Sistematizacija

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 46. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), člana 4. stav 2. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS“, br. 81/07-prečišćen tekst i 69/08), člana 4. Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Službeni glasnik RS”, broj 117/05, 108/08 i 109/09), člana 3. Uredbe o razvrstavanju radnih mesta nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 5/06 i 30/06), načelnik Rasinskog upravnog okruga, donosi:

P R A V I L N I K
O UNUTRAŠNjEM UREĐENjU I SISTEMATIZACIJI
RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI
RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

 

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se unutrašnje uređenje, način rukovođenja, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca; način saradnje s drugim organima i organizacijama; ukupan broj državnih službenika na položaju i opis njihovih poslova; broj radnih mesta po svakom zvanju (za državne službenike) i svakoj vrsti radnih mesta (za nameštenike); nazive radnih mesta, opise poslova radnih mesta i zvanja (za državne službenike), odnosno vrste (za nameštenike) u koje su radna mesta razvrstana; potreban broj državnih službenika i nameštenika za svako radno mesto i uslove za zaposlenje na svakom radnom mestu u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu  (u daljem tekstu: Stručna služba).

II.  DELOKRUG I UNUTRAŠNjE UREĐENjE STRUČNE  SLUŽBE
Delokrug Stručne službeČlan 2.

Za obavljanje poslova iz delokruga Stručne službe obrazuje se sledeća uža unutrašnja jedinica
1.    Odsek za opšte poslove

1.    ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE

Član 3.

U Odseku za opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i  lokalne samouprave; pružanje stručne  i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga; obavljanje  poslova zajedničkih  svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga;  upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika; poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja; poslovi zaštite podataka o ličnosti;  poslovi čuvanja i zaštite tajnih podataka; poslovi koji se odnose na  bezbednost i zdravlje na radu; poslovi koji se odnose na pripremu i sprovođenje plana integriteta Stručne službe; poslovi izrade nacrta kadrovskog plana poslovi razvoja kadrova; ocenjivanje i napredovanje državnih službenika; poslovi analiziranja radnih mesta; poslovi pripreme Poslovnika o radu Saveta upravnog okruga;  planiranje izvršenja budžeta i kvota; izradu zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota; izradu zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava; kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova; finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima; prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; poslove javnih nabavki;  čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; prijem evidentiranje, združivanje, razvođenje, arhiviranje i ekspediciju predmeta, daktilografske poslove i poslove umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora, rukovanje opremom i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga.

III. RUKOVOĐENjE I ODGOVORNOST

Član 4.

Stručnom službom rukovodi načelnik  Upravnog okruga.
Načelnik Upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Vladi.
Odsekom rukovodi šef Odseka.
Šef Odseka odgovara za svoj rad i rad Odseka kojim rukovodi načelniku Upravnog okruga.
Državni službenici i nameštenici u Stručnoj službi odgovaraju za svoj rad šefu Odseka, odnosno načelniku  Upravnog okruga.

IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA

Član  5.

Sistematizacija radnih mesta sadrži:
-državnih službenika na položaju                    1  (načelnik Upravnog okruga)
-dva radna mesta u zvanju savetnika                     2  (dva državna službenika)
-dva radna mesta u zvanju referenta                     3  (tri   državna službenika)
-tri  radna mesta u IV vrsti  radnih
mesta nameštenika                                                4  (četiri    nameštenika)

Ukupan broj sistematizovanih radnih mesta je 8, sa 6 državnih službenika i 4 nameštenika.

1. Načelnik Upravnog okruga                                                                  1
Peta grupa položaja

Rukovodi i planira rad u Stručnoj službi, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u stručnoj službi; usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave; prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave; prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad; prati rad državnih službenika i nameštenika u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih; sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koji vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; sarađuje sa opštinama radi poboljšanja rada  okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koji vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; saziva i predsedava sednicama Saveta upravnog okruga; najmanje jednom godišnje podnosi ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu izveštaj o radu Saveta.

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje  na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; položen državni stručni ispit;  najmanje 9 godina radnog iskustva  u struci.

2. Radno mesto administrativno-tehničkog sekretara                     1
Četvrta vrsta radnih mesta

Obavlja direktnu telefonsku komunikaciju, e–mail korespondenciju, prijem i slanje faksova, kopiranje materijala; obavlja tehničke poslove vezane za prijem stranaka i organizaciju sastanaka po nalogu rukovodioca; vodi evidenciju za unutrašnje potrebe organa; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

USLOVI: III ili IV stručne spreme društvenog  smera ili gimnazija ili stečeno specijalističko obrazovanje, 2 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, poznavanje engleskog jezika.

3. Radno mesto vozač                                                                  1
Četvrta vrsta radnih mesta

Upravlja službenim vozilom; stara se o rokovima za proveru tehničke ispravnosti službenih vozila i o njihovom tekućem održavanju; stara se o redovnom servisiranju vozila; vodi evidenciju o korišćenju vozila; obavlja druge poslove po nalogu  načelnika Upravnog okruga.
USLOVI: III ili  IV stepen stručne spreme  ili stečeno specijalističko obrazovanje, položen ispit za vozača “B,”ili “C” kategorije.

ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE

4.Šef odseka                                                                                           1

Savetnik
Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira rad i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u Odseku; organizuje i nadzire pružanje  stručne i tehničke pomoći načelniku Upravnog okruga u izvršavanju poslova zajedničkih za sve okružne područne jedinice organa državne uprave na području upravnog okruga i organizuje stručnu i administrativno tehničku podršku Savetu upravnog okruga; stara se o pravilnoj izradi  finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu, nadzire usklađenost preuzetih obaveza sa odobrenim aproprijacijama i izrađuje periodične izveštaje o izvršenju budžeta; priprema i izrađuje nacrt kadrovskog plana, predlog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Upravnog okruga, stara se o ujednačenom sprovođenju postupka  ocenjivanja i izrađuje ugovore koje zaključuje Upravni okrug; pruža stručnu pomoć zaposlenima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa, priprema, izrađuje akte o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika i izrađuje mesečne izveštaje o broju i strukturi zaposlenih za Centralnu kadrovsku evidenciju; obavlja poslove kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja, stara se o poslovima bezbednosti i zdravlja na radu;  organizuje i učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki za potrebe Stručne službe i prati kvalitet i način pružanja ugovorenih obaveza; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

USLOVI: Stečeno visoko obrazovanje  iz naučne oblasti pravne nauke na studijama  drugog stepena  (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

5. Radno mesto za finansijsko – materijalne poslove                               1
Savetnik

Priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i priprema predloge periodičnih planova finansiranja izdataka; stara se o ekonomičnom i namenskom trošenju budžetskih sredstava; proverava ispravnost propisanih obrazaca i vrši kontrolu podataka za isplatu plata zaposlenima; obrađuje podatke za isplatu plata, drugih primanja i naknada državnih službenika i nameštenika zaposlenih u Stručnoj službi i obračunava  naknade za bolovanje, odvojeni život i druga socijalna davanja; obavlja poslove računopolagača u smislu propisa o budžetskom računovodstvu; kontira i priprema za knjiženje knjigovodstvene isprave i izrađuje knjigovodstvene izveštaje i bilanse; vrši unos podataka u sistem glavne knjige i pomoćne evidencije, kontroliše i obavlja analizu unetih promena; učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki i vodi evidenciju o realizaciji zaključenih ugovora o dodeljenim javnim nabavkama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

USLOVI: Stečeno visoko obrazovanje  iz naučne oblasti ekonomske nauke na studijama  drugog stepena  (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

6. Radno mesto za obradu finansijske dokumentacije                                 1
Referent

Priprema dokumentaciju u vezi sa namenskim trošenjem sredstava za rad Upravnog okruga i priprema zahteve za izvršenje plaćanja; vodi knjigu blagajne i knjigu benzinskih bonova; vrši obračun naknade dnevnica i ostalih troškova za službena putovanja državnih službenika i nameštenika; vrši obračun poreza i popunjavanje  propisanih obrazaca; vrši prijem, uskladištenje i izdavanje kancelarijskog materijala; učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki; obrađuje naknade za prevoz državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih i izrađuje  zahteve za prenos sredstava; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

USLOVI: srednja stručna sprema  ekonomskog smera, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 2 godine, poznavanje  engleskog jezika,  znanje rada na računaru,

7.Radno mesto  za kancelarijske poslove                                   2
Referent

Vrši prijem, razvrstavanje i evidenciju pošte i predmeta; vodi evidenciju o kretanju predmeta; ekspeduje poštu i arhivira predmete; obavlja stalnu komunikaciju sa strankama radi davanja obaveštenja o kretanju predmeta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

USLOVI: Srednja stručna sprema  sprema društvenog  smera ili gimnazija, položen državni stručni ispit i najmanje 2 godine radnog iskustva  u struci, poznavanje rada na računaru.

8. Radno mesto operatera – daktilografa                                                    2
Četvrta  vrsta radnih mesta

Kuca, prekucava tekstove i stara se o njihovom ujednačenom oblikovanju; izrađuje tabele; vrši unos podataka na magnetne medijume za potrebe kreiranja baze podataka; obavlja druge poslove po nalogu  šefa Odseka.

USLOVI: III ili IV stepen stručne spreme ili stečeno specijalističko obrazovanje, poznavanje rada na računaru i položen ispit za daktilografa I klase.

V.  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6.

Po stupanju na snagu ovog Pravilnika načelnik Upravnog okruga će  u roku od 10 dana, na radna mesta utvrđena ovim Pravilnikom rasporediti državne službenike i nameštenike.

Član 7.

Po stupanju na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga, 01 br.65/06-19, od 30. 03 .2006. godine.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Vlade narednog dana  od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Rasinskog upravnog okruga.

Broj 01. Br.149 /09-19
U Kruševcu, 29. 12. 2009 . godine

NAČELNIK RASINSKOG  UPRAVNOG OKRUGA
DRAGUTIN VELjKOVIĆ