Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2023. do 31.12. 2023. godine

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Broj: 000017898 2024 41120 000 000 051 001

05.01.2023 god.

Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2023. do 31.12. 2023. godine

I Broj i struktura zaposlenih:

 

Broj i struktura zaposlenih:

Po pribavljanju saglasnosti  Vlade Republike Srbije  – zaključkak broj  110-3789/2019 od 18. 04. 2019. godine načelnik Rasinskog upravnog okruga  je doneo Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga. Dana 06. 05. 2019. službenici i nameštenici su odgovarajućim rešenjima raspoređeni na odgovarajuća radna mesta.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga  sistematizovano je ukupno  9 radnih mesta:

  • dva radna mesta u zvanju savetnika                                               2  (jedan državni službenik)
  • jedno  radno mesto u zvanju referenta                                         3  (tri   državna službenika)
  • tri  radna mesta u IV vrsti  radnih mesta nameštenika      3 (tri    nameštenika)

Sistematizovano je i radno mesto načelnika Rasinskog upravnog okruga (status funkcionera od stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi).

Nazivi radnih mesta su:  šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za kancelarijske poslove (izvršilačka radna mesta) i daktilograf-operater (namešteničko radno mesto). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom  administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici). Sva sistematizovana radna mesta su popunjena.

Stručna služba broji devet izvršilaca (zajedno sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga – radno mesto funkcionera).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva  lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom (po aktuelnom pravilniku – sistematizaciji).

Stručnom službom rukovodi načelnik. Ovu dužnost od 31.12.2021. godine,  obavlja diplomirani ekonomista Ivan Anđelić.

U izveštajnom periodu, u pisarnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga – evidentirano  je 10880   predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga) i to:

PREGLED INSPEKCIJSKIH SLUŽBI I  BROJA ZAVEDENIH  PREDMETA  PREMA  SLUŽBAMA U 2022 GODINI

Stanje na dan 31. 12. 2023. godine

1.MINISTARSTVO  ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA  I SOCIJALNA PITANjA – INSPEKTORAT ZA RAD, ODELjENjE INSPEKCIJE SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

Odeljenje inspekcije rada, Odeljenje inspekcije rada, okružna područna jedinica sa sedištem u Kruševcu, Ukupno zaposleno 5 državnih službenika.  Oznaka organa 389, ukupno  zavedenih predmeta 3086   od čega po klasivikacionim oznakama materije:

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
117 32
021 669
155 246
162 1196
163 734
164 201

 

2. MINISTARSTVO ZDRAVLjA

 Sanitarna inspekcija- ukupno 5 zaposlenih  sa sedištem u Kruševcu.

– ukupno zavedenih 1587 predmeta

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
53 1233
512 354

 

 

3. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

3.1 UPRAVA ZA VETERINU   Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave za veterinu, ukupno 7   izvršilaca. Predmeta zavedeno ukupno 2389.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
323 2389

 

3.2 Ukupno UPRAVA ZA   ZA ZAŠTITU BILjA  Odsek fitosanitarne inspekcije 6  (šest)  izvršilaca. Ukupno zavedeno 1694 predmeta.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
321 1694

 

 

3.3 POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA Ukupno 3 izvšrilaca. Ukupno zavedeno 635 predmeta.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
320 635

3.4 UPRAVA ZA ŠUMARSTVO – Ukupno 2 izvršilaca- šumarsko-lovna isnpektora. Ukupno zavedeno 446 predmeta.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
322 364
324 82

 

4. MINISTARTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE – Ukupno 53 predmeta – jedan izvršilac – upravni inspektor

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
038 i 070 53

 

5. MINISTARSTVO PROSVETE

Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, Ukupno 8 zaposlenih izvršilaca. Ukupno 283 predmeta.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
614          07 216
                 03 43

 

Prosvetna inspekcija- prosvetni isnpektor 1 izvršilac ukupno 23 predmeta.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
614 23

 

6. MINISTARSTVO SPOLjNE I UNUTRAŠNjE TRGOVINE

TRŽIŠNA INSPEKCIJA  Ukupno zaposlenih – 6  izvršilaca tržišnih inspektora. Ukupno 391  predmeta.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
334 391

7. MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

TURISTIČKA  INSPEKCIJA  – Ukupno 1 izvršilac  – turistički inspektor. Ukupno je zavedeno 202 predmeta.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
332 202

8. MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE  – Ukupno 1 izvršilac, ukupno zavedeno 58 predmeta.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
347 58

 

Počev od 01. 01. 2023., zaključno sa 31. 12. 2023. godine u pisarnici Rasinskog upravnog okruga  zavedeno je ukupno 10880 ­­­predmeta. Od zavedenih predmeta u 2023. toj godini arhivirano je 4992  predmeta, izvršena je ukupno 2645 dopuna predmeta.    Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 9.024 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 80 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i  01 – državni organi. Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu načelnika i  Saveta rasinskog upravnog okruga ovde spada i  izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 389 naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom. Ekspedovano je 4568 pošiljki  i izvršen prijem 3875.

Takođe,  Stručna služba  obezbeđuje   sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova.

 

PREGLED IZVRŠENjA BUDžETA ZA 2023.godinu

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou. Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima.

Ekonomska

Klasifikacija

O P I S Planirana    i utrošena sredstva iz budžeta  za  2023
     
411 Plate i dodaci zaposlenih 9521                                     9517
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1444                                1442
413 Naknade u naturi 16                                          16
414 Socijalna davanja zaposlenima 77                                          76
415 Naknade za zaposlene 502                                    493
416 Jubilarne nagrade 150                                     118
421 Stalni troškovi 3420                              3314  
422 Troškovi putovanja  91                                             12
423 Usluge po ugovoru 610                                    607
425 Tekuće poporavke i održavanje 830                                       829
426 Materijal 1432                                 1431
512 Mašine i oprema 100                                       98
482 Porezi takse 20                                          17

.

II

Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu

Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni  poslovi:

Obavljeno je redovno – godišnje vrednovanje rezultata rada zaposlenih službenika i nameštenika, te shodno izmenama Zakona utvrđeni  su radni ciljevi organa i doneti drugi neophodni akti koji prethode vrednovanju ciljeva i kompetancija..  Inicirani su postupci  nabavki pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2023. godinu.  Izrađeni su: Plan rada Rasinskog okruga  za  2023, godinu,  Izveštaji o radu Službe i Saveta, , izveštaj o sprovođenju Kodeksa ponašanja državnih službenika,Plan zaštite od rizika povrede Rodne ravnopravnosti sa odgovarajućim izveštajem,   kao i čitav niz pratećih pravilnika, mera, instrukcija. Zaključeni su i prvi pojedinačni ugovori u prvoj godini implementacije Centralizovanih javnih nabavki.

Sačinjen je finansijski plan za period 2024-26 godina kao i kadrovski plan. Služba, takođe obavlja poslove zaštite zdravlja na radu.

Izvršeno je: odabir i po dobijanju odgovarajućeg odobrenja, izlučivanje bezvrednog registraturstkog materijala Stručne službe i inspekcijskih službi nastalog u radu godine 2012. Materijal koji se trajno čuva, zapisnički je predat nadležnom arhivu. Predata je i overena fotokopija arhivske knjige shodno novim Zakonskim pravilima (takođe, i u elektronskom obliku).

Pružana je stručna  i tehnička potpora načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga  (zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka).

U toku 2023. godine održano je ukupno redovnih 8 kolegijuma   kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške). 1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova..  2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci (pre svega u pogledu održavanja opreme, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila) 3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi, ali i poslova poverenih lokalnim samoupravama.

Stručna služba pruža  stručnu i tehničku potporu Okružnom štabu za vanredne situacije. U toku 2023. godine održano je ukupno 3 redovne sednice. Sačinjena su odgovarajuća planska akta i izveštaji.

Stručna služba obavlja i poslove zaštite tajnih podataka u skladu sa zakonom i shodno tome obezbeđena je odgovarajuća oprema.

U pogledu ocenjivanja državnih službenika u 2023 godini, primenjen  je  model vrednovanja  rezultata rada shodno izmenama  i dopunama Zakona o državnim službenicima i nameštenicima.

Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godini:   planiranje izvršenja budžeta i kvota za izveštajni period, izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; i; ažuriranje sajta i informatora Rasinskog upravnog okruga,  čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga, dostavljanje izveštaja Centralnoj kadrovskoj evidenciji; rad u programu –registar zaposlenih pri  Upravi za trezor.  Izvšrene su obuke  zaposlenih u organizaciji Agencije za sprečavanje korupcije i obuke za rad u sistemu Iskra (portal za obračun zarada)  i sistemu SPIRI u organizaciji ministarstva finansija. Sprovedene su inicijalne obuke i zavedeni prvi predmeti na portalu E-pisarnica. Za potrebe pomenutog projekta nabavljen je jedan lap-top računar  i obezbeđen kvalitetan uređaj za skeniranje.

Stručna služba pomenute poslove obavlja u zgradi koje je u vlasništvu grada Kruševca (ul. Balkanska 63), a odlukom skupštine grada je ustupljena Rasinskom upravnom okrugu  na trajno korišćenje.

Stanje opremljenosti stručne službe je zadovoljavajuće. Broj zaposlenih izvršilaca u Stručnoj službi je optimalan.  

Planirane aktivnosti: u 2024. toj godini planira se podizanje nivoa vršenja usluga Stručne službe, prvenstverno u domenu elektronske uprave i elektronske pisarnice.. U pogledu radova na održavanju objekta, planirana je adaptacije i renoviranje jednog mokrog čvora  u zgradi u kojoj je smeštena Stručna služba (prvi sprat)kao i adaptacija sale za sastanke (zamena poda i molersko-farbarski radovi) u upravnoj zgradi u , u Kruševcu.  Planirana je i nabavka još jednog visoko kvalitetnog skener uređaja za potrebe e-pisarnice.

Planirane su aktivnosti na implementaciji sistema fiskalnog upravljanja i  kontrole u Okrugu, počev od donošenja godišnjeg plana rada, specificiranja svih poslovnih aktivnosti do donošenja čitavog niza procedura u cilju standardizacije rada.  Ovo se odnosi i na donošenje, primenu i izveštavanje  propisanih akata iz domena Rodne ravnopravnosti.

Konačno Stručna služba kroz praćenje i primenu propisa, neprestano usavršavanje zaposlenih planira da adekvatno proprati i primeni sve očekivane izmene opštih akata (ažuriranje  aplikativnog softvera za obračun zarada -Iskra i SPIRI, prilagođavanje postojećeg pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radinih mesta u Stručnoj službi shodno izvršenim i najavljenim izmenama opštih akata ,uvođenje elemenata elektronske pisarnice, sve u skladu sa zahtevima ministarstva. Posebna pažnja biće posvećena obukama u organizaciji Akademije za javnu upravu koje imaju za cilj unapređenja kompetencija zaposlenih kao i veština u pomenuti sistemima (Portalima).

 

Pripremio

Šef Odseka za opšte poslove

Dejan Jovac

 

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Ivan Anđelić