Pravo na pristup informacijama

INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Stručne službe , može se  podneti :

  • u pisanoj formi na adresu: Rasinski upravni okrug Balkanska 63; 37 000 Kruševac
  • elektronskom poštom, e-mail rasinskiokrug@open.telekom.rs  ,
  • usmeno, na zapisnik u  Stručnoj Službi Okruga, na pomenutoj adresi kod lica ovlašćenog za postupanje po zahtevu (Dejan Jovac) u kancelariji broj 15

Za pristup informacijama, ne vrši se naknada troškova.

Zahtev za pristup informacijama može podneti svako.

U zahtevu ne mora biti naveden razlog traženja informacija.

Pravo se može ostvariti uvidom u dokument, kopiranjem istog ili obezbeđenjem elektronske kopija dokumenta.

Stručna služba može naplatiti jedino troškove umnožavanja materijala i upućivanja kopije u visini stvarnih troškova.

Stručna služba je dužna da postupi po zahtevu bez odlaganja u roku od 48 časova, izuzetno 20 odnosno 40 dana kada je to predviđeno zakonom.

Stručna služba će rešenjem odbiti zahtev ukoliko postoje razlozi definisani zakonom.

Podnosilac ima pravo žalbe u slučaju da organi ne udovolji zahtevu, odnosno ne donese odgovarajuće rešenje kojim se zahtev odbija. Pravo žalbe postoji i u slučaju kada Služba donese zaključak kojim se zahtev odbacuje kao neuredan.

Bitno je da se u zahtevu jasno navede koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj. što precizniji opis informacije, zatim naziv organa i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

PRIMERI OBRAZACA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA I ŽALBI I ŠEMATSKI PRIKAZ POSTUPKA…