Rasina Administrative District » Stručna služba Rasinskog upravnog okruga

Stručna služba Rasinskog upravnog okruga

U Rasinskom upravnom okrugu postoji stručna služba upravnog okruga, zadužena za stručnu i tehničku potporu načelniku upravnog okruga i poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave.

Stručnom službom upravnog okruga rukovodi načelnik upravnog okruga koji odlučuje i o pravima i dužnostima zaposlenih u stručnoj službi.

Za obavljanje poslova iz delokruga Stručne službe obrazovan je Odsek za opšte poslove u okviru koga se obavljaju poslovi: ostvarivanja saradnje sa organima državne uprave, lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama, pruža stručnu i tehničku potporu načelniku upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave, upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa, planiranje izvršenja budžeta i kvota, nabavka, čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara, prijem evidentiranje, združivanje, razvođenje, arhiviranje i ekspedicija predmeta, daktilografski poslovi i poslovi umnožavanja materijala, prevoz putničkim automobilima, tekuće održavanje poslovnog prostora .

Ministarstvo nadležno za poslove uprave nadzire svrsishodnost rada stručne službe upravnog ookruga, prati osposobljenost zaposlenih u njoj i izdaje instrukcije.

ORGANIZACIJA SLUŽBE I STANjE KADROVA

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga utvrđeno je unutrašnje uređenje, način rukovođenja, ukupan broj radnih mesta sa nazivom, opisom poslova i potrebnim brojem izvršioca za svako radno mesto u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga.

Na navedena akta Vlada Republike Srbije dala je saglasnost 17.novembra 2005. godine.

Organizaciona šema po sistematizaciji:

ŠEF ODSEKA: Dejan Jovac
Kontakt tel: 037-429-795, 037-441-190
E-mail: rasinskiokrug@ptt.yu

FINANSIJSKI POSLOVI: Živana Gavrilović
Kontakt tel: 037-429-795

KANCELARIJSKI POSLOVI, OPERATERI, DAKTILOGRAFI:
Biserka Todorović
Radmila Radonjić
Violeta Živković
Violeta Agatonović
Kontakt tel: 037-444-996, 037-427-944 lok.155

KABINET NAČELNIKA
Tehnički sekretar: Svetlana Tomašević
Kontakt tel: 037-429-795
Fax: 037-439-962
Vozač načelnika: Slobodan Jovanović