Извештај о раду стручне службе за 2018. годину

       РЕПУБЛИКА СРБИЈА

       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

       Број: 919-00-1/19-01

       04.01.2019 год.

       Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2018. до 31.12. 2018. год

I

Број и структура запослених:

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа  систематизовано је укупно  9 радних места:

  • два радна места у звању саветника                           2  (један државни службеник)
  • једно  радно место у звању референта                     3  (три   државна службеника)
  • три  радна места у IV врсти  радних
  •  места намештеника                                                      3 (четири    намештеника)

Систематизовано је и радно место начелника расинског управног округа (статус функционера од ступања на снагу измена и допуна Закона о државној управи).

Називи радних места су:  шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за канцеларијске послове (извршилачка радна места) и дактилограф-оператер (намештеничко радно место). Сви поменути део су унутрашње организационе јединице – Одсека за опште и заједничке послове. Актуелним актом  административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници). Сва систематизована радна места су попуњена.

Стручна служба броји девет извршилаца (заједно са начелником Расинског управног округа-радно место функционера).

Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два  лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом (по актуелном правилнику – систематизацији).

Стручном службом руководи начелник. Ову дужност од 01.12.2012. годиине,  обавља диплoмирани економиста Бранислав Весић

У извештајном периоду, у писарници Стручне службе Расинског управног округа – евидентирано  је предмета (заведено у писарници Округа) и то:

ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ И  БРОЈА ЗАВЕДЕНИХ  ПРЕДМЕТА  ПРЕМА  СЛУЖБАМА У 2017 ГОДИНИ

Стање на дан 31. 12. 2017. године

  1. МИНИСТАРСТВО  ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА  И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД, ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА СЕДИШТЕМ У КРУШЕВЦУ

Одељење инспекције рада, Одељење инспекције рада, окружна подручна јединица са седиштем у Крушевцу, Укупно запослено 8 државних службеника.  Ознака органа 389, укупно3.679 заведених предмета  од чега по класивикационим ознакама материје:

Класификациона ознака Број предмета
117 24
021 1656
155 305
162 984
163 464
164 246

2. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 Санитарна инспекција- укупно 6 запошљених  са седиштем у Крушевцу

– укупно заведених 1743 предмета

Класификациона ознака Број предмета
53 1499
512 244

2.1 Здравствена иснпекција –један извршилац-здравствени инспектор укупно 45

Класификациона ознака Број предмета
50 8
361 13
072 24
  1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ   Одељења за инспекцијске послове Управе за ветерину , Укупно 7 извршилаца

Класификациона ознака Број предмета
323 3683

3.2 Укупно УПРАВА ЗА  ЗА ЗАШТИТУ БИЉА  Одсек фитосанитарне инспекције 6  (шест)  извршилаца.

Класификациона ознака Број предмета
321 1884

3.3 ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА Укупно 3 три извшрилаца.

Класификациона ознака Број предмета
320 592

3.4 УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО-506 Укупно 2 извршилаца- шумарско-ловна иснпектора

Класификациона ознака Број предмета
322 470
324 36

4. МИНИСТАРТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ–један извршилац – управни инспектор укупно 171 предмета

Класификациона ознака Број предмета
038 104
070 67

5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Школска управа са седиштем у Крушевцу, Укупно 8 запослених извршилаца.

Класификациона ознака Број предмета
614 120

6. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА  Укупно запослених – 9  извршилаца тржишних инспектора.

Класификациона ознака Број предмета
334 1100

ТУРИСТИЧКА  ИНСПЕКЦИЈА  -Укупно 3 извршилаца – туристичка инспектора

Класификациона ознака Број предмета
332 336

Почев од 01. 01. 2018., закључно са 31. 12. 2018. године у писарници Расинског управног округа  заведено је укупно 13.859 ­­­предмета. Од заведених предмета у 2018 тој години архивирано је 5729  предмета а укупно је архивирано (и предмети из претходних година)  10414 предмета, извршена је укупно 1781 допуна предмета.   Поред наведеног дактило биро Стручне службе израдио је (материјализовао) укупно 2.113 предмета (израда аката – решења, записници, извештаји…). Поред наведеног у Стручној служби, а за потребе начелника заведено је и обрађено 72 предмета са класификационом ознаком 00 и  01 – државни органи. Стручна служба је у претходном периоду пружала стручну и техничку помоћ у раду начелника и  Савета расинског управног округа овде спада и  израда одговарајућих аката у вези са пружањем услуга од стране Округа, израда одговарајућих правилника, извештаја, нацрта кадровских планова У оквиру материјално – финансијских послова, квантитативно у извештајном периоду, израђено је и реализовано 281  налога за плаћање са преузетом обавезом. Експедовано је 7112 пошиљки  и извршен пријем 3736..

Такође,  Стручна служба  обезбеђује   све услове (и финансира трошак) који омогућавају несметан рад организационих јединица са седиштем у Округу. Почев, од материјала, обезбеђења поштанских (укључујући фиксну телефонију), енергетских, комуналних, све до просторних услова.

Економска

Класификација

О П И С Планирана    и утрошена средства

из буџета  за  2018

     
411 Плате и додаци запослених 6098         6060
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1098         1.084
413 Накнаде у натури 7                    6
414 Социјална давања запосленима 3                    
415 Накнаде за запослене 290                282
416 Јубиларне награде 66                     64
421 Стални трошкови 2770             2445    
422 Трошкови путовања  50                   –
423 Услуге по уговору 455               445
425 Текуће попоравке и одржавање 375              373
426 Материјал 1144                1140
512 Машине и опрема 180                  170
482 Порези таксе 15                    13

Материјална опремљеност стручне службе је на задовољавајућем нивоу..

Стручна служба има изузетан ниво сарадње са Управом за трезор министарства финансија и са Службом за управљање кадровима

 Стручна служба Расинског управног округа на дан израде анализе опслужује укупно 51  извршиоца.

II

Најзначајније активости у извештајном периоду

Поред редовних активности предвиђених постојећим општим актима а у досадашњем тексту непоменутих у извештајном периоду планирани су и обављени следећи редовни  послови:

Обављено је редовно – годишње, оцењивање запослених службеника и намештеника, достављен извештај Поверенику за информације од јавног значаја.  Иницирани су поступци  набавки пошто је претходно донет План јавних набавки за 2017. годину.  Израђени су Извештаји о раду Службе и Савета, као и читав низ пратећих правилника  . Сачињен је финансијски план за период 2019-21 година као и кадровски план. Служба, такође обавља послове заштите здравља на раду.

Пружана је стручна  и техничка потпора начелнику Управног округа и Савету управног округа (шест  седница Савета: записници, информације за медије, протокол, израда и експедовање закључака).

Савет је пре свега разматрао питања из  надлежности а сходно  Закону  о државној управи. Превасходно рад и услове рада подручних организационих јединица – инспекција (усвајање информација и планова рада, доношење Одлука о унапређењу услова за рад, смештајних услова, размена информација о актуелној проблематици, али и иницирање конкретних акција у домену инспекцијског надзора). Разметране су и  теме, иницијативе и закључци од ширег друштвеног значаја ( озакоњење објеката, проблематика регионалног  водоснабдевања, управљања отпадом…).

У току 2018. године одржано је укупно 12 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке). 1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова..  2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци (пре свега у погледу одржавања опреме, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила) 3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби, али и послова поверених локалним самоуправама.

Стручна служба пружа  стручну и техничку потпору Окружном штабу за ванредне ситуације. У току 2018. године одржано је укупно 4 редовне седнице штаба. Сачињена су одговарајућа планска акта и извештаји.

Стручна служба обавља и послове заштите тајних података у складу са законом и сходно томе обезбеђена је одговарајућа опрема.

У погледу оцењивања државних службеника примењује се  модел кварталног праћења резултата рада. Ступањем на снагу измена и допуна Закона о државним службеницима и намештеницима створени су услови за измену модела оцењивања кроз вредновање рада.

Остали послови са континуираним обављањем у извештајној години:   планирање извршења буџета и квота за извештајни период, израда одговарајућих захтева за промену у апропријацији и промени квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контрола података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; и;  чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа, достављање извештаја Централној кадровској евиденцији; рад у програму –регистар запослених при  Управи за трезор.

Извршена је набавка и три скенер уређаја за рад писарнице (вредност набавке 80 000 динара, На овај начин створени су услови за наставак квалитетног рада писарнице и пружање постојећих али и проширење асортимана услуга (елементи електронске писарнице).

Извршена је набавка и инсталација  једног компјутера – радне станице (за потребе начелника Округа), са пратећим штампачем.

Извршена је адаптација заједничких просторија  (хола упправне  зграде), молерско, фасадерски.

Извршено је кречење дела инспекцијских просторија и то 2 канцеларије санитарне инспекције  са седиштем у Крушевцу.

Стручна служба поменуте послове обавља у згради које је у власништву града Крушевца (ул. Балканска 63), а одлуком скупштине града је уступљена Расинском управном округу  на трајно коришћење.

Стање опремљености стручне службе је задовољавајуће (изузетак се односи на застарело службено возило намењено превозу начелника округа), услови у којима обавља задатке су задовољавајући. Број запослених извршилаца у Стручној служби је оптималан.

Планиране активности: у 2019. тој години планира се подизање нивоа вршења услуга Стручне службе. У погледу опреме, планира се покретање процедуре замене застарелог службеног возила. Такође, планирана је и набавка опреме  и софтвера неопходне за увођења и рад ,,електронске писарнице“. У погледу радова на одржавању објекта, планирана је адаптација санитарних просторија и завршетак радова на заједничким просторијама.

Коначно Стручна служба кроз праћење и примену прописа, непрестано усавршавање запослених планира да адекватно пропрати и примени све очекиване измене општих аката (увођење новог апликативног софтвера за планирање и извршење буџета, прилагођавање постојећег правилника о организацији и систематизацији радиних места у Стручној служби сходно Каталогу радних места, проширење услуга на порталу Е-услуга, као и увођење елемената електронске писарнице, све у складу са захтевима министарства. Посебна пажња биће посвећена обукама у организацији Академије за јавну управу које имају за циљ унапређења компетенција запослених.


Припремио

Шеф Одсека за опште послове                                                             РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ДЕЈАН ЈОВАЦ                                                                                                             НАЧЕЛНИК

                                                                                                                                 Бранислав Весић