Кадровски план – 2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број 919-119-52-1/2020-01

27.11. 2020. год.

Крушевац

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

 

БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: СТРУЧНА СЛУЖБА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

НАЦРТ КАДРОВСКОГ ПЛАНА  ЗА 2021  ГОДИНУ-образложење

 

А) ПОСТОЈЕЋА ОРГАНИЗАЦИЈА: Остварење у текућој години.

Правилником  о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Бр. 01. бр. 919-00-22/19-01 од 08. 04. 2019. године, утврђено  је унутрашње уређење, начин руковођења и  одговорности, укупан број државних службеника на положају и опис њихових послова, број радних места по сваком звању за државне службенике и сваку врсту радних места за намештенике с називом и описом послова, потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место  и услови за запослење  за свако радно место у Стручној служби Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу.

За обављање послова из делокруга Стручне службе образована  је следећа ужа унутрашња јединица: Одсек за опште послове. У оквиру одсека за опште послове  систематизован је и попуњено   укупно:

– два радна места у звању саветника                                                                              2 (два  државнa службеникa)

– једно  радно место у звању референта                                                                        3 (три  државна службеника)

– три  радна место у статусу  намештеника – четврта врста радних места         3  (три   намештеника)

 

Називи радних места у оквиру одсека за опште послове су : Шеф одсека, радно место за финансијско-материјалне послове, радно место за канцеларијске послове (референт) и радно место дактилографа.

У непосредној функционалној вези са, такође систематизованим радним местом  начелника управног (статус функционера) округа су: радно место админитративно – техничког  секретара и возача. Нема систематизованих а непопуњених радних места. Укупно је осам  систематизованих и осам  попуњених радних места.

У стручној служби Расинског управног округа нема ангажованих лица по другим основама (рад на одређено време, привремени и повремени послови и сл.),нити ангажованих приправника.

Постојећим  бројем државних службеника и намештеника у Стручној служби Расинског управног округа није обухваћен начелник управног округа, који је у статусу функционера, применом члана 3. Закона о изменама и допунама Закона о државној управи (,,Службени  Гласник  РС,, број 99/14.)

 

Б) ПЛАНИРАНА ОРГАНИЗАЦИЈА – РАЗЛОЗИ

У 2021 години, у погледу остварења кадровског плана,  не  планирају се  одступања од постојеће, Правилником о унутрашњој организацији и систематиазаицји радних места дефинисане  организације. Огранизација која се предлаже нацртом кадровског плана за 2021. годину, иста је по броју и структури) запослених радника као и у претходној  години.

Планирана организација:

Називи планираних радних места у 2021. години у оквиру одсека за опште послове су : Шеф одсека, радно место за финансијско-материјалне послове, радно место за канцеларијске послове и радно место дактилографа.У непосредној функционалној вези са, радним местом  начелника управног (статус функционера) округа остаће: радно место техничког  секретара и возача.

Планираним бројем државних службеника и намештеника у Стручној служби Расинског управног округа није обухваћен начелник управног округа, који је у статусу функционера, применом члана 3. Закона о изменама и допунама Закона о државној управи (,,Службени  Гласник  РС,, број 99/14.)

Није планирано ангажовање до другим основама (рад на одређено време, привремени и повремени послови, нити ангажовање приправника.), те ови облици нису ни приказани у табеларном делу кадровског плана.

У прилогу преглед на траженом обрасцу.

 

ПРИПРЕМИО:

ШЕФ ОДСЕКА ОПШТИХ ПОСЛОВА

Јовац Дејан

 

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Бранислав Весић