Izveštaj o radu Saveta za 2011.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj: 919-00-5/2012-01
09. 01. 2012. god.
Kruševac

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU
I LOKALNU SAMOUPRAVU
-MINISTRU-

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj upravi (,,Službeni Glasnik RS br. 79/05 i 101/07) i člana 8 Uredbe o načinu rada saveta upravnog okruga, Načelnik Rasinskog upravnog okruga podnosi:

IZVEŠTAJ O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
ZA 2011 GODINU

Savet Rasinskog upravnog okruga čine pored, načelnika Rasinskog upravnog okruga, još gradonačelnik grada Kruševca, Jovanović Dragan kao i predsednici pet opština Okruga i to: predsednik predsednik opštine Trstenik, Stevan Đaković, predsednik opštine Ćićevac, Zlatan Krkić, predsednik opštine Varvarin, Zoran Milenković, predsednik opštine Brus Zoran Šljivić i predsednik opštine Aleksandrovac, Jugoslav Stajkovac.

Od 01. 01. 2011. godine do 31. 12. 2011. godine, Savet rasinskog upravnog okruga održao je ukupno šest sednica Saveta, na kojim je doneto zaključaka. Održano je i nekoliko neformalnih sastanaka koji nisu imali karater Saveta na kojima je pokrenuto više inicijativa.

AKTIVNOSTI SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2011
KROZ RAZMATRANI DNEVNI RED PO SEDNICAMA i ZAKLjUČCIMA.

29. sednica Saveta

dnevni red: rasprava o predlozima: Zakona o porezima na imovinu, Zakona o javnoj svojini i restituciji i Zakona o transfernim sredstvima lokalnim samoupravama;
-gosti: Dijana Dragutinović, ministarka finansija u Vladi Republike Srbije, Miodrag Đidić, državni sekretar ministartvu.

30. sednica Saveta

1. Konkurs za međuopštinska ekonomska partnerstva u okviru programa R.D.E.P.R 2. Prezentacija gospodin: John Gallager, savetnik za lokalno ekonomski razvoj pri R. D. E. P. R.

2. Republičke inspekcijske službe, informacija o radu i planovima za 2011. godinu, odnosi sa lokalnim samoupravama i mogućnosti unapređenja saradnje i uslova za rad.

3. Realizacija zadataka i planovi za 2011. godinu Službe za katastar nepokretnosti Rasinskog okruga, u svetlu reogranizacije katastara Srbije

31. sednica Saveta

Tema: upoznavanje sa zakonskom regulativom kojom su uređene obaveze državnih organa i organa lokalne samouprave u okviru priprema za odbranu, kao i implementacija definisanih obaveza, naročito u domenu izrade odgovarajućih planskih dokumenata.
Gosti: predstavnici ministarstva odbrane.

32. sednica Saveta

1. Konstituisanje Okružnog štaba za vanredne situacije Rasinskog upravnog okruga i usvajanje Poslovnika i Plana rada štaba.

2. Mogućnosti za unapređenje privredne saradnje između Republike Srbije i Portugala sa posebnim osvrtom na privlačenje potencijalnih investitora.

3. Informacija o aktivnostima Školske uprave sa sedištem u Kruševcu u procesu upisa učenika u školsku 2010-11. godinu.

4. razmatranje informacije o posledicama vremenske nepogode od 24. 06. 2011. godine, razmerama štete na teritoriji opština Rasinskog upravnog okruga, kao i mogućnostima za sanaciju štetnih posledica

donet sledeći zaključak:

– obzirom na razmere štete prouzrokovane elementarnom vremenskom nepogodom od 24. 06. 2011. godine, na teritoriji opština Aleksandrovac, Brus, kao i grada Kruševca, pokreće se inicijativa prema nadležnim ministarstvima da bez odlaganja i u skladu sa mogućnostima uzmu učešća u sanaciji štetnih posledica.

33. sednica Saveta

1. Stanje vodnih objekata na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa posebnim osvrtom na objekte koji su u funkciji odbrane od poplava.

Zajednički sagledano stanje vodnih, a naročito objekata u funkciji zaštite od poplava i i inicirane odgovarajuće mere u cilju unapređenja sistema zaštite; apel i zaključak da lokalne samouprave u budžetima za 2012 godinu na odgovarajućim pozicijama predvide sredstva za vanredne situacije i to za preventivne aktivnosti.

2. Zaposlenost u opštinama Rasinskog upravnog okruga; aktuelno stanje i tendencije.

Razmatran izvšetaj o kretanju nezaposlenosti u Rasinskom okrugu i uočeni ključni problemi (visoka stopa nezaposlenosti 33%, nepovoljan odnos zaposlenih i nezaposlenih, neusklađenost prosvetnog sistema sa potrebama privrede, kao i visok procenat ljudi koji rade u sivoj zoni.

Poslednja sednica Saveta u 2011. godini bila je posvećena sumiranju rezultata radi i zaključaka.

Teme o kojima se raspravljalo, doneti zaključci i stepen imeplementacije istih mogu se podeliti u tri grupe.

1. Pre svega to su teme koje su u direktnoj nadležnosti Saveta prema Zakonu o državnoj upravi. Savet je više puta razmatrao rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija (usvajanje informacija i planova rada, donošenje Odluka o unapređenju uslova za rad, smeštajnih uslova, razmena informacija o aktuelnoj problematici, ali i iniciranje konkretnih akcija u domenu inspekcijskog nadzora). Ali i više od toga. Okrug se trudi da na svojim sednicama i sastancima postane “tačka vezivanja” sa drugim državnim organima. Zajedničkim radom i rešavanjem konkretnih pitanja, unapređuje se saradnja, pre svega sa Policijskom upravom u Kruševcu, prekršajnim sudom ali i drugim organima.

Takođe tu su i aktivnosti na realizaciji nekih zaključaka koji su doneti u 2010. godini (i ranije) i čija implementacija zahteva kontinuitet u postupanju. Ponovo bih posebno izdvojio aktivnosti vezane za kapitalni projekat regionalnog sistema za vodosnabdevanje Rasinskog okruga. (projekat čija implementacija traje više od deceniju). Savet je u implementaciji ovog projekta imao značajnog učešća. Počev od donošenja pisma o angažovanju sve do svečanog potpisivanja pojedinačnih ugovora. Projekat je u finalnoj fazi (izvođenje radova). Takođe odranije iniciran projekat sveobuhvatne zaštite sliva i vodozahvata akumulacionog jezera Ćelije, u sanitarnom, urbanističkom i ekološkom aspektu u 2011 godini nastavljen je kroz čitav niz akcija (istovremeno više državnih organa) i u saradnji sa lokalnim samoupravama (donošenje odgovarajućih planskih akata). Razmatrana su pitanja i preduzimane mere u pogledu zaštite i ostalih najbitnijih vodoprivrednih objekata.

Započela je sa radom i sudska jedinica Privrednog suda, čije je osnivanje inicirano na jednoj od sednica Saveta.

Konačno tema rada Saveta, koliko nadležnosti dozvoljavaju, bila je i problematika nezaposlenosti, mogućnosti za institucionalno smanjenje iste, kao i stvaranje uslova za povećanje privredne aktivnosti.

U radu Saveta u 2011. godini osnovni principi bili su: princip koncenzusa i jednoglasnosti, maksimalno uvažavanje potreba lokalnih zajednica, te je po oceni ovog načelniika postignut visok stepen saradnje sa predsednicima svih opština i grada Kruševca. Nastavljeno je s praksom učešća u radu Saveta predstavnika izvršne vlasti.

NAJZNAČAJNIJE PLANIRANE AKTIVNOSTI
Uopšteno govoreći u 2012 godini pre svega planira se podizanje stepena saradnje i koordinacije u radu državnih organa i lokalnih samouprava. Ovo naročito imajući u vidu čitav niz zakonskih rešenja kojima su prenešene određene nadležnosti u delokrug lokalnih samouprava.

U drugoj grupi planiranih aktivnosti su teme iz oblasti zaštite životne sredine, čitav niz zaključaka i inicijativa. Sve ovo u cilju upoznavanja lokalnih samouprava sa tehnološkim i organizacionim mogućnostima ali i pripreme za donošenje regionalnog plana upravljanja otpadom što je zakonska obaveza i naročito implementacije novih zakonskih rešenja iz oblasti privatno-javnog partnerstva.

Takođe planirane aktivnosti odnose se i na podizanje koordinacije između samog Saveta okruga i drugih okružnih institucija i tela (pre svega Okružnog štaba za vanredne situacije, Regionalne privredne komore…)

NAČELNIK RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
DRAGUTIN VELjKOVIĆ