Analiza nadležnosti i organizacije

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
01. Br.63 /09-19
07. 04. 2009. godine.
Kruševac

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE
SAVET ZA REFORMU DRŽAVNE UPRAVE

Nemanjina 11
11 000 Beograd

ANALIZA NADLEŽNOSTI I ORGANIZACIJE RADA STRUČNE SLUŽBE RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

UVOD.

Zaključkom Vlade Republike Srbije 05. broj: 02-1805/2009, od 26 marta 2009. godine, naložena je svim ministarstvima , posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim Službama upravnih okruga,  izrada analize nadležnosti i organizacije rada sa posebnim osvrtom na nadležnost organa u sastavu, posebnih organizacija i stručnih Službi upravnih okruga. Pomenutim zaključkom, takođe utvrđena je i obaveza izrade analize broja zaposlenih u poslednjih pet godina. U okviru zadatka, analiziran je rad Stručne službe Rasinskog upravnog okruga u petogodišnjem periodu i u nastavku teksta u dva Odeljka prikazana najpre analiza delokruga i nadležnosti Rasinskog upravnog okruga, kao i odnos sa drugim državnim organima, a potom i analiza organizacije Stručne službe u okviru koje je analiziran i broj zaposlenih u pomenutom vremenskom intervalu. Analiza, poštujući zaključkom definisane zadatke, sadrži neophodne prikaze i ograničena je na načelne zaključke.

Istorijski osvrt:
Kruševačko okružje prvi put se pominje 1834. godine, kada su nahije dobile naziv okružja. Od 1838. godine, okružja dobijaju naziv okruzi, a jedan od tadašnjih 17 je i Kruševački. Načelstvo Kruševačkog okruga formirano je 12. jula. 1839. godine, na osnovu ,,Turskog ustava,, i Uredbe o ustrojstvu okružnih načelstava i glavnim dužnostima načelnika. Od tada, Okrug,  povremeno pod drugačijim  nazivima (oblast, okružni inspektor, srez, međuopštinska zajednica), ili kao deo širih entiteta (Regionalna međuopštinska zajednica Kraljevo), postoji i funkcioniše. Rasinski okrug 1992. godine, Uredbom o vršenju poslova ministarstava van svog sedišta dobija biva ponovo uspostavljen i konačnu fizionomiju u pogledu teritorije i nadležnosti dobija,  Zakonom o državnoj upravi i Uredbom o upravnim okruzima (2005. odn. 2007. godina).

NORMATIVNI OKVIR
Propisi koji definišu ulogu, položaj i nadležnosti Stručne Službe Rasinskog upravnog okruga, kao i propisi koji se primenjuju u radu:

Zakoni:
Zakon o državnoj upravi
(“Službeni glasnik RS”, br. 79/05)
Zakon o državnim službenicima
(“Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka  i 64/07
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
(“Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 63/06-ispravka)
Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija
(“Službeni glasnik RS”, br. 43/04)
Zakon o budžetskom sistemu
(“Službeni glasnik RS”, br. 9/042,87/02, 61/05,66,05,101,05-drugi zakon, 86/06 – ispravka)
Zakon o javnim nabavkama
(“Službeni glasnik RS”, br. 116/08)

Uredbe:

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade
(“Službeni glasnik RS”, br. 23/06)
Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima
(“Službeni glasnik RS”, br. 8/06)
Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih
mesta državnih službenika
(“Službeni glasnik RS”, br. 117/05)
Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika (interno prečišćen tekst)
(“Službeni glasnik RS”, br. 5/06 i 30/06)
Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnog mesta
(“Službeni glasnik RS”, br. 3/06)
Uredba o ocenjivanju državnih službenika
(“Službeni glasnik RS”, br. 11/06)
Uredba o dopuni uredbe o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave
(“Službeni glasnik RS”, br. 38/07)
Uredba o dopunama uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima
(“Službeni glasnik RS”, br. 38/07)
Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (prečišćen tekst)
(“Službeni glasnik RS”, br. 41/07)
Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta
u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade (prečišćen tekst)
(“Službeni glasnik RS”, br. 81/07)
Uredba o upravnim okruzima
(“Službeni glasnik RS”, br. 81/07)
Uredba o načinu rada Saveta upravih okruga
(“Službeni glasnik RS”, br. 15/06)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODELjAK 1. ANALIZA NADLEŽNOSTI:
Upravni okrug obrazuje se radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. (Odraz je dekoncentracije državnih poslova. Radi olakšanog obavljanja poslova iz delokruga, a  van sedišta,  ministarstva, za određenu teritoriju osnivaju detaširane jedinice – okružne područne jedinice ministarstava. Skup svih okružnih područnih jedinica na određenoj teritoriji je upravni okrug. (područni Centar državne uprave).

U upravnom okrugu organi državne uprave mogu, po sopstvenoj odluci, da vrše jedan ili više sledećih poslova državne uprave: U  Rasinskom upravnom okrugu da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu, da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i da vrše inspekcijski nadzor.
Organ državne uprave koji odluči da u upravnom okrugu vrši jedan ili više poslova državne uprave obrazuje aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta svoju okružnu područnu jedinicu. Pomenutim aktom organ definiše poslove koji će se obavljati na teritoriji okruga. Na teritoriji okruga 8 ministarstava ima svoje okružne područne jedinice sa ukupno 75 izvršilaca.
Upravne okruge obrazuje Vlada uredbom, kojom određuje i područja i sedišta upravnih okruga. Uredbom o upravnim okruzima  (član 12 . tačka 19. Uredbe)područje Rasinskog upravnog okruga čini šest opština: Aleksandrovac, Brus, Ćićevac, Trstenik, Varvarin, a sedište Okruga je u Kruševcu u ulici Balkanska 63.

1.1. ODNOS SA MINISTARSTVIMA, ORGANIMA U SASTAVU I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA.

Odnos sa drugim organima uprave precizno je definisan Zakonom o državnoj upravi i podzakonskim aktima.
Rasinski upravni okrug nema organa u Sastavu.
Od posebnog značaja je odnos prema ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, obzirom da isto nadzire svrsishodnost rada stručne službe upravnog okruga, prati osposobljenost zaposlenih u njoj i izdaje joj  obavezne instrukcije, ali i nadzor nad zakonitošću u radu (kroz unutrašnji, inspekcijski nadzor). Takođe posebni odnosi saradnje postoje i sa Upravom za trezor i Službom za upravljanje kadrovima (kao deo jedinstvenog sistema – trezora, i kod drugih kod pripreme podataka za centralnu kadrovsku evidenciju.

Odnos sa ministarstvima i obrazovanim okružnim područnim jedinicama, pored vršenja navedenih zajedničkih i opštih poslova ogleda se i kroz položaj i ulogu načelnika upravnog okruga.

1.2. POLOŽAJ I ULOGA NAČELNIKA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Ovčašćenja definisana članom 40 možemo podeliti u 4. grupe.

Ovlašćenja  prema okružnim područnim jedinicama 1) usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;                                                                                                          2) prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave;                                      3) prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad;                 4) prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;                                                      5) sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga;
Ovlašćenja prema opštinama i gradovima sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.
Ovlašćenja prema Savetu upravnog okruga Rukovodi radom Saveta upravnog okruga. Predlaže Poslovnik o radu Saveta. Stara se o implementaciji zaključaka Saveta.
Ovlašćenja prema Stručnoj službi Rukovodi radom Stručne službe. Neposredno odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih.

U pogledu obavljanja pomenutih poslova, koji su delokrug rada načelnika  Rasinskog upravnog okruga, u praksi se problem javlja jedino u delu praćenja primene direktiva i instrukcija koje ministarstva izdaju područnim jedinicama. Ovo iz razloga što načelnici iste i ne dobijaju da bi po njima postupali. U pogledu ostalih poslova, naročito odnosa prema Savetu upravnog okruga i zaposlenima u organizacionim jedinicama, u potpunosti se primenjuju odredbe Uredbe o načinu rada Saveta, Uredbe o upravnim okruzima i instrukcije upućene ovom Okrugu od strane ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

1.3. UPOREDNI PRIKAZ OKRUGA I REPREZENTATIVNIH STRUČNIH SLUŽBI

NAZIV UPRAVNOG OKRUGA POVRŠINA  U KM. KVADRATNIH BROJ STANOVNIKA BROJ OPŠTINA BROJ ZAPOSLENIH U STUČNOJ SLUŽBI
PIROTSKI 2761  105654 9
PČINjSKI 3520 227690 7

10

JABLANIČKI 2769 240923 6

16

TOPLIČKI 2231 101075 4

10

NIŠAVSKI 2729 381757

21

RASINSKI 2668 259441 6                             10
SEVERNO BANATSKI 2329 165881 6

8

POMORAVSKI 2614 227435 6

12

BRANIČEVSKI 3865 200 503 8

11

ŠUMADIJSKI 2387 298778 7

19

KOLUBARSKI 2474 192204 6

13

SREMSKI 3486 335901

9

PODUNAVSKI 1248 210290 3

11

MAČVANSKI 3268 329625 8

9

RAŠKI 3918 291230 5

18

MORAVIČKI 3016 224772 4

9

ZAJEČARSKI 3623 137561 4

12

ZLATIBORSKI 6141 313399 10

29

BORSKI 3506 146551 4

8

JUŽNOBAČKI 4016 593666 12

22

1.4. ODNOS STRUČNE SLUŽBE I DRUGIH DRŽAVNIH ORGANA KROZ PRIZMU DELOKRUGA

Po funkcionalnom značaju u svetlu propisa kojima je uređen sistem državne uprave, o posebnog značaja su oni poslovi koje područni centar, iz ragloga racionalnosti i efikasnosti  obavlja za potrebe organizacionih jedinica i koji imaju karakter opštih i zajedničkih. To su pre svega poslovi pisarnice i  poslovi obezbeđenja materjalnih uslova za rad. Ovi poslednji definisani su pojedinačnim aktima ministarstva finansija, koji definišu i razgraničavaju koje zajedničke troškove snose Stručne službe a koje ministarstva. Takođe, obaveza Stručne službe je da obezbedi  sve uslove (i da finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova. Održavanje opreme, snošenje putnih troškova a za zaposlene u organizacionim jedinicama obaveza je ministarstava. Činjenično je stanje, da Stručne službe usled nedostatka sredstava pomažu organizacionim jedinicama i u delu održavanja opreme, obezbeđenja benzinskih bonova. Ovaj deo poslova posebno je izdvojen jer se radi o ,,graničnom,, delokrugu sa ministarstvima.

ODELjAK 2.  ANALIZA ORGANIZACIJE

Kratak istorijat Stručne Službe od 2004. godine, do danas.

Kao deo Uprave za zajedničke poslove, pod nazivom Odsek za opšte poslove sa sedištem u Kruševcu, ova Služba je 2004. godine imala 9 zaposlenih.(u tom periodu mesto načelnika okruga bilo je sistematizovano u ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a prethodno u Vladi Republike Srbije) Početkom 2005 ovaj broj je uvećan za jednog službenika, a krajem 2005. godine, kao posledica sprovođenja programa dobrovoljnog rešavanja viška zaposlenih, službu napušta dva izvršilaca. 01. 12. 2005. godine, sporazumom o preuzimanju radnika pomenutih 8 službenika postaju radnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga, a od 15. decembra iste godine i načelnik okruga postaje državni službenik čije je radno mesto sistematizovano Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Stručne službe Rasinskog upravnog okruga. Poslednji prijem u  radni odnos izvršen je krajem 2007 godine i to na radno mesto za obradu finansijske dokumentacije, čime je broj radnika u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga, doveden na stanje iz 2004. godine.
Godina 2005. značajna je i zbog toga što stupanjem na snagu Zakona o državnoj upravi Stručne službe postaju deo sistema organa državne uprave, sa svojim delokrugom i  značajno, kako je niže navedeno, izmenjenim obimom poslova.

2.1 ANALIZA POSLOVA
Delokrug Stručne službe
Shodno pomenutim pravnim aktima iz tačke 1. ove analize, poslovi iz delokruga Stručne službe Rasinskog upravnog okruga, mogu se grupisati na: pravne, materijalno finansijske, poslove pisarnice, poslove pružanja stručne i tehničke potpore načelniku Okruga i  ostale.

            To su:
-ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i  lokalne samouprave; pružanje stručne  i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga,;  upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika; poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja; poslovi vođenja evidencije i  razvoja kadrova; poslovi ocenjivanja državnih službenika; poslovi izrade nacrta kadrovskog plana; poslovi analiziranja radnih mesta; poslovi pripreme Poslovnika o radu Saveta upravnog okruga, kao i priprema sednica, zapisnika, zaključaka nastalih u radu Saveta; izrada odgovarajućih periodičnih i godišnjih izveštaja (o radu Stručne Službe, Saveta, Upravi za javne nabavke, povereniku za informacije od javnog značaja, Službi za upravljanje kadrovima, Upravi za trezor), priprema odluka i ugovornih akata, poslove javnih nabavki, staranje o primeni propisa kojim je regulisana upotreba pečata i državnih obeležja – pravni poslovi;

  obavljanje  poslova zajedničkih  svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga (ovde se radi o poslovima pisarnice, počev od prijema evidentiranja, združivanja, razvođenja, arhiviranja i ekspedicije predmeta, koji  su nastali u radu okružnih područnih jedinica i načelnika upravnog okruga, daktilografske poslove i poslove umnožavanja materijala;

-planiranje izvršenja budžeta i kvota, izradu zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izradu zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata zaposlenih;;;  čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara. Ovo su materijalno – finansijski;
Pod ostalim poslovima podrazumevaju se svi poslovi tekućeg održavanja opreme i poslovnog prostora, obezbeđenja, poslovi protokola, . Ovde se radi o heterogenoj grupi poslova koji su uglavnom materijalni akti.
Pomenuti poslovi definisani su aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Stručne službe Rasinskog upravnog okruga i posledica su primene gore navedenih propisa.
Posebu grupu poslova koje je nužno pomenuti čine i poslovi administriranja (upravljanja) poslovnim prostorom u sedištu Okruga (dva sprata, ustupljena od strane Grada Kruševca na trajno korišćenje – 600 kvadratnih metara, kao i poslovnim prostorima u pet opština Okruga.

2.2RAD PISARNICE U PERIODU OD 01. 01. 2004. GOD.-31. 12.2008. GOD

GODINA BROJ EVIDENTIRANIH PREDMETA BROJ ARHIVIRANIH PREDMETA (do danas)
2004.            21524             18984
2005.            19941             17308
2006.            20519             18164
2007.            19238             16666
2008.            17617             14128

Na dan izrade analize, a od 01. 01. 2009. god  evidentirano je 5002 novih predmeta.
Nužno je konstantovati povećan broj i obim u delu arhiviranja predmeta. Od 01. 01. 2009. godine, do dana izrade analize arhivirano je 5028 predmeta, evidentiranih samo u prethodnoj godini.

2.3. PODRUČNE JEDINICE  MINISTARSTVA

 1. MINISTARSTVO TRGOVINE TURIZMA I USLUGA
  1. SEKTOR TRŽIŠNE INSPEKCIJE -Ukupno zaposlenih 11  izvršilaca  tržišnih , 8 sa sedištem u Kruševcu
  2. SEKTOR TURISTIČKE INSPEKCIJE   -Ukupno 5 zaposlenih  sa sedištem u Kruševcu.
 1. MINISTARSTVO RADA – SEKTOR INSPEKCIJE RADA

-Ukupno zaposleno 9 izvršilaca inspektora rada i zaštite na radu sa sedištem u Kruševcu.

 1. MINISTARSTVO ZDRAVLjA
  1. Sanitarna inspekcija- ukupno 10 zapošljenih ,5 izvršilaca sa sedištem u Kruševcu (napomena: proces prijema u radni odnos zdravstvenog inspektora je u završnoj fazi – fazi odabira kandidata)
 1. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
  1. UPRAVA ZA VETERINU-sada Generalni inspektorat
   1. Zdravstvena zaštita i dobrobit  životinja
   2. Zdravstvena ispravnost namirnica i izvozni objekti –Šef veterinarske inspekcije-jedan izvršilac  ukupno zapošljeno 11 izvršilaca, 8 sa sedištem u Kruševcu.
  1. UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA-sada generalni inspektorat
  2. SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR sada generalni inspektorat
  3. SEKTOR ZA ŠUMARSTVO sada generalni inspektorat

U pomuta tri Sektora zapošljeno je ukupno 18 izvršilaca, od čega 11 sa sedištem u Kruševcu

 1. MINISTARTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU – jedan izvršilac – upravni inspektor.
 2. MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA

-Jedan izvršilac – inspektor za parne kotlove

 1. MINISTARSTVO ZA NAUKU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – dva izvrišioca – ekološka inspektora.sa sedištem u Kruševcu.

8.  MINISTARSTVO PROSVETE – Školsa Uprava sa sedištem u Kruševcu, sa  7 zaposlenih  .

Stručna služba Rasinskog upravnog okruga na dan izrade analize opslužuje ukupno 75 izvršilaca.

2.4 ANALIZA ORGANIZACIJE STRUČNE SLUŽBE RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Stručnom službom rukovodi načelnik  Upravnog okruga.
Načelnik Upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Vladi.
Unutrašnjom organizacionom jedinicom- Odsekom rukovodi šef Odseka.
Šef Odseka odgovara za svoj rad i rad Odseka kojim rukovodi načelniku Upravnog okruga.
Državni službenici i nameštenici u Stručnoj službi odgovaraju za svoj rad šefu Odseka, odnosno načelniku  Upravnog okruga.

 Broj i struktura zaposlenih:
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga sistematizovano je:
jedno radno mesto u zvanju savetnika                 1  (jedan državni službenik)
-jedno radno mesto u zvanju saradnika                  1  (jedan državni službenik)
-dva radna mesta u zvanju referenta                     3  (tri   državna službenika)
-tri  radna mesta u IV vrsti  radnih
mesta nameštenika                                                4  (četiri    nameštenika)

Nazivi radnih mesta su:  šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za obradu finansijske dokumentacije, (izvršilačka radna mesta) radno mesto za kancelarijske poslove i daktilograf-operater (nameštenička radna mesta). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom  administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici).
Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: jedno lice sa visokom stručnom spremom, troje lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom.
U momentu izrade analize u Stručnoj službi rasinskog upravnog okruga, ne postoje upražnjena mesta predviđena pomenutim pravilnikom, niti se kadrovskim planom predviđa povećanje broja zaposlenih.

FUNKCIONALNI PRIKAZ ORGANIZACIJE STRUČNE SLUŽBE

TEHNIČKI SEKRETAR-namešteničko radno mesto
Obavlja administrativne poslove – telefonski razgovori, e –mail           korespondencija, prijem i slanje faksova, kopiranje materijala; obavlja tehničke poslove vezane za prijem stranaka i organizaciju sastanaka po nalogu rukovodioca; vodi evidenciju za unutrašnje potrebe organa, (tel. imenici, prisutnost na poslu, zapisnici sa sastanaka i sl.); obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

Organizaciona struktura

ZAKLjUČCI.
Zaključci oko nadležnosti i odnosa:
Ne ulazeći u dublju sintezu iznetih podataka, obzirom da je analitički prikaz učinjen za potrebe viših instanci, u pogledu delokruga rada i nadležnosti stoji tvrdnja autora da postoje istorijski,  uporednopravni, i normativni argumenti u prilog postojanju  upravnog okruga, kao oblika (trenutno jedinog) dekoncentracije centralne vlasti. Uverenje je autora da bi vršenje i preostalih  zajedničkih  poslova (pre svega održavanje opreme), u sedištu Okruga, svakako doprinelo racionalizaciji troškova.

U pogledu organizacije:
Broj zaposlenih u Stručnoj službi ovog upravnog okruga na dan izrade analize jednak je broju iz 2004. godine. U međuperiodu bilo je novozapošljavanja i prirodnog  odliva tako da je značajno izmenjena strutura radne snage kako u kvalifikacionoj (dva radnika sa visokom, troje sa višom stručnom spremom…), tako i starosnoj strukturi (prosečna starost radnika je 42,9. godina)  Organizacija je formalno i suštinski zasnovana na funkcionalnom principu, sa jasnom, formalnom  podelom odgovornosti i poslova, ali i težnjom ka neprestanom usavršavanju (svi zaposleni uključeni su u odgovarajuće programe Suk-a, shodno poslovima koje obavljaju). Periodi uvećanog obima poslova rešavaju se unutrašnjom preraspodelom, u skladu sa zakonom o državnim službenicima.  Prostorna i materijalna opremljenost Službe je dobra. Na kraju, a na osnovu nalaza, kontrolnih poseta i izveštaja ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, stoji da se poslovi u Stručnoj službi obavljaju blagovremeno i da je broj zaposlenih optimalan.

Odnos poslova i organizacije:
Poslovi koje obavlja Stručna služba Rasinskog upravnog okruga zbir su onih poslova koje je stručna služba obavezna da obavlja obzirom da je nesumljivo deo sistema državne uprave, kao svaki državni organ (direktni budžetski korisnik) i poslova koje su deo specifičnog delokruga. Kao što se iz navedenog vidi radi se o heterogenim poslovima počev od materjalnih pa sve do visoko stručnih (izrada kadrovskih, finansijskih planova, pravilnika. ..) Činjenica je i da se usled automatizacije pojedini poslovi obavljaju sa manjim utroškom vremena (finansijski), ali i da je kod drugih došlo do trajnog uvećanja obima posla (u radu pisarnice, kod arhiviranja predmeta), što može, po nalogu nadležnih biti predmet jedne složenije, funkcionalne analize, te korigovanja postojećeg Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

S poštovanjem

Pripremio
Šef Odseka opštih poslova                            NAČELNIK RASINSKOG OKRUGA
Jovac Dejan                                                                     DRAGUTIN VELjKOVIĆ