Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2020. do 31.12. 2020. godine

 

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Broj:  919-00-1/21-01

05.01. 2021 god.

Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2020. do 31.12. 2020. godine

I

Broj i struktura zaposlenih:

 Broj i struktura zaposlenih:

Po pribavljanju saglasnosti  Vlade Republike Srbije  – zaključkak broj  110-3789/2019 od 18. 04. 2019. godine načelnik Rasinskog upravnog okruga  je doneo Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga. Dana 06. 05. 2019. službenici i nameštenici su odgovarajućim rešenjima raspoređeni na odgovarajuća radna mesta.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga  sistematizovano je ukupno  9 radnih mesta:

– dva radna mesta u zvanju savetnika                                                 2  (jedan državni službenik)

– jedno  radno mesto u zvanju referenta                                           3  (tri   državna službenika)

– tri  radna mesta u IV vrsti  radnih  mesta nameštenika         3 (tri    nameštenika)

Sistematizovano je i radno mesto načelnika rasinskog upravnog okruga (status funkcionera od stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi).

Nazivi radnih mesta su:  šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za kancelarijske poslove (izvršilačka radna mesta) i daktilograf-operater (namešteničko radno mesto). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom  administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici). Sva sistematizovana radna mesta su popunjena.

Stručna služba broji devet izvršilaca. (zajedno sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga-radno mesto funkcionera).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva  lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom (po aktuelnom pravilniku – sistematizaciji).

Stručnom službom rukovodi načelnik. Ovu dužnost od 01.12.2012. godiine,  obavlja diplomirani ekonomista Branislav Vesić.

U izveštajnom periodu, u pisarnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga –evidentirano  je predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga) i to:

PREGLED INSPEKCIJSKIH SLUŽBI I  BROJA ZAVEDENIH  PREDMETA  PREMA  SLUŽBAMA U 2020 GODINI

Stanje na dan 31. 12. 2020. godine

1.MINISTARSTVO  ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA  I SOCIJALNA PITANjA – INSPEKTORAT ZA RAD, ODELjENjE INSPEKCIJE SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

Odeljenje inspekcije rada, Odeljenje inspekcije rada, okružna područna jedinica sa sedištem u Kruševcu, Ukupno zaposleno 5 državnih službenika.  Oznaka organa 389, ukupno  zavedenih predmeta  od čega po klasivikacionim oznakama materije:

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
117 46
021 657
155 481
162 1084
163 678
164 249

 

2.MINISTARSTVO ZDRAVLjA

 Sanitarna inspekcija – ukupno 5 zaposlenih  sa sedištem u Kruševcu

– ukupno zavedenih 12721 predmeta

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
53 11215
512 1506

 

 

  1. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

3.1 UPRAVA ZA VETERINU   Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave za veterinu , Ukupno8  izvršilaca

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
323 2186

 

  • Ukupno UPRAVA ZA  ZA ZAŠTITU BILjA  Odsek fitosanitarne inspekcije 6  (šest)  izvršilaca.
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
321 1432

 

  • POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA Ukupno 4 izvšrilaca.
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
320 527

 

  • UPRAVA ZA ŠUMARSTVO-482 Ukupno 2 izvršilaca- šumarsko-lovna isnpektora
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
322 444
324 38

 

4. MINISTARTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE–jedan izvršilac – upravni inspektor ukupno 175 predmeta

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
038 137
070 59

 

5. MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, Ukupno 8 zaposlenih izvršilaca.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
614 151

 

Prosvetna inspekcija- prosvetni isnpektor

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
614 21

 

6. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA  I TELEKOMUNIKACIJA

TRŽIŠNA INSPEKCIJA  Ukupno zaposlenih – 8  izvršilaca tržišnih inspektora.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
334 760

TURISTIČKA  INSPEKCIJA  -Ukupno 2 izvršilaca – turistička inspektora

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
332 87

 

Počev od 01. 01. 2020., zaključno sa 31. 12. 2020. godine u pisarnici Rasinskog upravnog okruga  zavedeno je ukupno 21.620  ­­­predmeta. Od zavedenih predmeta u 2020. toj godini arhivirano je 6176  predmeta a ukupno je arhivirano (i predmeti iz prethodnih godina)  11363 predmeta, izvršena je ukupno 2137 dopuna predmeta.   Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 9.363 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 72 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i  01 – državni organi. Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu načelnika i  Saveta rasinskog upravnog okruga ovde spada i  izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 267  naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom. Ekspedovano je 13419 pošiljki  i izvršen prijem 3522.

Rad Stručne službe je shodno godišnjem Planu rada Upravnog inspektorata početkom novembra 2020 godine bio predmet nadzora upravnog inspektora ,konketno predmet nadzora bili su:  primena Zakona o pečatu državnih i drugih organa (,,Službeni Glasnik RS“ br 101/07) i propisa o kancelarijskom poslovanju: Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (,,Službeni Glasnik RS“, br. 80/92, 45/16 i 98/16), Uputstva o o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (,,Službeni Glasnik RS“ br. 10/93, 1493-ispr, 67/16 i 3/17) Sve mere naložene zapisnicima broj 038-038-126/20-02 i 038-038-127/20-02, izvrene su, što je i konstantovano u postupku kontrolnog nadzora.

Takođe,  Stručna služba  obezbeđuje   sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova

 

Ekonomska

Klasifikacija

O P I S Planirana    i utrošena sredstva

iz budžeta  za  2020

     
411 Plate i dodaci zaposlenih 7100        7096
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1204         1.187
413 Naknade u naturi 8                  8
414 Socijalna davanja zaposlenima 3                  0
415 Naknade za zaposlene 302               255
416 Jubilarne nagrade 1                   0
421 Stalni troškovi 2152             2148   
422 Troškovi putovanja  16                 2
423 Usluge po ugovoru 250           249
425 Tekuće poporavke i održavanje 184              183
426 Materijal 625                591
512 Mašine i oprema 2140               2139
482 Porezi takse 34                   32

 

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou..

Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima

 

II

Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu

Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni  poslovi:

Obavljeno je redovno – godišnje vrednovanje rezultata rada zaposlenih službenika i nameštenika, te shodno izmenama Zakona utvrđeni  su radni ciljevi organa i doneti drugi neophodni akti koji prethode vrednovanju ciljeva i kompetancija..  Inicirani su postupci  nabavki pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2020. godinu.  Izrađeni su: Plan rada Rasinskog okruga  za  2020, godinu,  Izveštaji o radu Službe i Saveta, izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja, izveštaj o sprovođenju Kodeksa ponašanja državnih službenika,  kao i čitav niz pratećih pravilnika, mera, insrucija (Pravilnik o sprovođenju postupka javnih nabavki, Instrukcije za naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada, Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

. Sačinjen je finansijski plan za period 2021-23 godina kao i kadrovski plan. Služba, takođe obavlja poslove zaštite zdravlja na radu.

Izvršeno je: odabir i po dobijanju odgovarajućeg odobrenja, izlučivanje bezbrednog registraturstkog materijala Stručne službe i inspekcijskih službi nastalog u radu godine 2009. Materijal koji se trajno čuva, zapisnički je predat nadležnom arhivu.

Pružana je stručna  i tehnička potpora načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga  (zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka).

U toku 2020. godine održano je ukupno redovnih kolegiju  12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške). 1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova..  2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci (pre svega u pogledu održavanja opreme, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila) 3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi, ali i poslova poverenih lokalnim samoupravama.

Održano je, do podnošenja izveštaja i 16 kolegijuma i sastanaka  sa rukovodiocima inpsekcijskih službi (lokalnih samouprava i republičkih), sa temom koordinacije (nedeljno planiranje i izveštavanje) inspecijskih službi na vršenju koordinisanog nadzora definisanog Uputstvom i nalozima Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor a u cilju sprovođenja mera na sprečavanju širenja i suzbijanju zarazne bolesti Kovid-19. Takođe stručna služba je u izveštajnoj godini redovno dostavljala dnevne i nedeljne izveštaje Koordinacionoj komisiji, kao i sve tražene podatke na zahtev pomenutog tela.

Stručna služba pruža  stručnu i tehničku potporu Okružnom štabu za vanredne situacije. U toku 2020. godine održano je ukupno 4 redovne sednice štaba i 10 vanrednih sednica . Sačinjena su odgovarajuća planska akta i izveštaji.

Stručna služba obavlja i poslove zaštite tajnih podataka u skladu sa zakonom i shodno tome obezbeđena je odgovarajuća oprema.

U pogledu ocenjivanja državnih službenika u 2020 godini, primenjen  je  model vrednovanja  rezultata rada shodno izmenama  i dopunama Zakona o državnim službenicima i nameštenicima.

Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godini:   planiranje izvršenja budžeta i kvota za izveštajni period, izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; i; ažuriranje sajta i informatora Rasinskog upravnog okruga,  čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga, dostavljanje izveštaja Centralnoj kadrovskoj evidenciji; rad u programu –registar zaposlenih pri  Upravi za trezor.

Izvršena je nabavka, po prethodno pribavljenoh saglasnosti – zaključku Vlade Republike Srbije,   novog službenog vozila za potrebe Rasinskog upravnog okruga. Nabavka je sprovedena  i uspešno okončana shodno izmenama Zakona o javnim nabavkama u otvorenom postupku i posredstvom Portala javnih nabavki pri Kancelariji za javne nabavke.

Okrečene su sve prostorije koje koriste inspekcijske službe sa sedištem u Kruševcu.

Stručna služba pomenute poslove obavlja u zgradi koje je u vlasništvu grada Kruševca (ul. Balkanska 63), a odlukom skupštine grada je ustupljena Rasinskom upravnom okrugu  na trajno korišćenje.

Stanje opremljenosti stručne službe je zadovoljavajuće. Broj zaposlenih izvršilaca u Stručnoj službi je optimalan.

Planirane aktivnosti: u 2021. toj godini planira se podizanje nivoa vršenja usluga Stručne službe, prvenstverno u domenu elektronske uprave i elektronske pisarnice.. U pogledu radova na održavanju objekta, planirana je adaptacije i renoviranje svih mokrih čvorova u zgradi u kojoj je smeštena Stručna i inspekcijske službe, u Kruševcu.

Planirane su aktivnosti na implementaciji sistema fiskalnog upravljanja i  kontrole u Okrugu, počev od donošenja godišnjeg plana rada, specificiranja svih poslovnih aktivnosti do donošenja čitavog niza procedura u cilju standardizacije rada.

 

 

Pripremio

Šef Odseka za opšte poslove

DEJAN JOVAC

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Branislav Vesić