Devetnaesta sednica Rasinskog okruga

Na 19 Sednici Saveta Rasinskog upravnog okruga, održanoj 06. 11. 2010. godine, Savet je raspravljao sledeća pitanja i doneo zaključke:

1. Prezentovan je nacrt međuopštinskog sporazuma o rekonstrukciji, proširenju i korišćenju regionalnog sistema vodosnabdevanja, dogovoreni rokovi za donošenje ovog akta koji je uslov za obezbeđenje donatorskih sredstava i prvi korak ka proširenju kapaciteta fabrike vode u Majdevu.

2. Savet Rasinskog upravnog okruga, je doneo zaključak kojim inicira aktivnosti na realizaciji projekta upravljanja čvrstim otpadom, a u skladu sa nacionalnom strategijom upravljanja otpadom.

3. U cilju implementacije ovog zaključka formirano je radno telo koje čine direktori Javnih komunalnih preduzeća sa konačnim zadatkom, da sačini predlog međuopštinskog sporazuma, koji će potom biti prezentiran skupštinama opština i grada na usvajanje.

4. Analizirana je informacija o epidemiološkoj situaciji u Rasinskom upravnom okrugu

NAČELNIK RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
DRAGUTIN VELjKOVIĆ

news: 19sednica_.jpg