Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2020. до 31.12. 2020. године

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-00-1/21-01

05.01. 2021 год.

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2020. до 31.12. 2020. године

I

Број и структура запослених:

 Број и структура запослених:

По прибављању сагласности  Владе Републике Србије  – закључкак број  110-3789/2019 од 18. 04. 2019. године начелник Расинског управног округа  је донео Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Расинског управног округа. Дана 06. 05. 2019. службеници и намештеници су одговарајућим решењима распоређени на одговарајућа радна места.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа  систематизовано је укупно  9 радних места:

– два радна места у звању саветника                                                 2  (један државни службеник)

– једно  радно место у звању референта                                           3  (три   државна службеника)

– три  радна места у IV врсти  радних  места намештеника         3 (три    намештеника)

Систематизовано је и радно место начелника расинског управног округа (статус функционера од ступања на снагу измена и допуна Закона о државној управи).

Називи радних места су:  шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за канцеларијске послове (извршилачка радна места) и дактилограф-оператер (намештеничко радно место). Сви поменути део су унутрашње организационе јединице – Одсека за опште и заједничке послове. Актуелним актом  административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници). Сва систематизована радна места су попуњена.

Стручна служба броји девет извршилаца. (заједно са начелником Расинског управног округа-радно место функционера).

Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два  лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом (по актуелном правилнику – систематизацији).

Стручном службом руководи начелник. Ову дужност од 01.12.2012. годиине,  обавља диплoмирани економиста Бранислав Весић.

У извештајном периоду, у писарници Стручне службе Расинског управног округа –евидентирано  је предмета (заведено у писарници Округа) и то:

ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ И  БРОЈА ЗАВЕДЕНИХ  ПРЕДМЕТА  ПРЕМА  СЛУЖБАМА У 2020 ГОДИНИ

Стање на дан 31. 12. 2020. године

1.МИНИСТАРСТВО  ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА  И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД, ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА СЕДИШТЕМ У КРУШЕВЦУ

Одељење инспекције рада, Одељење инспекције рада, окружна подручна јединица са седиштем у Крушевцу, Укупно запослено 5 државних службеника.  Ознака органа 389, укупно  заведених предмета  од чега по класивикационим ознакама материје:

Класификациона ознака Број предмета
117 46
021 657
155 481
162 1084
163 678
164 249

 

2.МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 Санитарна инспекција – укупно 5 запослених  са седиштем у Крушевцу

– укупно заведених 12721 предмета

Класификациона ознака Број предмета
53 11215
512 1506

 

 

  1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ   Одељења за инспекцијске послове Управе за ветерину , Укупно8  извршилаца

Класификациона ознака Број предмета
323 2186

 

  • Укупно УПРАВА ЗА  ЗА ЗАШТИТУ БИЉА  Одсек фитосанитарне инспекције 6  (шест)  извршилаца.
Класификациона ознака Број предмета
321 1432

 

  • ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА Укупно 4 извшрилаца.
Класификациона ознака Број предмета
320 527

 

  • УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО-482 Укупно 2 извршилаца- шумарско-ловна иснпектора
Класификациона ознака Број предмета
322 444
324 38

 

4. МИНИСТАРТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ–један извршилац – управни инспектор укупно 175 предмета

Класификациона ознака Број предмета
038 137
070 59

 

5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Школска управа са седиштем у Крушевцу, Укупно 8 запослених извршилаца.

Класификациона ознака Број предмета
614 151

 

Просветна инспекција- просветни иснпектор

Класификациона ознака Број предмета
614 21

 

6. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА  И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА  Укупно запослених – 8  извршилаца тржишних инспектора.

Класификациона ознака Број предмета
334 760

ТУРИСТИЧКА  ИНСПЕКЦИЈА  -Укупно 2 извршилаца – туристичка инспектора

Класификациона ознака Број предмета
332 87

 

Почев од 01. 01. 2020., закључно са 31. 12. 2020. године у писарници Расинског управног округа  заведено је укупно 21.620  ­­­предмета. Од заведених предмета у 2020. тој години архивирано је 6176  предмета а укупно је архивирано (и предмети из претходних година)  11363 предмета, извршена је укупно 2137 допуна предмета.   Поред наведеног дактило биро Стручне службе израдио је (материјализовао) укупно 9.363 предмета (израда аката – решења, записници, извештаји…). Поред наведеног у Стручној служби, а за потребе начелника заведено је и обрађено 72 предмета са класификационом ознаком 00 и  01 – државни органи. Стручна служба је у претходном периоду пружала стручну и техничку помоћ у раду начелника и  Савета расинског управног округа овде спада и  израда одговарајућих аката у вези са пружањем услуга од стране Округа, израда одговарајућих правилника, извештаја, нацрта кадровских планова У оквиру материјално – финансијских послова, квантитативно у извештајном периоду, израђено је и реализовано 267  налога за плаћање са преузетом обавезом. Експедовано је 13419 пошиљки  и извршен пријем 3522.

Рад Стручне службе је сходно годишњем Плану рада Управног инспектората почетком новембра 2020 године био предмет надзора управног инспектора ,конкетно предмет надзора били су:  примена Закона о печату државних и других органа (,,Службени Гласник РС“ бр 101/07) и прописа о канцеларијском пословању: Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе (,,Службени Гласник РС“, бр. 80/92, 45/16 и 98/16), Упутства о о канцеларијском пословању органа државне управе (,,Службени Гласник РС“ бр. 10/93, 1493-испр, 67/16 и 3/17) Све мере наложене записницима број 038-038-126/20-02 и 038-038-127/20-02, изврене су, што је и константовано у поступку контролног надзора.

Такође,  Стручна служба  обезбеђује   све услове (и финансира трошак) који омогућавају несметан рад организационих јединица са седиштем у Округу. Почев, од материјала, обезбеђења поштанских (укључујући фиксну телефонију), енергетских, комуналних, све до просторних услова

 

Економска

Класификација

О П И С Планирана    и утрошена средства

из буџета  за  2020

     
411 Плате и додаци запослених 7100        7096
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1204         1.187
413 Накнаде у натури 8                  8
414 Социјална давања запосленима 3                  0
415 Накнаде за запослене 302               255
416 Јубиларне награде 1                   0
421 Стални трошкови 2152             2148   
422 Трошкови путовања  16                 2
423 Услуге по уговору 250           249
425 Текуће попоравке и одржавање 184              183
426 Материјал 625                591
512 Машине и опрема 2140               2139
482 Порези таксе 34                   32

 

Материјална опремљеност стручне службе је на задовољавајућем нивоу..

Стручна служба има изузетан ниво сарадње са Управом за трезор министарства финансија и са Службом за управљање кадровима

 

II

Најзначајније активости у извештајном периоду

Поред редовних активности предвиђених постојећим општим актима а у досадашњем тексту непоменутих у извештајном периоду планирани су и обављени следећи редовни  послови:

Обављено је редовно – годишње вредновање резултата рада запослених службеника и намештеника, те сходно изменама Закона утврђени  су радни циљеви органа и донети други неопходни акти који претходе вредновању циљева и компетанција..  Иницирани су поступци  набавки пошто је претходно донет План јавних набавки за 2020. годину.  Израђени су: План рада Расинског округа  за  2020, годину,  Извештаји о раду Службе и Савета, извештај Поверенику за информације од јавног значаја, извештај о спровођењу Кодекса понашања државних службеника,  као и читав низ пратећих правилника, мера, инсруција (Правилник о спровођењу поступка јавних набавки, Инструкције за накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са рада, План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

. Сачињен је финансијски план за период 2021-23 година као и кадровски план. Служба, такође обавља послове заштите здравља на раду.

Извршено је: одабир и по добијању одговарајућег одобрења, излучивање безбредног регистратурстког материјала Стручне службе и инспекцијских служби насталог у раду године 2009. Материјал који се трајно чува, записнички је предат надлежном архиву.

Пружана је стручна  и техничка потпора начелнику Управног округа и Савету управног округа  (записници, информације за медије, протокол, израда и експедовање закључака).

У току 2020. године одржано је укупно редовних колегију  12 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке). 1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова..  2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци (пре свега у погледу одржавања опреме, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила) 3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби, али и послова поверених локалним самоуправама.

Одржано је, до подношења извештаја и 16 колегијума и састанака  са руководиоцима инпсекцијских служби (локалних самоуправа и републичких), са темом координације (недељно планирање и извештавање) инспецијских служби на вршењу координисаног надзора дефинисаног Упутством и налозима Координационе комисије за инспекцијски надзор а у циљу спровођења мера на спречавању ширења и сузбијању заразне болести Ковид-19. Такође стручна служба је у извештајној години редовно достављала дневне и недељне извештаје Координационој комисији, као и све тражене податке на захтев поменутог тела.

Стручна служба пружа  стручну и техничку потпору Окружном штабу за ванредне ситуације. У току 2020. године одржано је укупно 4 редовне седнице штаба и 10 ванредних седница . Сачињена су одговарајућа планска акта и извештаји.

Стручна служба обавља и послове заштите тајних података у складу са законом и сходно томе обезбеђена је одговарајућа опрема.

У погледу оцењивања државних службеника у 2020 години, примењен  је  модел вредновања  резултата рада сходно изменама  и допунама Закона о државним службеницима и намештеницима.

Остали послови са континуираним обављањем у извештајној години:   планирање извршења буџета и квота за извештајни период, израда одговарајућих захтева за промену у апропријацији и промени квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контрола података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; и; ажурирање сајта и информатора Расинског управног округа,  чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа, достављање извештаја Централној кадровској евиденцији; рад у програму –регистар запослених при  Управи за трезор.

Извршена је набавка, по претходно прибављенох сагласности – закључку Владе Републике Србије,   новог службеног возила за потребе Расинског управног округа. Набавка је спроведена  и успешно окончана сходно изменама Закона о јавним набавкама у отвореном поступку и посредством Портала јавних набавки при Канцеларији за јавне набавке.

Окречене су све просторије које користе инспекцијске службе са седиштем у Крушевцу.

Стручна служба поменуте послове обавља у згради које је у власништву града Крушевца (ул. Балканска 63), а одлуком скупштине града је уступљена Расинском управном округу  на трајно коришћење.

Стање опремљености стручне службе је задовољавајуће. Број запослених извршилаца у Стручној служби је оптималан.

Планиране активности: у 2021. тој години планира се подизање нивоа вршења услуга Стручне службе, првенстверно у домену електронске управе и електронске писарнице.. У погледу радова на одржавању објекта, планирана је адаптације и реновирање свих мокрих чворова у згради у којој је смештена Стручна и инспекцијске службе, у Крушевцу.

Планиране су активности на имплементацији система фискалног управљања и  контроле у Округу, почев од доношења годишњег плана рада, специфицирања свих пословних активности до доношења читавог низа процедура у циљу стандардизације рада.

 

 

Припремио

Шеф Одсека за опште послове

ДЕЈАН ЈОВАЦ

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Бранислав Весић