Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-00-1/22-01

04.01.2021 год.

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2021. до 31.12. 2021. год

I

Број и структура запослених:

Број и структура запослених:

По прибављању сагласности  Владе Републике Србије  – закључкак број  110-3789/2019 од 18. 04. 2019. године начелник Расинског управног округа  је донео Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Расинског управног округа. Дана 06. 05. 2019. службеници и намештеници су одговарајућим решењима распоређени на одговарајућа радна места.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа  систематизовано је укупно  9 радних места:

– два радна места у звању саветника                                                2  (један државни службеник)

– једно  радно место у звању референта                                          3  (три државна службеника)

– три  радна места у IV врсти  радних  места намештеника        3 (три намештеника)

Систематизовано је и радно место начелника Расинског управног округа (статус функционера од ступања на снагу измена и допуна Закона о државној управи).

Називи радних места су:  шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за канцеларијске послове (извршилачка радна места) и дактилограф-оператер (намештеничко радно место). Сви поменути део су унутрашње организационе јединице – Одсека за опште и заједничке послове. Актуелним актом  административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници). Сва систематизована радна места су попуњена.

Стручна служба броји девет извршилаца. (заједно са начелником Расинског управног округа-радно место функционера).

Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два  лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом (по актуелном правилнику – систематизацији).

Стручном службом руководи начелник. Ову дужност од 31.12.2021. године,  обавља диплoмирани економиста Иван Анђелић.

У извештајном периоду, у писарници Стручне службе Расинског управног округа – евидентирано  је  34733 предмета (заведено у писарници Округа) и то:

ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ И  БРОЈА ЗАВЕДЕНИХ  ПРЕДМЕТА  ПРЕМА  СЛУЖБАМА У 2021. ГОДИНИ

Стање на дан 31. 12. 2021. године

1. МИНИСТАРСТВО  ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА  И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД, ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА СЕДИШТЕМ У КРУШЕВЦУ

Одељење инспекције рада, Одељење инспекције рада, окружна подручна јединица са седиштем у Крушевцу, Укупно запослено 5 државних службеника.  Ознака органа 389, укупно  заведених предмета 3075   од чега по класивикационим ознакама материје:

Класификациона ознака

Број предмета

117 23
021 297
155 193
162 1137
163 802
164 623

 

2. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 Санитарна инспекција- укупно 6 запослених  са седиштем у Крушевцу

– укупно заведених 24184 предмета

Класификациона ознака

Број предмета

53 646
512 23523

 

3. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

3.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ   Одељења за инспекцијске послове Управе за ветерину , Укупно 7   извршилаца. Предмета заведено укупно 3364.

Класификациона ознака

Број предмета

323 3364

3.2 Укупно УПРАВА ЗА   ЗА ЗАШТИТУ БИЉА  Одсек фитосанитарне инспекције 6  (шест)  извршилаца. Укупно заведено 1462 предмета.

Класификациона ознака

Број предмета

321 1462

 

3.3 ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА Укупно 3 извшрилаца. Укупно заведено 1014 предмета.

Класификациона ознака

Број предмета

320 1014

3.4 УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО-388 Укупно 2 извршилаца- шумарско-ловна иснпектора

Класификациона ознака

Број предмета

322 358
324 30

 

4. МИНИСТАРТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ– Укупно 157 предмета -један извршилац – управни инспектор

Класификациона ознака

Број предмета

038 и 070 157

 

5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Школска управа са седиштем у Крушевцу, Укупно 8 запослених извршилаца. 273 предмета

Класификациона ознака

Број предмета

614 239

 

6. Просветна инспекција- просветни иснпектор 1 извршилац 31 предмета.

Класификациона ознака

Број предмета

614 31

 

7. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА  Укупно запослених – 6  извршилаца тржишних инспектора. Укупно 817  предмета.

Класификациона ознака

Број предмета

334 817

8. ТУРИСТИЧКА  ИНСПЕКЦИЈА  -Укупно 1 извршилац  – туристички инспектор- 2 предмет.

Класификациона ознака Број предмета
332 2

Почев од 01. 01. 2021., закључно са 31. 12. 2021. године у писарници Расинског управног округа  заведено је укупно 34733 ­­­предмета. Од заведених предмета у 2021. тој години архивирано је 16895  предмета а укупно је архивирано (и предмети из претходних година)  28182 предмета, извршена је укупно 2123 допуна предмета.    Поред наведеног дактило биро Стручне службе израдио је (материјализовао) укупно 24.125 предмета (израда аката – решења, записници, извештаји…). Поред наведеног у Стручној служби, а за потребе начелника заведено је и обрађено 101 предмета са класификационом ознаком 00 и  01 – државни органи. Стручна служба је у претходном периоду пружала стручну и техничку помоћ у раду начелника и  Савета расинског управног округа овде спада и  израда одговарајућих аката у вези са пружањем услуга од стране Округа, израда одговарајућих правилника, извештаја, нацрта кадровских планова У оквиру материјално – финансијских послова, квантитативно у извештајном периоду, израђено је и реализовано 379  налога за плаћање са преузетом обавезом. Експедовано је 7022 пошиљки  и извршен пријем 3784.

Рад Стручне службе је сходно годишњем Плану рада Управног инспектората у  2021 години био предмет надзора управног инспектора ,конкетно предмет надзора били су: примена прописа којима се уређују права и дужности државних службеника и намештеник и примена прописа којима је уређен слободан приступ информацијама од јавног значаја. Записницима нису налагане мере, нити установљени прописи у поменутим областима рада.

Такође,  Стручна служба  обезбеђује   све услове (и финансира трошак) који омогућавају несметан рад организационих јединица са седиштем у Округу. Почев, од материјала, обезбеђења поштанских (укључујући фиксну телефонију), енергетских, комуналних, све до просторних услова.

 

Економска

Класификација

О П И С Планирана    и утрошена средства

из буџета  за  2021

     
411 Плате и додаци запослених 7558        7555
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1261         1258
413 Накнаде у натури 8                  8
414 Социјална давања запосленима 256                  245
415 Накнаде за запослене 335               327
416 Јубиларне награде 161                   159
421 Стални трошкови 2870            2869   
422 Трошкови путовања  30                 0
423 Услуге по уговору 470          467
425 Текуће попоравке и одржавање 510              505
426 Материјал 1303               1299
512 Машине и опрема 150              149
482 Порези таксе 15                  13

Материјална опремљеност стручне службе је на задовољавајућем нивоу.

Стручна служба има изузетан ниво сарадње са Управом за трезор министарства финансија и са Службом за управљање кадровима.

II

Најзначајније активости у извештајном периоду

Поред редовних активности предвиђених постојећим општим актима а у досадашњем тексту непоменутих у извештајном периоду планирани су и обављени следећи редовни  послови:

Обављено је редовно – годишње вредновање резултата рада запослених службеника и намештеника, те сходно изменама Закона утврђени  су радни циљеви органа и донети други неопходни акти који претходе вредновању циљева и компетанција..  Иницирани су поступци  набавки пошто је претходно донет План јавних набавки за 2021. годину.  Израђени су: План рада Расинског округа  за  2021, годину,  Извештаји о раду Службе и Савета, , извештај о спровођењу Кодекса понашања државних службеника,  као и читав низ пратећих правилника, мера, инструкција.

Сачињен је финансијски план за период 2022-24 година као и кадровски план. Служба, такође обавља послове заштите здравља на раду.

Извршено је: одабир и по добијању одговарајућег одобрења, излучивање безвредног регистратурстког материјала Стручне службе и инспекцијских служби насталог у раду године 2010. Материјал који се трајно чува, записнички је предат надлежном архиву. Предата је и оверена фотокопија архивске књиге сходно новим Законским правилима.

Пружана је стручна  и техничка потпора начелнику Управног округа и Савету управног округа  (записници, информације за медије, протокол, израда и експедовање закључака).

У току 2021. године одржано је укупно редовних 11колегијума   колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке). 1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова..  2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци (пре свега у погледу одржавања опреме, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила) 3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби, али и послова поверених локалним самоуправама.

Одржано је, до подношења извештаја и 28 колегијума и састанака  са руководиоцима инпсекцијских служби (локалних самоуправа и републичких), са темом координације (недељно планирање и извештавање) инспецијских служби на вршењу координисаног надзора дефинисаног Упутством и налозима Координационе комисије за инспекцијски надзор а у циљу спровођења мера на спречавању ширења и сузбијању заразне болести Ковид-19. Такође стручна служба је у извештајној години редовно достављала дневне извештаје Координационој комисији, као и све тражене податке на захтев поменутог тела.

Стручна служба пружа  стручну и техничку потпору Окружном штабу за ванредне ситуације. У току 2021. године одржано је укупно 3 редовне седнице. Сачињена су одговарајућа планска акта и извештаји.

Стручна служба обавља и послове заштите тајних података у складу са законом и сходно томе обезбеђена је одговарајућа опрема.

У погледу оцењивања државних службеника у 2021 години, примењен  је  модел вредновања  резултата рада сходно изменама  и допунама Закона о државним службеницима и намештеницима.

Остали послови са континуираним обављањем у извештајној години:   планирање извршења буџета и квота за извештајни период, израда одговарајућих захтева за промену у апропријацији и промени квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контрола података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; и; ажурирање сајта и информатора Расинског управног округа,  чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа, достављање извештаја Централној кадровској евиденцији; рад у програму –регистар запослених при  Управи за трезор.  Извшрене су обуке  запослебних у организацији Агенције за спречавање корупције и обуке за рад у систему Искра (портал за обрачун зарада) у организацији министарства финансија.

Извршена је набавка, два лап топ рачунара по техничким спецификацијама министарства финансија за потребе рада запослених у систему ,,Искра,,. Уведени су и општички телефонски интернет каблови (спрат који користе инспектори). Извршена је адаптација приземља објекта – седишта Расинског управног округа (замена улазних врата на главном улазу,  постављање рефлектора на предњем и задњем улазу, сређивање прилаза (бехатон коцке) на главном улазу, замена и постављање нових јарбола.

Стручна служба поменуте послове обавља у згради које је у власништву града Крушевца (ул. Балканска 63), а одлуком скупштине града је уступљена Расинском управном округу  на трајно коришћење.

Стање опремљености стручне службе је задовољавајуће. Број запослених извршилаца у Стручној служби је оптималан.

 Планиране активности: у 2021. тој години планира се подизање нивоа вршења услуга Стручне службе, првенстверно у домену електронске управе и електронске писарнице.. У погледу радова на одржавању објекта, планирана је адаптације и реновирање једног мокрог чвора  у згради у којој је смештена Стручна и инспекцијске службе, у Крушевцу, кречење дела пословног простора.

Планиране су активности на имплементацији система фискалног управљања и  контроле у Округу, почев од доношења годишњег плана рада, специфицирања свих пословних активности до доношења читавог низа процедура у циљу стандардизације рада.

Коначно Стручна служба кроз праћење и примену прописа, непрестано усавршавање запослених планира да адекватно пропрати и примени све очекиване измене општих аката (увођење новог апликативног софтвера за обрачун зарада -Искра, прилагођавање постојећег правилника о организацији и систематизацији радиних места у Стручној служби сходно извршеним и најављеним изменама општих аката ,увођење елемената електронске писарнице, све у складу са захтевима министарства. Посебна пажња биће посвећена обукама у организацији Академије за јавну управу које имају за циљ унапређења компетенција запослених.

 

Припремио

Шеф Одсека за опште послове

Дејан Јовац

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Иван Анђелић