Савет Расинског управног округа

Расински управни округ има Савет управног округа, који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи …

Округ на длану

Површина: 2.668 км2

Удео у укупној површини Републике Србије: 3,34%

Укупан број становника: 259.441

Надморска висина: 250 – 2.017 м

Просечна температура: 11ºC

Релативна влажност ваздуха: 66 – 83%

Снежни покривач: 55 – 100 дана

Планине: Копаоник, Јастребац, Гоч, …

Подаци о финансијским средствима Расинског округа

ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2005.ГОДИНУ

Ек.
Класифик.
О П И С Средства из
буџета
Приходи из
сопств. извора
Укупна
средства
421 Стални трошкови 2300 50 2350
422 Трош.путовања 150 80 230
423 Услуге по уговору 637

Надлежности Расинског округа

Расински управни округ, начин организовања и вршења послова, као и руковођење тим пословима одређени су чл. 38 – 42 Закона о државној управи и чл. 1 “Уредбе о начину послова и министарстава и посебних организација ван њиховог седишта” којим су …

Начелник Расинског управног округа

Начелник, кога именује Влада РС, поред послова утврђених Законом о државној управи остварује сарадњу са органима општина, градова, аутономних покрајина у вршењу послова, стара се о свим условима за обављање послова округа, координира рад са министарствима и посебним организацијама

Начелник