Rasina Administrative District » Upravna inspekcija

Upravna inspekcija

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
Upravna inspekcija
tel. 425-128
tel. 427-944 lok.157

Izvršioca: 1

Nadležnost

Inspekcijski nadzor:
– kancelarijskog poslovanja
– radno – pravnog statusa zaposlenih i ispunjavanje uslova u pogledu stručne spreme i stručnog ispita
– efikasnost i ažurnost u rešavanju upravnih stvari
– zaštita prava zaposlenih u državnim organima
– inspekcijski nadzor se vrši u državnim organima, organima lokalne samouprave, u službama pravosudnih organa, kazneno popravnim ustanovama i u ustanovama kojima je povereno rešenje poslova državne uprave.