Rasina Administrative District » Odsek za zaštitu životne sredine

Odsek za zaštitu životne sredine

MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Odsek za zaštitu životne sredine
tel. 444-997
tel. 427-944 lok.157

Izvršioca:1

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
– u oblasti opasnih materija i udesa
– postupanje sa otpadom
– planiranje i izgradnja objekata (u delu zaštite životne sredine).
– u oblasti zaštite vazduha, zaštite od jonizujućih zračenja i od buke
– utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova i kontrola ispunjenosti uslova u obavljanju delatnosti od strane preduzeća i preduzetnika.