao i kadrovski plan. Služba, takođe obavlja poslove zaštite zdravlja na radu.

Pružana je stručna  i tehnička potpora načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga (sedam sednica Saveta: zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka).

U toku 2019. godine održano je ukupno 12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava (o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške). 1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova. 2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci (pre svega u pogledu održavanja opreme, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila) 3) Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi, ali i poslova poverenih lokalnim samoupravama.

Stručna služba pruža  stručnu i tehničku potporu Okružnom štabu za vanredne situacije. U toku 2019. godine održano je ukupno 4 redovne sednice štaba. Sačinjena su odgovarajuća planska akta i izveštaji.

Stručna služba obavlja i poslove zaštite tajnih podataka u skladu sa zakonom i shodno tome obezbeđena je odgovarajuća oprema.

U pogledu ocenjivanja državnih službenika u 2019 godini, primenjen  je  model kvartalnog praćenja rezultata rada te su početkom iste doneta odgovarajuća rešenja. Stupanjem na snagu izmena i dopuna Zakona o državnim službenicima i nameštenicima stvoreni su uslovi za izmenu modela ocenjivanja kroz vrednovanje rada.

Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godini:   planiranje izvršenja budžeta i kvota za izveštajni period, izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; i;  čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga, dostavljanje izveštaja Centralnoj kadrovskoj evidenciji; rad u programu –registar zaposlenih pri  Upravi za trezor.

Izvršena je nabavka  dela nameštaja (radne stolice)  kao i reparacija postojećeg (stolovi i ormari), u Pisarnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga.

Izvršena je nabavka i instalacija  jednog kompjutera – radne stanice Nastavljeni su radovi na adaptaciji zajedničkih prostorija  (hola upravne  zgrade), izvršena je zamena glavnih ulaznih vrata.

Stručna služba pomenute poslove obavlja u zgradi koje je u vlasništvu grada Kruševca (ul. Balkanska 63), a odlukom skupštine grada je ustupljena Rasinskom upravnom okrugu  na trajno korišćenje.

Stanje opremljenosti stručne službe je zadovoljavajuće (izuzetak se odnosi na zastarelo službeno vozilo namenjeno koordinaciji inspekcijskog nadzora i  prevozu načelnika okruga), uslovi u kojima obavlja zadatke su zadovoljavajući. Broj zaposlenih izvršilaca u Stručnoj službi je optimalan.

Planirane aktivnosti: u 2020. toj godini planira se podizanje nivoa vršenja usluga Stručne službe. U pogledu opreme, planira se pokretanje procedure zamene zastarelog službenog vozila. U pogledu radova na održavanju objekta, planirano je krečenje svih prostorija koje koriste inspektori  i završetak radova na zajedničkim prostorijama.

Planirane su aktivnosti na implementaciji sistema fiskalnog upravljanja i  kontrole u Okrugu, počev od donošenja godišnjeg plana rada, specificiranja svih poslovnih aktivnosti do donošenja čitavog niza procedura u cilju standardizacije rada.

Konačno Stručna služba kroz praćenje i primenu propisa, neprestano usavršavanje zaposlenih planira da adekvatno proprati i primeni sve očekivane izmene opštih akata (uvođenje novog aplikativnog softvera za planiranje i izvršenje budžeta, prilagođavanje postojećeg pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radinih mesta u Stručnoj službi shodno Katalogu radnih mesta, proširenje usluga na portalu E-usluga, kao i uvođenje elemenata elektronske pisarnice, sve u skladu sa zahtevima ministarstva. Posebna pažnja biće posvećena obukama u organizaciji Akademije za javnu upravu koje imaju za cilj unapređenja kompetencija zaposlenih.

 

Pripremio                                                                                                                            RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Šef Odseka za opšte poslove                                                                                                          NAČELNIK

DEJAN JOVAC                                                                                                                                      Branislav Vesić