Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Broj:  919-00-1/22-01

04.01.2021 god.

Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2021. do 31.12. 2021. god

I

Broj i struktura zaposlenih:

Broj i struktura zaposlenih:

Po pribavljanju saglasnosti  Vlade Republike Srbije  – zaključkak broj  110-3789/2019 od 18. 04. 2019. godine načelnik Rasinskog upravnog okruga  je doneo Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga. Dana 06. 05. 2019. službenici i nameštenici su odgovarajućim rešenjima raspoređeni na odgovarajuća radna mesta.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga  sistematizovano je ukupno  9 radnih mesta:

– dva radna mesta u zvanju savetnika                                                2  (jedan državni službenik)

– jedno  radno mesto u zvanju referenta                                          3  (tri državna službenika)

– tri  radna mesta u IV vrsti  radnih  mesta nameštenika        3 (tri nameštenika)

Sistematizovano je i radno mesto načelnika Rasinskog upravnog okruga (status funkcionera od stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi).

Nazivi radnih mesta su:  šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za kancelarijske poslove (izvršilačka radna mesta) i daktilograf-operater (namešteničko radno mesto). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom  administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici). Sva sistematizovana radna mesta su popunjena.

Stručna služba broji devet izvršilaca. (zajedno sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga-radno mesto funkcionera).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva  lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom (po aktuelnom pravilniku – sistematizaciji).

Stručnom službom rukovodi načelnik. Ovu dužnost od 31.12.2021. godine,  obavlja diplomirani ekonomista Ivan Anđelić.

U izveštajnom periodu, u pisarnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga – evidentirano  je  34733 predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga) i to:

PREGLED INSPEKCIJSKIH SLUŽBI I  BROJA ZAVEDENIH  PREDMETA  PREMA  SLUŽBAMA U 2021. GODINI

Stanje na dan 31. 12. 2021. godine

1. MINISTARSTVO  ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA  I SOCIJALNA PITANjA – INSPEKTORAT ZA RAD, ODELjENjE INSPEKCIJE SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

Odeljenje inspekcije rada, Odeljenje inspekcije rada, okružna područna jedinica sa sedištem u Kruševcu, Ukupno zaposleno 5 državnih službenika.  Oznaka organa 389, ukupno  zavedenih predmeta 3075   od čega po klasivikacionim oznakama materije:

Klasifikaciona oznaka

Broj predmeta

117 23
021 297
155 193
162 1137
163 802
164 623

 

2. MINISTARSTVO ZDRAVLjA

 Sanitarna inspekcija- ukupno 6 zaposlenih  sa sedištem u Kruševcu

– ukupno zavedenih 24184 predmeta

Klasifikaciona oznaka

Broj predmeta

53 646
512 23523

 

3. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

3.1 UPRAVA ZA VETERINU   Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave za veterinu , Ukupno 7   izvršilaca. Predmeta zavedeno ukupno 3364.

Klasifikaciona oznaka

Broj predmeta

323 3364

3.2 Ukupno UPRAVA ZA   ZA ZAŠTITU BILjA  Odsek fitosanitarne inspekcije 6  (šest)  izvršilaca. Ukupno zavedeno 1462 predmeta.

Klasifikaciona oznaka

Broj predmeta

321 1462

 

3.3 POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA Ukupno 3 izvšrilaca. Ukupno zavedeno 1014 predmeta.

Klasifikaciona oznaka

Broj predmeta

320 1014

3.4 UPRAVA ZA ŠUMARSTVO-388 Ukupno 2 izvršilaca- šumarsko-lovna isnpektora

Klasifikaciona oznaka

Broj predmeta

322 358
324 30

 

4. MINISTARTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE– Ukupno 157 predmeta -jedan izvršilac – upravni inspektor

Klasifikaciona oznaka

Broj predmeta

038 i 070 157

 

5. MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, Ukupno 8 zaposlenih izvršilaca. 273 predmeta

Klasifikaciona oznaka

Broj predmeta

614 239

 

6. Prosvetna inspekcija- prosvetni isnpektor 1 izvršilac 31 predmeta.

Klasifikaciona oznaka

Broj predmeta

614 31

 

7. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

TRŽIŠNA INSPEKCIJA  Ukupno zaposlenih – 6  izvršilaca tržišnih inspektora. Ukupno 817  predmeta.

Klasifikaciona oznaka

Broj predmeta

334 817

8. TURISTIČKA  INSPEKCIJA  -Ukupno 1 izvršilac  – turistički inspektor- 2 predmet.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
332 2

Počev od 01. 01. 2021., zaključno sa 31. 12. 2021. godine u pisarnici Rasinskog upravnog okruga  zavedeno je ukupno 34733 ­­­predmeta. Od zavedenih predmeta u 2021. toj godini arhivirano je 16895  predmeta a ukupno je arhivirano (i predmeti iz prethodnih godina)  28182 predmeta, izvršena je ukupno 2123 dopuna predmeta.    Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 24.125 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 101 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i  01 – državni organi. Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu načelnika i  Saveta rasinskog upravnog okruga ovde spada i  izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 379  naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom. Ekspedovano je 7022 pošiljki  i izvršen prijem 3784.

Rad Stručne službe je shodno godišnjem Planu rada Upravnog inspektorata u  2021 godini bio predmet nadzora upravnog inspektora ,konketno predmet nadzora bili su: primena propisa kojima se uređuju prava i dužnosti državnih službenika i nameštenik i primena propisa kojima je uređen slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Zapisnicima nisu nalagane mere, niti ustanovljeni propisi u pomenutim oblastima rada.

Takođe,  Stručna služba  obezbeđuje   sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova.

 

Ekonomska

Klasifikacija

O P I S Planirana    i utrošena sredstva

iz budžeta  za  2021

     
411 Plate i dodaci zaposlenih 7558        7555
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1261         1258
413 Naknade u naturi 8                  8
414 Socijalna davanja zaposlenima 256                  245
415 Naknade za zaposlene 335               327
416 Jubilarne nagrade 161                   159
421 Stalni troškovi 2870            2869   
422 Troškovi putovanja  30                 0
423 Usluge po ugovoru 470          467
425 Tekuće poporavke i održavanje 510              505
426 Materijal 1303               1299
512 Mašine i oprema 150              149
482 Porezi takse 15                  13

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou.

Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima.

II

Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu

Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni  poslovi:

Obavljeno je redovno – godišnje vrednovanje rezultata rada zaposlenih službenika i nameštenika, te shodno izmenama Zakona utvrđeni  su radni ciljevi organa i doneti drugi neophodni akti koji prethode vrednovanju ciljeva i kompetancija..  Inicirani su postupci  nabavki pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2021. godinu.  Izrađeni su: Plan rada Rasinskog okruga  za  2021, godinu,  Izveštaji o radu Službe i Saveta, , izveštaj o sprovođenju Kodeksa ponašanja državnih službenika,  kao i čitav niz pratećih pravilnika, mera, instrukcija.

Sačinjen je finansijski plan za period 2022-24 godina kao i kadrovski plan. Služba, takođe obavlja poslove zaštite zdravlja na radu.

Izvršeno je: odabir i po dobijanju odgovarajućeg odobrenja, izlučivanje bezvrednog registraturstkog materijala Stručne službe i inspekcijskih službi nastalog u radu godine 2010. Materijal koji se trajno čuva, zapisnički je predat nadležnom arhivu. Predata je i overena fotokopija arhivske knjige shodno novim Zakonskim pravilima.

Pružana je stručna  i tehnička potpora načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga  (zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka).

U toku 2021. godine održano je ukupno redovnih 11kolegijuma   kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške). 1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova..  2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci (pre svega u pogledu održavanja opreme, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila) 3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi, ali i poslova poverenih lokalnim samoupravama.

Održano je, do podnošenja izveštaja i 28 kolegijuma i sastanaka  sa rukovodiocima inpsekcijskih službi (lokalnih samouprava i republičkih), sa temom koordinacije (nedeljno planiranje i izveštavanje) inspecijskih službi na vršenju koordinisanog nadzora definisanog Uputstvom i nalozima Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor a u cilju sprovođenja mera na sprečavanju širenja i suzbijanju zarazne bolesti Kovid-19. Takođe stručna služba je u izveštajnoj godini redovno dostavljala dnevne izveštaje Koordinacionoj komisiji, kao i sve tražene podatke na zahtev pomenutog tela.

Stručna služba pruža  stručnu i tehničku potporu Okružnom štabu za vanredne situacije. U toku 2021. godine održano je ukupno 3 redovne sednice. Sačinjena su odgovarajuća planska akta i izveštaji.

Stručna služba obavlja i poslove zaštite tajnih podataka u skladu sa zakonom i shodno tome obezbeđena je odgovarajuća oprema.

U pogledu ocenjivanja državnih službenika u 2021 godini, primenjen  je  model vrednovanja  rezultata rada shodno izmenama  i dopunama Zakona o državnim službenicima i nameštenicima.

Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godini:   planiranje izvršenja budžeta i kvota za izveštajni period, izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; i; ažuriranje sajta i informatora Rasinskog upravnog okruga,  čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga, dostavljanje izveštaja Centralnoj kadrovskoj evidenciji; rad u programu –registar zaposlenih pri  Upravi za trezor.  Izvšrene su obuke  zaposlebnih u organizaciji Agencije za sprečavanje korupcije i obuke za rad u sistemu Iskra (portal za obračun zarada) u organizaciji ministarstva finansija.

Izvršena je nabavka, dva lap top računara po tehničkim specifikacijama ministarstva finansija za potrebe rada zaposlenih u sistemu ,,Iskra,,. Uvedeni su i opštički telefonski internet kablovi (sprat koji koriste inspektori). Izvršena je adaptacija prizemlja objekta – sedišta Rasinskog upravnog okruga (zamena ulaznih vrata na glavnom ulazu,  postavljanje reflektora na prednjem i zadnjem ulazu, sređivanje prilaza (behaton kocke) na glavnom ulazu, zamena i postavljanje novih jarbola.

Stručna služba pomenute poslove obavlja u zgradi koje je u vlasništvu grada Kruševca (ul. Balkanska 63), a odlukom skupštine grada je ustupljena Rasinskom upravnom okrugu  na trajno korišćenje.

Stanje opremljenosti stručne službe je zadovoljavajuće. Broj zaposlenih izvršilaca u Stručnoj službi je optimalan.

 Planirane aktivnosti: u 2021. toj godini planira se podizanje nivoa vršenja usluga Stručne službe, prvenstverno u domenu elektronske uprave i elektronske pisarnice.. U pogledu radova na održavanju objekta, planirana je adaptacije i renoviranje jednog mokrog čvora  u zgradi u kojoj je smeštena Stručna i inspekcijske službe, u Kruševcu, krečenje dela poslovnog prostora.

Planirane su aktivnosti na implementaciji sistema fiskalnog upravljanja i  kontrole u Okrugu, počev od donošenja godišnjeg plana rada, specificiranja svih poslovnih aktivnosti do donošenja čitavog niza procedura u cilju standardizacije rada.

Konačno Stručna služba kroz praćenje i primenu propisa, neprestano usavršavanje zaposlenih planira da adekvatno proprati i primeni sve očekivane izmene opštih akata (uvođenje novog aplikativnog softvera za obračun zarada -Iskra, prilagođavanje postojećeg pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radinih mesta u Stručnoj službi shodno izvršenim i najavljenim izmenama opštih akata ,uvođenje elemenata elektronske pisarnice, sve u skladu sa zahtevima ministarstva. Posebna pažnja biće posvećena obukama u organizaciji Akademije za javnu upravu koje imaju za cilj unapređenja kompetencija zaposlenih.

 

Pripremio

Šef Odseka za opšte poslove

Dejan Jovac

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Ivan Anđelić