Međuopštinski dogovor o vodosnabdevanju

MEĐUOPŠTINSKI DOGOVOR
O  PROŠIRENjU, UPRAVLjANjU I KORIŠĆENjU REGIONALNOG SISTEMA VODOSNABDEVANjA “RASINA”

UČESNICI DOGOVORA:

– GRAD KRUŠEVAC
– OPŠTINA ALEKSANDROVAC
– OPŠTINA ĆIĆEVAC
– OPŠTINA VARVARIN
– OPŠTINA TRSTENIK

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Dogovorom utvrđuju se zajednički interesi, ciljevi i zadaci učesnika Dogovora u realizaciji projekta upravljanja i korišćenja postrojenja za preradu vode u Majdevu, odgovarajuće distributivne mreže i objekata sistema vodosnabdevanja (sistem za vodosnabdevanje).

Član 2

Pod sistemom za vodosnabdevanje podrazumeva se:akumulacija “Ćelije” sa zonama sanitarne zaštite, cevovod sirove vode, postrojenje za preradu vode u “Majdevu”, cevovodi čiste vode do priključka sa objektima sistema vodosnabdevanja (crpne stanice, rezervoari, merno – regulacioni blokovi i drugo).

Član 3

U skladu sa potrebom za dugoročno snabdevanje vodom stanovništva i industrija na  teritoriji Grada Kruševca, Opština Aleksandrovac, Ćićevac i Varvarin, učesnici Dogovora utvrđuju međusobna prava i obaveze u isporuci vode u odnosu na ukupan kapacitet koji se dobije nakon završetka gradnje na rekonstrukciji i proširenju postrojenja za preradu vode u “Majdevu”.
Kapacitet postojećeg postrojenja iznosi 630 l/s, a proširenjem će se dobiti količina vode od oko 1000 l/s/
Raspodela koja se definiše ovim Dogovorom odnosi se na novu količinu vode koja će se dobiti nakon rekonstrukcije i proširenja fabrike vode “Majdevo”.

Član 4

Učesnici Dogovora se obavezuju da u cilju daljeg razvoja sistema za vodosnabdevanje preduzimaju mere da se stalno obezbedi razvoj u cilju uvođenja savremenih sredstava u upravljanju i korišćenju sistema za vodosnabdevanje.

Član 5

Učesnici Dogovora su saglasni da poslove na organizaciji izrade investiciono tehničke dokumentacije na proširenju sistema za vodosnabdevanje povere preduzeću JKP “Vodovod – Kruševac”.

Član 6

Učesnici Dogovora su saglasni da, nakon završetka ove faze sistema za vodosnabdevanje, preduzeće JKP “Vodovod – Kruševac” bude nadležno za upravljanje i održavanje:
– Postrojenja za preradu vode u Majdevu
– Regionalnog sistema daljinskog nadzora i upravljanja
– Cevovodima do mesta isporuka vode Opštinama Aleksandrovac, Ćićevac,  Varvarin i Trstenik.

Član 7

Za izvršenje realizacije proširenja vodosnabdevanja, učesnici Dogovora će obrazovati radnu grupu koja će imati zadatak da bude u neposrednom kontaktu sa investitorom, nadzornim organom i izvođačem radova.

Član 8

Na osnovu plana za dugoročno snabdevanje vodom za Rasinski okrug bazirajući se na urađenoj Studiji izvodljivosti i Studiji opravdanosti, raspodela maksimalne količine vode koje će se dobiti nakon rekonstrukcije i proširenja fabrike vode u Majdevu, vršiće se na sledeći način:

– Kruševac             810,00 l/s    odnosno    81,000 %
– Aleksandrovac         70,00 l/s    odnosno     7,000 %
– Ćićevac               47,25 l/s    odnosno     4,725 %
– Varvarin              57,75 l/s    odnsono     5,775 %
– Trstenik             15,00 l/s    odnosno     1,500 %
Ukupno               1.000 l/s             100,00 %

Član 9

Kompletna sredstva za realizaciju radova na proširenju regionalnog sistema za vodosnabdevanje “Rasina” obezbediće se iz fondova Evropske unije – IPA – 2008.

Član 10

Isporučilac vode će biti JKP “Vodovod – Kruševac”, a korisnici (kupci) će biti Opštine Aleksandrovac, Ćićevac, Varvarin, Trstenik i Grad Kruševac.

Član 11

Voda će se korisnicima (kupcima) iz člana 10 ovog Dogovora isporučivati na mestima koja su definisana tehničkom dokumentacijom a to su:
–   Za Grad Kruševac         Postrojenje za preradu vode u Majdevu

– Za Opštinu Aleksandrovac Postrojenje za preradu vode u Majdevu

– Za Opštinu Ćićevac       Mernoregulacioni blok MRB2 – Maskare

– Za Opštinu Varvarin     Mernoregulacioni blok MRB1 – Maskare

– Za Opštinu Trstenik         Naseljeno mesto Globoder

Član 12

Merenja  isporučene količine vode vršiće se na mestima isporuke iz člana 11 ovog Dogovora.

Član 13

Naplatu isporučene vode JKP “Vodovod – Kruševac” će potraživati od komunalnih preduzeća iz opština Aleksandrovac, Ćićevac, Varvarin i Trstenik.
Skupštine Opština Aleksandrovac, Ćićevac, Varvarin i Trstenik će organizovati naplatu isporučene vode za svoje korisnike preko komunalnih preduzeća, a garanti će biti opštine po Zakonu.

Član 14

Isporučioc je u obavezi da isporuči dogovorene količine vode po kvalitetu prema važećoj zakonskoj regulativi do mesta isporuke i u obavezi je da održava sistem do mesta isporuke zajedno sa mernim uređajima.
Obaveza korisnika (kupca) za dalju distribuciju prema svojim potrošačima, nastaje neposredno iza mesta isporuke.

Član 15

Učesnici Dogovora su saglasni da će cena vode biti jedinstvena za sve kupce, a formiraće se osnovu stvarnih troškova proizvodnje vode i transporta vode preko magistralnih cevovoda i rezervoara do mesta isporuke iz člana 11 ovog Dogovora.
Cenu vode utvrđuje isporučilac po 1 kubnom metru (m3)
Cene vode za krajnje korisnike -potrošače će biti formirane posebno za svaku opštinu, odnosno Grad Kruševac, na  osnovu dodatnih  troškova u distribuciji i održavanju sekundarnih mreža. Ova cena može biti jedinstvena za sve potrošače kod svih potpisnika Dogovora i tiče se politike svake opštine.

Član 16

Fakturisanje i naplatu isporučenih količina vode isporučilac će vršiti mesečno.

Član 17

Isporučilac može privremeno smanjiti ili obustaviti isporuku vode kupcu u slučajevima više sile koje nisu prouzrokovane krivicom isporučioca.
Isporučilac može privremeno smanjiti ili obustaviti isporuku vode planirano, zbog radova na sistemu, uz blagovremeno obaveštenje korisnika.

Član 18

Učesnici Dogovora su saglasni da se naprave pojedinačni Ugovori između isporučioca (JKP “Vodovod – Kruševac”) i korisnika – kupca (komunalna preduzeća iz Opština Aleksandrovac, Ćićevac, Varvarin i Trstenik) u kojima će se detaljno u tvrditi međusobna prava i obaveze u isporuci vode i to:

1.    Količinu vode (u l/s)
2.    Garancije sigurnosti isporuka
3.    Kvalitet i kontrolu kvaliteta
4.    Mesto isporuke
5.    Način mrerenja isporučenih količina i kvaliteta
6.    Odgovornosti isporučioca do mesta isporuke i odgovornost primaoca
7.    Cenu isporučenih količina vode
8.    Uslove plaćanja i garancije naplate potraživanja
9.    Postupci u slučaju više sile
10.    Slučajevi u kojima se privremeno može umanjiti ili obustaviti isporuka vode
11.    Odgovornost za preuzete obaveze i način rešavanja spornih pitanja

Član 19

Ovaj Dogovor se smatra zaključenim kada ga prihvate i potpišu:

– gradonačelnik Grada Kruševca
– predsednik Opštine Aleksandrovac
– predsednik Opštine Ćićevac
– predsednik Opštine Varvarin
– predsednik Opštine Trstenik

Član 20

Dogovor je sačinjen u 12 (dvanaest) istovetnih primeraka od kojih po dva za svakog učesnika Dogovora i dva za JKP “Vodovod – Kruševac” kao nosioca investicionih aktivnosti i isporučioca vode.

Prostor za potpisnike.