Izveštaj o radu stručne službe za 2017. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

       RASINSKI UPRAVNI OKRUG

       Broj:  919-00-1/18-01

       03.01. 2017 god.

       Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2017. do 31.12. 2017. god

I

A) Broj i struktura zaposlenih:

 Broj i struktura zaposlenih:

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga  sistematizovano je ukupno  9 radnih mesta:

  • dva radna mesta u zvanju savetnika – 2  (jedan državni službenik)
  • jedno  radno mesto u zvanju referenta  – 3  (tri državna službenika)
  • tri  radna mesta u IV vrsti  radnih  mesta nameštenika – 3 (četiri nameštenika)

Sistematizovano je i radno mesto načelnika rasinskog upravnog okruga (status funkcionera od stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi).

Nazivi radnih mesta su:  šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za kancelarijske poslove (izvršilačka radna mesta) i daktilograf-operater (namešteničko radno mesto). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom  administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici). Sva sistematizovana radna mesta su popunjena.

Stručna služba broji devet izvršilaca. (zajedno sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga-radno mesto funkcionera).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva  lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom (po aktuelnom pravilniku – sistematizaciji).

Stručnom službom rukovodi načelnik. Ovu dužnost od 01.12.2012. godiine,  obavlja diplomirani ekonomista Branislav Vesić.

U izveštajnom periodu, u pisarnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga – evidentirano  je predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga) i to:

G/ PREGLED INSPEKCIJSKIH SLUŽBI I  BROJA ZAVEDENIH  PREDMETA  PREMA  SLUŽBAMA U 2017 GODINI

Stanje na dan 31. 12. 2017. godine

  1. MINISTARSTVO  ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA  I SOCIJALNA PITANjA – INSPEKTORAT ZA RAD, ODELjENjE INSPEKCIJE SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

Odeljenje inspekcije rada, Odeljenje inspekcije rada, okružna područna jedinica sa sedištem u Kruševcu, Ukupno zaposleno 8 državnih službenika.  Oznaka organa 389, ukupno 3.417 zavedenih predmeta  od čega po klasivikacionim oznakama materije:

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
117 66
021 1475
155 327
162 976
163 369
164 205

2. MINISTARSTVO ZDRAVLjA

 2.1 Sanitarna inspekcija – ukupno 6 zapošljenih  sa sedištem u Kruševcu

– ukupno zavedenih 1735 predmeta

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
53 1535
512 200

 

2.2 Zdravstvena isnpekcija – jedan izvršilac-zdravstveni inspektor ukupno 125

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
50 40
361 30
072 55

 

3. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

3.1 UPRAVA ZA VETERINU   Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave za veterinu , Ukupno 7 izvršilaca

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
323 3686

 

3.2 Ukupno UPRAVA ZA  ZA ZAŠTITU BILjA  Odsek fitosanitarne inspekcije 6  (šest)  izvršilaca.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
321 2004

 

3.3 POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA Ukupno 3 tri izvšrilaca.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
320 843

 

3.4 UPRAVA ZA ŠUMARSTVO – 625 Ukupno 2 izvršilaca- šumarsko-lovna isnpektora

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
322 559
324 66

 

4. MINISTARTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE–jedan izvršilac – upravni inspektor ukupno 189 predmeta

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
038 119
070 70

 

5. MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, Ukupno 8 zaposlenih izvršilaca.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
614 107

6. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

TRŽIŠNA INSPEKCIJA  Ukupno zaposlenih – 9  izvršilaca tržišnih inspektora.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
334 1200

TURISTIČKA  INSPEKCIJA  -Ukupno 3 izvršilaca – turistička inspektora

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
332 274

 

Počev od 01. 01. 2017., zaključno sa 31. 12. 2017. godine u pisarnici Rasinskog upravnog okruga  zavedeno je ukupno 14.205 ­­­predmeta. Od zavedenih predmeta u 2017 toj godini arhivirano je 6276 predmeta a ukupno je arhivirano (i predmeti iz prethodnih godina)  14.334 predmeta, izvršena je ukupno 1934 dopuna predmeta.    Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 2.007 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 74 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i  01 – državni organi. Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu načelnika i  Saveta rasinskog upravnog okruga ovde spada i  izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 274  naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom. Ekspedovano je 7285 pošiljki  i izvršen prijem 4125..

Takođe,  Stručna služba  obezbeđuje   sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova.

 

Ekonomska

Klasifikacija

O P I S

Planirana    i utrošena sredstva iz budžeta  za  2017

     
411 Plate i dodaci zaposlenih 5.616         5.611
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1007          1.004
413 Naknade u naturi 19                    18
414 Socijalna davanja zaposlenima 39                     37
415 Naknade za zaposlene 300                283
421 Stalni troškovi 2918             2772      
422 Troškovi putovanja  70                   1
423 Usluge po ugovoru 467                453
425 Tekuće poporavke i održavanje 480                442
426 Materijal 950                946
512 Mašine i oprema 250                249
482 Porezi takse 15                    8

 

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou..

Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima

 Stručna služba Rasinskog upravnog okruga na dan izrade analize opslužuje ukupno 54  izvršilaca.

II

Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu

Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni  poslovi:

Obavljeno je redovno – godišnje, ocenjivanje zaposlenih službenika i nameštenika, dostavljen izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja.  Inicirani su postupci  nabavki pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2017. godinu.  Izrađeni su Izveštaji o radu Službe i Saveta, kao i čitav niz pratećih pravilnika  . Sačinjen je finansijski plan za period 2018-20 godina kao i kadrovski plan. Služba, takođe obavlja poslove zaštite zdravlja na radu.

Pružana je stručna  i tehnička potpora načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga (šest  sednica Saveta: zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka).

Savet je pre svega razmatrao pitanja iz  nadležnosti a shodno  Zakonu  o državnoj upravi. Prevashodno rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija (usvajanje informacija i planova rada, donošenje Odluka o unapređenju uslova za rad, smeštajnih uslova, razmena informacija o aktuelnoj problematici, ali i iniciranje konkretnih akcija u domenu inspekcijskog nadzora). Razmetrane su i  teme, inicijative i zaključci od šireg društvenog značaja ( ozakonjenje objekata, problematika regionalnog  vodosnabdevanja, upravljanja otpadom…).

U toku 2017. godine održano je ukupno 12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške). 1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova..  2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci (pre svega u pogledu održavanja opreme, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila) 3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi, ali i poslova poverenih lokalnim samoupravama.

Stručna služba pruža  stručnu i tehničku potporu Okružnom štabu za vanredne situacije. U toku 2017. godine održano je ukupno 4 redovne sednice štaba. Sačinjena su odgovarajuća planska akta i izveštaji.

Stručna služba obavlja i poslove zaštite tajnih podataka u skladu sa zakonom i shodno tome obezbeđena je odgovarajuća oprema.

U pogledu ocenjivanja državnih službenika primenjuje se  model kvartalnog praćenja rezultata rada.

Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godini:   planiranje izvršenja budžeta i kvota za izvšetajni period, izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; i;  čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga, dostavljanje izveštaja Centralnoj kadrovskoj evidenciji; rad u programu –registar zaposlenih pri  Upravi za trezor.

Izvršena je nabavka i zamena server uređaja za rad pisarnice (vrednost nabavke 120 000 dinara, (prethodni server nabavljen je 2008 godine)). Na ovaj način stvoreni su uslovi za nastavak kvalitetnog rada pisarnice i pružanje postojećih ali i proširenje asortimana usluga (elementi elektronske pisarnice).

Izvršena je nabavka i instalacija  fotokopir uređaja prethodni fotokopir je nabavljen 2010 godine

Izvršena je adaptacija zajedničkih prostorija  (hola uppravne  zgrade), molersko, fasaderski i elektro radovi.

Izvršeno je krečenje dela inspekcijskih prostorija i to 4 kancelarije Školske uprave sa sedištem u Kruševcu.

Stručna služba pomenute poslove obavlja u zgradi koje je u vlasništvu grada Kruševca (ul. Balkanska 63), a odlukom skupštine grada je ustupljena Rasinskom upravnom okrugu  na trajno korišćenje.

Stanje opremljenosti stručne službe je zadovoljavajuće (izuzetak se odnosi na zastarelo službeno vozilo namenjeno prevozu načelnika okruga), uslovi u kojima obavlja zadatke su zadovoljavajući. Broj zaposlenih izvršilaca u Stručnoj službi je optimalan.

Planirane aktivnosti: u 2018. toj godini planira se podizanje nivoa vršenja usluga Stručne službe. U pogledu opreme, planira se pokretanje procedure zamene zastarelog službenog vozila. Takođe, planirana je i nabavka opreme  i softvera neophodne za uvođenja i rad ,,elektronske pisarnice“. U pogledu radova na održavanju objekta, planirana je adaptacija sanitarnih prostorija i završetak radova na zajedničkim prostorijama.

Konačno Stručna služba kroz praćenje i primenu propisa, neprestano usavršavanje zaposlenih planira da adekvatno proprati i primeni sve očekivane izmene opštih akata (uvođenje novog aplikativnog softvera za planiranje i izvršenje budžeta, prilagođavanje postojećeg pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radinih mesta u Stručnoj službi shodno Katalogu radnih mesta, proširenje usluga na portalu E-usluga, kao i uvođenje elemenata elektronske pisarnice, sve u skladu sa zahtevima ministarstva.

Pripremio

Šef Odseka za opšte poslove

DEJAN JOVAC

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Branislav Vesić