Извештај о раду стручне службе за 2017. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

       Број:  919-00-1/18-01

       03.01. 2017 год.

       Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2017. до 31.12. 2017. год

I

А) Број и структура запослених:

 Број и структура запослених:

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа  систематизовано је укупно  9 радних места:

  • два радна места у звању саветника – 2  (један државни службеник)
  • једно  радно место у звању референта  – 3  (три државна службеника)
  • три  радна места у IV врсти  радних  места намештеника – 3 (четири намештеника)

Систематизовано је и радно место начелника расинског управног округа (статус функционера од ступања на снагу измена и допуна Закона о државној управи).

Називи радних места су:  шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за канцеларијске послове (извршилачка радна места) и дактилограф-оператер (намештеничко радно место). Сви поменути део су унутрашње организационе јединице – Одсека за опште и заједничке послове. Актуелним актом  административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници). Сва систематизована радна места су попуњена.

Стручна служба броји девет извршилаца. (заједно са начелником Расинског управног округа-радно место функционера).

Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два  лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом (по актуелном правилнику – систематизацији).

Стручном службом руководи начелник. Ову дужност од 01.12.2012. годиине,  обавља диплoмирани економиста Бранислав Весић.

У извештајном периоду, у писарници Стручне службе Расинског управног округа – евидентирано  је предмета (заведено у писарници Округа) и то:

Г/ ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ И  БРОЈА ЗАВЕДЕНИХ  ПРЕДМЕТА  ПРЕМА  СЛУЖБАМА У 2017 ГОДИНИ

Стање на дан 31. 12. 2017. године

  1. МИНИСТАРСТВО  ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА  И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД, ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА СЕДИШТЕМ У КРУШЕВЦУ

Одељење инспекције рада, Одељење инспекције рада, окружна подручна јединица са седиштем у Крушевцу, Укупно запослено 8 државних службеника.  Ознака органа 389, укупно 3.417 заведених предмета  од чега по класивикационим ознакама материје:

Класификациона ознака Број предмета
117 66
021 1475
155 327
162 976
163 369
164 205

2. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 2.1 Санитарна инспекција – укупно 6 запошљених  са седиштем у Крушевцу

– укупно заведених 1735 предмета

Класификациона ознака Број предмета
53 1535
512 200

 

2.2 Здравствена иснпекција – један извршилац-здравствени инспектор укупно 125

Класификациона ознака Број предмета
50 40
361 30
072 55

 

3. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ   Одељења за инспекцијске послове Управе за ветерину , Укупно 7 извршилаца

Класификациона ознака Број предмета
323 3686

 

3.2 Укупно УПРАВА ЗА  ЗА ЗАШТИТУ БИЉА  Одсек фитосанитарне инспекције 6  (шест)  извршилаца.

Класификациона ознака Број предмета
321 2004

 

3.3 ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА Укупно 3 три извшрилаца.

Класификациона ознака Број предмета
320 843

 

3.4 УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО – 625 Укупно 2 извршилаца- шумарско-ловна иснпектора

Класификациона ознака Број предмета
322 559
324 66

 

4. МИНИСТАРТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ–један извршилац – управни инспектор укупно 189 предмета

Класификациона ознака Број предмета
038 119
070 70

 

5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Школска управа са седиштем у Крушевцу, Укупно 8 запослених извршилаца.

Класификациона ознака Број предмета
614 107

6. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА  Укупно запослених – 9  извршилаца тржишних инспектора.

Класификациона ознака Број предмета
334 1200

ТУРИСТИЧКА  ИНСПЕКЦИЈА  -Укупно 3 извршилаца – туристичка инспектора

Класификациона ознака Број предмета
332 274

 

Почев од 01. 01. 2017., закључно са 31. 12. 2017. године у писарници Расинског управног округа  заведено је укупно 14.205 ­­­предмета. Од заведених предмета у 2017 тој години архивирано је 6276 предмета а укупно је архивирано (и предмети из претходних година)  14.334 предмета, извршена је укупно 1934 допуна предмета.    Поред наведеног дактило биро Стручне службе израдио је (материјализовао) укупно 2.007 предмета (израда аката – решења, записници, извештаји…). Поред наведеног у Стручној служби, а за потребе начелника заведено је и обрађено 74 предмета са класификационом ознаком 00 и  01 – државни органи. Стручна служба је у претходном периоду пружала стручну и техничку помоћ у раду начелника и  Савета расинског управног округа овде спада и  израда одговарајућих аката у вези са пружањем услуга од стране Округа, израда одговарајућих правилника, извештаја, нацрта кадровских планова У оквиру материјално – финансијских послова, квантитативно у извештајном периоду, израђено је и реализовано 274  налога за плаћање са преузетом обавезом. Експедовано је 7285 пошиљки  и извршен пријем 4125..

Такође,  Стручна служба  обезбеђује   све услове (и финансира трошак) који омогућавају несметан рад организационих јединица са седиштем у Округу. Почев, од материјала, обезбеђења поштанских (укључујући фиксну телефонију), енергетских, комуналних, све до просторних услова.

 

Економска

Класификација

О П И С

Планирана    и утрошена средства из буџета  за  2017

     
411 Плате и додаци запослених 5.616         5.611
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1007          1.004
413 Накнаде у натури 19                    18
414 Социјална давања запосленима 39                     37
415 Накнаде за запослене 300                283
421 Стални трошкови 2918             2772      
422 Трошкови путовања  70                   1
423 Услуге по уговору 467                453
425 Текуће попоравке и одржавање 480                442
426 Материјал 950                946
512 Машине и опрема 250                249
482 Порези таксе 15                    8

 

Материјална опремљеност стручне службе је на задовољавајућем нивоу..

Стручна служба има изузетан ниво сарадње са Управом за трезор министарства финансија и са Службом за управљање кадровима

 Стручна служба Расинског управног округа на дан израде анализе опслужује укупно 54  извршилаца.

II

Најзначајније активости у извештајном периоду

Поред редовних активности предвиђених постојећим општим актима а у досадашњем тексту непоменутих у извештајном периоду планирани су и обављени следећи редовни  послови:

Обављено је редовно – годишње, оцењивање запослених службеника и намештеника, достављен извештај Поверенику за информације од јавног значаја.  Иницирани су поступци  набавки пошто је претходно донет План јавних набавки за 2017. годину.  Израђени су Извештаји о раду Службе и Савета, као и читав низ пратећих правилника  . Сачињен је финансијски план за период 2018-20 година као и кадровски план. Служба, такође обавља послове заштите здравља на раду.

Пружана је стручна  и техничка потпора начелнику Управног округа и Савету управног округа (шест  седница Савета: записници, информације за медије, протокол, израда и експедовање закључака).

Савет је пре свега разматрао питања из  надлежности а сходно  Закону  о државној управи. Превасходно рад и услове рада подручних организационих јединица – инспекција (усвајање информација и планова рада, доношење Одлука о унапређењу услова за рад, смештајних услова, размена информација о актуелној проблематици, али и иницирање конкретних акција у домену инспекцијског надзора). Разметране су и  теме, иницијативе и закључци од ширег друштвеног значаја ( озакоњење објеката, проблематика регионалног  водоснабдевања, управљања отпадом…).

У току 2017. године одржано је укупно 12 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке). 1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова..  2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци (пре свега у погледу одржавања опреме, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила) 3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби, али и послова поверених локалним самоуправама.

Стручна служба пружа  стручну и техничку потпору Окружном штабу за ванредне ситуације. У току 2017. године одржано је укупно 4 редовне седнице штаба. Сачињена су одговарајућа планска акта и извештаји.

Стручна служба обавља и послове заштите тајних података у складу са законом и сходно томе обезбеђена је одговарајућа опрема.

У погледу оцењивања државних службеника примењује се  модел кварталног праћења резултата рада.

Остали послови са континуираним обављањем у извештајној години:   планирање извршења буџета и квота за извшетајни период, израда одговарајућих захтева за промену у апропријацији и промени квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контрола података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; и;  чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа, достављање извештаја Централној кадровској евиденцији; рад у програму –регистар запослених при  Управи за трезор.

Извршена је набавка и замена сервер уређаја за рад писарнице (вредност набавке 120 000 динара, (претходни сервер набављен је 2008 године)). На овај начин створени су услови за наставак квалитетног рада писарнице и пружање постојећих али и проширење асортимана услуга (елементи електронске писарнице).

Извршена је набавка и инсталација  фотокопир уређаја претходни фотокопир је набављен 2010 године

Извршена је адаптација заједничких просторија  (хола упправне  зграде), молерско, фасадерски и електро радови.

Извршено је кречење дела инспекцијских просторија и то 4 канцеларије Школске управе са седиштем у Крушевцу.

Стручна служба поменуте послове обавља у згради које је у власништву града Крушевца (ул. Балканска 63), а одлуком скупштине града је уступљена Расинском управном округу  на трајно коришћење.

Стање опремљености стручне службе је задовољавајуће (изузетак се односи на застарело службено возило намењено превозу начелника округа), услови у којима обавља задатке су задовољавајући. Број запослених извршилаца у Стручној служби је оптималан.

Планиране активности: у 2018. тој години планира се подизање нивоа вршења услуга Стручне службе. У погледу опреме, планира се покретање процедуре замене застарелог службеног возила. Такође, планирана је и набавка опреме  и софтвера неопходне за увођења и рад ,,електронске писарнице“. У погледу радова на одржавању објекта, планирана је адаптација санитарних просторија и завршетак радова на заједничким просторијама.

Коначно Стручна служба кроз праћење и примену прописа, непрестано усавршавање запослених планира да адекватно пропрати и примени све очекиване измене општих аката (увођење новог апликативног софтвера за планирање и извршење буџета, прилагођавање постојећег правилника о организацији и систематизацији радиних места у Стручној служби сходно Каталогу радних места, проширење услуга на порталу Е-услуга, као и увођење елемената електронске писарнице, све у складу са захтевима министарства.

Припремио

Шеф Одсека за опште послове

ДЕЈАН ЈОВАЦ

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Бранислав Весић