Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2023. до 31.12. 2023. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број: 000017898 2024 41120 000 000 051 001

05.01.2023 год.

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2023. до 31.12. 2023. године

I Број и структура запослених:

 

Број и структура запослених:

По прибављању сагласности  Владе Републике Србије  – закључкак број  110-3789/2019 од 18. 04. 2019. године начелник Расинског управног округа  је донео Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Расинског управног округа. Дана 06. 05. 2019. службеници и намештеници су одговарајућим решењима распоређени на одговарајућа радна места.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа  систематизовано је укупно  9 радних места:

  • два радна места у звању саветника                                               2  (један државни службеник)
  • једно  радно место у звању референта                                         3  (три   државна службеника)
  • три  радна места у IV врсти  радних места намештеника      3 (три    намештеника)

Систематизовано је и радно место начелника Расинског управног округа (статус функционера од ступања на снагу измена и допуна Закона о државној управи).

Називи радних места су:  шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за канцеларијске послове (извршилачка радна места) и дактилограф-оператер (намештеничко радно место). Сви поменути део су унутрашње организационе јединице – Одсека за опште и заједничке послове. Актуелним актом  административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници). Сва систематизована радна места су попуњена.

Стручна служба броји девет извршилаца (заједно са начелником Расинског управног округа – радно место функционера).

Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два  лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом (по актуелном правилнику – систематизацији).

Стручном службом руководи начелник. Ову дужност од 31.12.2021. године,  обавља диплoмирани економиста Иван Анђелић.

У извештајном периоду, у писарници Стручне службе Расинског управног округа – евидентирано  је 10880   предмета (заведено у писарници Округа) и то:

ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ И  БРОЈА ЗАВЕДЕНИХ  ПРЕДМЕТА  ПРЕМА  СЛУЖБАМА У 2022 ГОДИНИ

Стање на дан 31. 12. 2023. године

1.МИНИСТАРСТВО  ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА  И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД, ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА СЕДИШТЕМ У КРУШЕВЦУ

Одељење инспекције рада, Одељење инспекције рада, окружна подручна јединица са седиштем у Крушевцу, Укупно запослено 5 државних службеника.  Ознака органа 389, укупно  заведених предмета 3086   од чега по класивикационим ознакама материје:

Класификациона ознака Број предмета
117 32
021 669
155 246
162 1196
163 734
164 201

 

2. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 Санитарна инспекција- укупно 5 запослених  са седиштем у Крушевцу.

– укупно заведених 1587 предмета

Класификациона ознака Број предмета
53 1233
512 354

 

 

3. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

3.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ   Одељења за инспекцијске послове Управе за ветерину, укупно 7   извршилаца. Предмета заведено укупно 2389.

Класификациона ознака Број предмета
323 2389

 

3.2 Укупно УПРАВА ЗА   ЗА ЗАШТИТУ БИЉА  Одсек фитосанитарне инспекције 6  (шест)  извршилаца. Укупно заведено 1694 предмета.

Класификациона ознака Број предмета
321 1694

 

 

3.3 ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА Укупно 3 извшрилаца. Укупно заведено 635 предмета.

Класификациона ознака Број предмета
320 635

3.4 УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО – Укупно 2 извршилаца- шумарско-ловна иснпектора. Укупно заведено 446 предмета.

Класификациона ознака Број предмета
322 364
324 82

 

4. МИНИСТАРТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – Укупно 53 предмета – један извршилац – управни инспектор

Класификациона ознака Број предмета
038 и 070 53

 

5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

Школска управа са седиштем у Крушевцу, Укупно 8 запослених извршилаца. Укупно 283 предмета.

Класификациона ознака Број предмета
614          07 216
                 03 43

 

Просветна инспекција- просветни иснпектор 1 извршилац укупно 23 предмета.

Класификациона ознака Број предмета
614 23

 

6. МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА  Укупно запослених – 6  извршилаца тржишних инспектора. Укупно 391  предмета.

Класификациона ознака Број предмета
334 391

7. МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

ТУРИСТИЧКА  ИНСПЕКЦИЈА  – Укупно 1 извршилац  – туристички инспектор. Укупно је заведено 202 предмета.

Класификациона ознака Број предмета
332 202

8. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  – Укупно 1 извршилац, укупно заведено 58 предмета.

Класификациона ознака Број предмета
347 58

 

Почев од 01. 01. 2023., закључно са 31. 12. 2023. године у писарници Расинског управног округа  заведено је укупно 10880 ­­­предмета. Од заведених предмета у 2023. тој години архивирано је 4992  предмета, извршена је укупно 2645 допуна предмета.    Поред наведеног дактило биро Стручне службе израдио је (материјализовао) укупно 9.024 предмета (израда аката – решења, записници, извештаји…). Поред наведеног у Стручној служби, а за потребе начелника заведено је и обрађено 80 предмета са класификационом ознаком 00 и  01 – државни органи. Стручна служба је у претходном периоду пружала стручну и техничку помоћ у раду начелника и  Савета расинског управног округа овде спада и  израда одговарајућих аката у вези са пружањем услуга од стране Округа, израда одговарајућих правилника, извештаја, нацрта кадровских планова У оквиру материјално – финансијских послова, квантитативно у извештајном периоду, израђено је и реализовано 389 налога за плаћање са преузетом обавезом. Експедовано је 4568 пошиљки  и извршен пријем 3875.

Такође,  Стручна служба  обезбеђује   све услове (и финансира трошак) који омогућавају несметан рад организационих јединица са седиштем у Округу. Почев, од материјала, обезбеђења поштанских (укључујући фиксну телефонију), енергетских, комуналних, све до просторних услова.

 

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2023.годину

Материјална опремљеност стручне службе је на задовољавајућем нивоу. Стручна служба има изузетан ниво сарадње са Управом за трезор министарства финансија и са Службом за управљање кадровима.

Економска

Класификација

О П И С Планирана    и утрошена средства из буџета  за  2023
     
411 Плате и додаци запослених 9521                                     9517
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1444                                1442
413 Накнаде у натури 16                                          16
414 Социјална давања запосленима 77                                          76
415 Накнаде за запослене 502                                    493
416 Јубиларне награде 150                                     118
421 Стални трошкови 3420                              3314  
422 Трошкови путовања  91                                             12
423 Услуге по уговору 610                                    607
425 Текуће попоравке и одржавање 830                                       829
426 Материјал 1432                                 1431
512 Машине и опрема 100                                       98
482 Порези таксе 20                                          17

.

II

Најзначајније активости у извештајном периоду

Поред редовних активности предвиђених постојећим општим актима а у досадашњем тексту непоменутих у извештајном периоду планирани су и обављени следећи редовни  послови:

Обављено је редовно – годишње вредновање резултата рада запослених службеника и намештеника, те сходно изменама Закона утврђени  су радни циљеви органа и донети други неопходни акти који претходе вредновању циљева и компетанција..  Иницирани су поступци  набавки пошто је претходно донет План јавних набавки за 2023. годину.  Израђени су: План рада Расинског округа  за  2023, годину,  Извештаји о раду Службе и Савета, , извештај о спровођењу Кодекса понашања државних службеника,План заштите од ризика повреде Родне равноправности са одговарајућим извештајем,   као и читав низ пратећих правилника, мера, инструкција. Закључени су и први појединачни уговори у првој години имплементације Централизованих јавних набавки.

Сачињен је финансијски план за период 2024-26 година као и кадровски план. Служба, такође обавља послове заштите здравља на раду.

Извршено је: одабир и по добијању одговарајућег одобрења, излучивање безвредног регистратурстког материјала Стручне службе и инспекцијских служби насталог у раду године 2012. Материјал који се трајно чува, записнички је предат надлежном архиву. Предата је и оверена фотокопија архивске књиге сходно новим Законским правилима (такође, и у електронском облику).

Пружана је стручна  и техничка потпора начелнику Управног округа и Савету управног округа  (записници, информације за медије, протокол, израда и експедовање закључака).

У току 2023. године одржано је укупно редовних 8 колегијума   колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке). 1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова..  2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци (пре свега у погледу одржавања опреме, нерегистрованих и застарелих службених возила) 3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби, али и послова поверених локалним самоуправама.

Стручна служба пружа  стручну и техничку потпору Окружном штабу за ванредне ситуације. У току 2023. године одржано је укупно 3 редовне седнице. Сачињена су одговарајућа планска акта и извештаји.

Стручна служба обавља и послове заштите тајних података у складу са законом и сходно томе обезбеђена је одговарајућа опрема.

У погледу оцењивања државних службеника у 2023 години, примењен  је  модел вредновања  резултата рада сходно изменама  и допунама Закона о државним службеницима и намештеницима.

Остали послови са континуираним обављањем у извештајној години:   планирање извршења буџета и квота за извештајни период, израда одговарајућих захтева за промену у апропријацији и промени квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контрола података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; и; ажурирање сајта и информатора Расинског управног округа,  чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа, достављање извештаја Централној кадровској евиденцији; рад у програму –регистар запослених при  Управи за трезор.  Извшрене су обуке  запослених у организацији Агенције за спречавање корупције и обуке за рад у систему Искра (портал за обрачун зарада)  и систему СПИРИ у организацији министарства финансија. Спроведене су иницијалне обуке и заведени први предмети на порталу Е-писарница. За потребе поменутог пројекта набављен је један лап-топ рачунар  и обезбеђен квалитетан уређај за скенирање.

Стручна служба поменуте послове обавља у згради које је у власништву града Крушевца (ул. Балканска 63), а одлуком скупштине града је уступљена Расинском управном округу  на трајно коришћење.

Стање опремљености стручне службе је задовољавајуће. Број запослених извршилаца у Стручној служби је оптималан.  

Планиране активности: у 2024. тој години планира се подизање нивоа вршења услуга Стручне службе, првенстверно у домену електронске управе и електронске писарнице.. У погледу радова на одржавању објекта, планирана је адаптације и реновирање једног мокрог чвора  у згради у којој је смештена Стручна служба (први спрат)као и адаптација сале за састанке (замена пода и молерско-фарбарски радови) у управној згради у , у Крушевцу.  Планирана је и набавка још једног високо квалитетног скенер уређаја за потребе е-писарнице.

Планиране су активности на имплементацији система фискалног управљања и  контроле у Округу, почев од доношења годишњег плана рада, специфицирања свих пословних активности до доношења читавог низа процедура у циљу стандардизације рада.  Ово се односи и на доношење, примену и извештавање  прописаних аката из домена Родне равноправности.

Коначно Стручна служба кроз праћење и примену прописа, непрестано усавршавање запослених планира да адекватно пропрати и примени све очекиване измене општих аката (ажурирање  апликативног софтвера за обрачун зарада -Искра и СПИРИ, прилагођавање постојећег правилника о организацији и систематизацији радиних места у Стручној служби сходно извршеним и најављеним изменама општих аката ,увођење елемената електронске писарнице, све у складу са захтевима министарства. Посебна пажња биће посвећена обукама у организацији Академије за јавну управу које имају за циљ унапређења компетенција запослених као и вештина у поменути системима (Порталима).

 

Припремио

Шеф Одсека за опште послове

Дејан Јовац

 

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Иван Анђелић